Tu publikujemy wszelkie informacje Wydziału związane z pandemią koronowirusa

 

Od dnia 22.09.2020 (wtorek) rozpoczynają się obowiązkowe wymazy dla grup klinicznych, które mają zajęcia w Szpitalach wymagających testowania przed rozpoczęciem zajęć:

 • Szpital Jana Pawła II
 • Szpital Uniwersytecki
 • Szpital Wojskowy
 • Szpital Dietla (ul. Skarbowa i ul. Focha)

 

Procedura:

1. Student pobiera ze strony WRR skierowanie na badanie molekularne, wypełnia go osobiście (po prawej stronie: PESEL i inne dane osobowe), drukuje a następnie przynosi do Dziekanatu WRR w celu podbicia w ściśle określonych godzinach i zgodnie z harmonogramem testowania wskazanych grup klinicznych.

SKIEROWANIE
Zlecenie badań molekularnych

HARMONOGRAM
Testowania grup klinicznych

Harmonogram będzie opublikowany w poniedziałek 21.09.2020 na stronie Wydziału oraz przesłany na adresy mailowe roczników wraz z przydziałem do poszczególnych grup klinicznych.

2. Student udaje się w tym samym dniu z podbitym skierowaniem do punktu pobrań wymazów, który znajduje się na ulicy Śniadeckich 10 w Krakowie. Testy wykonywane są w godzinach 10.00-12.00.

3. Testowani będą TYLKO CI STUDENCI, którzy zgłoszą się na badanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dziekanat.

W ciągu 48 godzin powinien być znany wynik testu, który należy odebrać w sposób wskazany przez placówkę (wyniki.su.krakow.pl). Oryginał wyniku należy obowiązkowo nosić przy sobie natomiast kopie wyniku (po jednej do każdej placówki tj. 3 szt.) prosimy przekazać opiekunom w placówkach, które wymagają testowania.

Jeżeli test będzie dodatni proszę poinformować mailowo Dziekanat WRR oraz wykonać telefon do SANEPIDu. Dalsze postępowanie określa SANEPiD.

 

Studenci którzy uczestniczą na zajęciach w Szpitalu im. Jana Pawła II zostaną poinformowani o sposobie testowania odrębnym komunikatem, zasady testowania w przypadku tej jednostki klinicznej są bowiem inne.

Z powodu ciągłych zmian procedur realizacji zajęć w placówkach klinicznych związanych z pandemią COVID-19 publikację harmonogramów przesunięto na dzień 21.09.2020.

Harmonogram zajęć KLINICZNYCH dla 3 roku fizjoterapii


WAŻNA INFORMACJA

DLA STUDENTÓW WSZYSTKICH KIERUNKÓW


Przed przystąpieniem do zajęć należy pobrać i wypełnić oświadczenie a następnie oddać je prowadzącemu na pierwszych realizowanych ćwiczeniach. Oświadczenie to składane jest jednorazowo w semestrze.

Każdego Studenta obowiązuje zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia i postępowanie zgodnie z nimi.

W czasie zajęć Studentów i Prowadzących obowiązuje maseczka/przyłbica i jednorazowe rękawiczki / dezynfekcja rąk / właściwe umycie rąk mydłem.

Na zajęcia Studenci zgłaszają się zgodnie z przydziałem do grup. W bieżącym roku akademickim nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach z inną grupą niż ta do której Student/a jest przypisany/a. Nauczyciele zobowiązani są nie wpuszczać na zajęcia osób z poza grupy. Informacja ta dotyczy również osób z przyznanym Indywidualnym Tokiem Studiowania.


Na stronie Studia/Rozkłady zajęć zamieszczono harmonogramy obejmujące odrabianie zajęć klinicznych oraz praktycznych, które zostały przerwane z powodu COVID-19. Zajęcia  będą realizowane we wrześniu 2020 w Akademii Wychowania Fizycznego, a harmonogramy są na bieżąco aktualizowane dla poszczególnych kierunków:

 • Fizjoterapia
 • Terapia zajęciowa
 • Kosmetologia

dlatego warto do nich często zaglądać.

Szanowni Państwo,

Sesja egzaminacyjna odbędzie się bez zmian  w  czasie określonym organizacją roku akademickiego. Aby uniknąć kumulacji egzaminów proszę nauczycieli o przesłanie do Dziekanatu informacji dotyczących dnia i godziny egzaminu - informacje te proszę przesłać w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 22.05.2020 r.

Egzaminy odbywają się on-line, forma  egzaminu  i wybór rodzaju komunikatora pozostaje do decyzji nauczycieli.

Jeżeli studenci mają kłopot z dostępem do Internetu muszą zgłosić ten fakt egzaminatorowi  najpóźniej   dzień przed rozpoczęciem  egzaminu. W takich przypadkach studenci zachowają ważność 1 terminu a egzamin  zostanie zorganizowany w formie tradycyjnej w Uczelni, co prawdopodobnie nastąpi dopiero we wrześniu.

Ważne dla studentów ostatnich roczników

Ponieważ organizacja egzaminu tradycyjnego w Uczelni z zachowaniem stosownego reżimu sanitarnego będzie możliwa najprawdopodobniej  dopiero we wrześniu, wszyscy studenci ostatnich  roczników  powinni  dążyć do uzyskania  dostępu do Internetu aby złożyć egzaminy o czasie i przystąpić  w lipcu do egzaminów dyplomowych.  W innym przypadku obrony odbędą się dopiero we wrześniu, co może utrudnić lub uniemożliwić  skuteczną rekrutację  absolwentom studiów 1 stopnia.

Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
dr hab. Piotr Mika, prof. AWF

FIZJOTERAPIA STUDIA 5 LETNIE MAGISTERSKIE

ZAJĘCIA KLINICZNE  (LUB UCZELNIANE) 

 1. Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych ginekologii i położnictwie 
 • Jeżeli kliniki będą niedostępne to zajęcia odbędą się w AWF: 14 godzin lekcyjnych, czyli 3 spotkania  w grupach seminaryjnych x  3 godz. i 30 min (godziny zegarowe)
 • Jeżeli kliniki będą dostępne  to  zrealizuje się zajęcia łączone  które odbędą się w Klinice 8 godzin lekcyjnych  w grupach klinicznych (czyli 2 spotkania x 3 godziny zegarowe) i 6 godzin lekcyjnych  w  grupach seminaryjnych w AWF  (czyli jedno spotkanie  4,5 godziny zegarowej- przeznaczone np. na zaliczenie  praktyczne przedmiotu).

W takiej samej  formie i liczbie godzin  jak   opisano powyżej, odbędą się zajęcia z przedmiotów :

 1. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach  narządu ruchu w wieku rozwojowym
 2. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach  narządu ruchu w  neurologii i neurochirurgii  
 3. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach  narządu ruchu w  reumatologii 
 4. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach  narządu ruchu w  traumatologii

 W przypadku przedmiotów  gdzie liczba godzin zajęć do  zrealizowania  jest inna niż powyżej:

 1. Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w kardiologii i kardiochirurgii
 • AWF: 10 godzin lekcyjnych w grupach seminaryjnych  (czyli 2 spotkania  x 3 godziny zegarowe i  1 spotkanie  x 1,5 godziny zegarowej)

          albo

 • Klinika - 6 godzin lekcyjnych  w grupach klinicznych (czyli 2 spotkania x  2 godz. 15 min - godziny zegarowej)  i 4 godziny lekcyjne   w  grupach seminaryjnych  w AWF  (czyli jedno spotkanie x 3  godziny zegarowe).
 1. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach  narządu ruchu   w   medycynie sportowej
 • Wyłącznie AWF:  7 godzin lekcyjnych w grupach seminaryjnych :  czyli 2 spotkania x 2 godz. i 40 min godziny  zegarowe.

 

UWAGA! Pozostałe zajęcia  z bloku  przedmiotów  z zakresu nauk o fizjoterapii klinicznej  czyli   Diagnostykę  funkcjonalną  (na wszystkich rodzajach studiów) oraz Kliniczne podstawy fizjoterapii,  należy bez wyjątku zrealizować i zaliczyć  w trybie on-line na przełomie maja/czerwca.  

INNE PRZEDMIOTY PRAKTYCZNE

Kinezyterapia

8 godzin w Pracowni Kinezyterapii w AWF, po  realizacji których nastąpi egzamin praktyczny.

Techniki mobilizacji narządu ruchu

Tylko zaliczenie. Po zaliczeniu części teoretycznej przewidziano egzamin praktyczny w  AWF.

 

FIZJOTERAPIA  STUDIA II STOPNIA       

Sport osób niepełnosprawnych

Pozostało 4 godziny do realizacji oraz zaliczenie. Przewiduje się 2 spotkania w 1/2 grupy dziekańskiej  na obiektach sportowych AWF. 

 

TERAPIA ZAJĘCIOWA  STUDIA I STOPNIA

Terapia zajęciowa w ortopedii

 • W  AWF 3 spotkania z grupą seminaryjna  x 3 godziny lekcyjne

           lub

 • 2 spotkania x 3 godziny z lekcyjne   z grupą  kliniczną  w klinice  i jedno spotkanie x 3 godziny lekcyjne z grupa seminaryjną  w AWF  

Terapia zajęciowa w reumatologii

2 spotkania w AWF lub w klinice jak wyżej.

 

TERAPIA ZAJĘCIOWA  STUDIA II  STOPNIA

Terapia ręki w wybranych schorzeniach

Pozostałe  2 godziny zostaną  przeprowadzone  w AWF, potem  nastąpi  zaliczenie praktyczne.

 

Pozostałe  rodzaje zajęć na wszystkich kierunkach  studiów  na WRR odbywają się w trybie on line i są w tym trybie zaliczane. Terminy zaliczeń są zgodne z  ustaloną przez Rektora organizacją roku akademickiego. Procedury dotyczące sposobu przeprowadzania egzaminów ukażą się w odrębnym komunikacie. 

 

Dziekan

Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

dr hab. Piotr Mika, prof. AWF