Szanowni Państwo

Zgodnie z Komunikatem J.M. Rektora AWF w Krakowie prof. Andrzeja Klimka z dnia 19.10.2021 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w dniach od 1 listopada do 14 listopada 2021 r. informuję, że:

  • w dniu 10 listopada (środa) zajęcia kliniczne dla III i IV roku fizjoterapii studiów 5 letnich magisterskich oraz dla II i III roku studiów licencjackich terapii zajęciowej odbywają się zgodnie z klinicznym grafikiem środowym dla tego dnia, natomiast popołudniowe zajęcia dydaktyczne odbywające się w Uczelni realizowane są zgodnie z grafikiem dla zajęć czwartkowych.

Na pozostałych kierunkach kształcenia zajęcia w środę 10 listopada realizowane są w całości zgodnie z grafikiem czwartkowym.

Oprócz tego:

Na III roku fizjoterapii na dzień 3 listopada (środa) przeniesiona została większość zajęć klinicznych z dnia 23 grudnia. Pojedyncze zajęcia kliniczne z dnia 23.12.2021 przeniesiono również na inne dni.

Na stronie internetowej WRR AWF Kraków w przyszłym tygodniu wywieszony zostanie w zakładce: Rozkłady zajęć - uaktualniony harmonogram zajęć klinicznych dla III roku fizjoterapii. Proszę wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z grafikiem.

dr Dorota Gazurek
Prodziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

Nauczyciele Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie uczestniczyli w dniach 5-8.10.2021 w kursie zaawansowanym w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uczestnicy szkolenia mogli poszerzyć swoje kompetencje w jednej z trzech ścieżek zaproponowanych przez Uniwersytet w Groningen, który opracował program kursu zaawansowanego. Sztab szkoleniowy z Uniwersytetu w Groningen reprezentowali: Jan Folkert Deinum, Rick Huizinga, Tracy Poelzer, Ine Noben, Iain Johnston‑White.

Nauczyciele AWF w Krakowie uczestniczyli we wszystkich trzech ścieżkach programu:

  1. Advanced Qualifications in Teaching: dr Agata Milert (WRR)
  2. Train the Trainer: dr Magdalena Majer (WWFiS), dr Sylwia Mętel (WRR)
  3. Educational Leadership: dr Andrzej Markowski (WRR)

Na zdjęciu od lewej: Andrzej Markowski, Rick Huizinga, Sylwia Mętel, Magdalena Majer, Iain Johnston‑White, Ine Noben, Jan Folkert Deinum, Tracy Poelzer, Agata Milert.

W nawiązaniu do informacji z 2 czerwca i 12 lipca 2021 zamieszczonych na stronie Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie ws. wymogów stawianych przez niektóre placówki kliniczne dotyczących informowania o posiadaniu przez studentów certyfikatów potwierdzających szczepienie przeciwko COVID‑19, co stanowiłoby warunek dopuszczenia do zajęć w tych placówkach, stwierdza się, iż organizacja zajęć klinicznych na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie umożliwia uczestnictwo w nich wszystkim studentom, bez względu na fakt dobrowolnego informowania lub nieinformowania o posiadaniu dokumentów potwierdzających szczepienie. Tym samym sposób organizacji zajęć klinicznych na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej jest zgodny z apelem Ministra Edukacji i Nauki zawartym w piśmie z dnia 14 października 2021 kierowanym do Rektorów Uczelni kształcących studentów na kierunkach medycznych, dotyczącym sposobu traktowania studentów realizujących programowe zajęcia kliniczne.

dr Dorota Gazurek
Prodziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

Oficjalnie rozpoczął się nowy rok akademicki 2021/2022, my również już wystartowaliśmy z próbami ZTL AWF "Krakowiak". Jak co roku serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tańcem oraz tych, którzy chcą poszerzyć swoje horyzonty. Pierwsza próba naborowa odbędzie się we wtorek 12.10.2021 w sali SG 2 w budynku "Jordanówka" na AWF.

Do zobaczenia!

W dniach 15-18 września 2021 r. w Pradze odbył się  Kongres Cotec - Enothe. Wystąpienia oraz poster zaprezentowały  pracownice Wydziału Rehabilitacji Ruchowej, Instytutu Nauk Stosowanych:

1) dr Anna Bukowska i dr Agnieszka Smrokowska - Reichmann (wystąpienie: PARKINSON’S DISEASE, PHYSICAL RESILIENCE AND BODY AWARENESS – UTILIZING THE MUSIC THERAPY RELAXATION IN THE POLYSENSORY ROOM (SNOEZELEN),

2) dr  Agnieszka Smrokowska Reichmann oraz dr hab. Edyta Janus prof. AWF (wystąpienie: Occupational therapy with the elderly - expanding the range of tools used by occupational therapists working with demented seniors);

3) dr Katarzyna Filar - Mierzwa, dr Agnieszka Smrokowska - Reichmann, dr hab. Edyta Janus prof. AWF (poster: Body in the perception of women participating in dance movement therapy against the background of Herman Schmitz’s philosophy of bodiliness.)

Jednocześnie z przyjemnością informujemy, iż kolejny kongres OT Europe odbędzie się w 2024 roku w Krakowie. 

Serdecznie zapraszamy studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie do rekrutacji na zajęcia tutoringowe.

Studenci zainteresowani uczestnictwem w projekcie proszeni są o złożenie drogą mailową do koordynatora na danym Wydziale wymaganej dokumentacji do dnia 08.10.2021. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie projektu.

W roku akademickim 2020/2021 w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie został rozpoczęty Projekt „Mistrzowie Dydaktyki – wdrożenie”, którego głównym zadaniem jest realizacja zajęć ze studentami Uczelni w formie zajęć tutoringowych. Zasady rekrutacji na zajęcia tutoringowe dla studentów zawarto w regulaminie przygotowanym przez zespół nauczycieli akademickich (tutorów), którzy będą prowadzić zajęcia na Uczelni.

Studenci uczestniczący w zajęciach tutoringowych będą mogli liczyć na następujące korzyści:

  • Udział w tutorialu daje możliwość zindywidualizowanej pracy, zarówno pod względem merytorycznym, jak i terminów oraz form spotkań.
  • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań studenta.
  • Nowoczesne i inspirujące narzędzia pracy.
  • Samodzielna praca pod kierunkiem nauczyciela/tutora.
  • Zajęcia w małej grupie – do 6 osób.

Dodatkowo uczestnictwo w Projekcie „Mistrzowie Dydaktyki – wdrożenie” będzie udokumentowane wpisem do suplementu ukończenia studiów oraz stosownym zaświadczeniem.

Więcej informacji na wydziałowej stronie zajęć tutoringowych:

https://www.awf.krakow.pl/dla-studentow/zajecia-tutoringowe

Zapraszamy
Zespół Tutorów AWF