Tu publikujemy wszelkie informacje Wydziału związane z pandemią koronowirusa

Istnieje możliwość podjęcia pracy przez studentów AWF w Krakowie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia w szpitalu tymczasowym (Hala EXPO) prowadzonym przez Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. Kontakt i dokładne informacje w tej sprawie można uzyskać na stronie: www.szpitaltymczasowy-rydygierkrakow.pl.

Wydział Rehabilitacji Ruchowej (WRR) informuje, iż osoby które podejmą takie zatrudnienie mogą występować do Kierowników Praktyk o zaliczenie praktyk zawodowych.

Studenci Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej mogą być skierowani do tej placówki w celu realizacji praktyk zawodowych. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają właściwi Kierownicy Praktyk.

 

Prodziekan WRR w Krakowie
dr Dorota Gazurek

Zgodnie z komunikatem Rektora z dnia 16 października 2020 roku w sprawie zajęć dydaktycznych realizowanych w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19, decyzją Dziekana Wydziału Rehabilitacji Ruchowej wprowadza się większą liczbę zajęć zdalnych, równocześnie pozostawiając do realizacji w formie stacjonarnej następujące zajęcia praktyczne1:

 

Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
dr hab. Piotr Mika, prof. AWF

 

1Samodzielność prowadzących w podejmowaniu decyzji o realizacji zajęć stacjonarnych od 19.10.2020 r.

Na czas wprowadzonej ,,strefy czerwonej” w mieście Kraków wszyscy prowadzący zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na placówkach zewnętrznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej dokonują wyboru jak najlepiej zrealizować zajęcia ze studentami. Należy przeanalizować:

 • Liczebność grupy ćwiczeniowej
 • Wielkość sali dydaktycznej (odległość pomiędzy osobami/parą ćwiczących studentów 1,5 m)
 • Specyfikę prowadzonych tematów
 • Zalecenia GIS, Rozporządzenia Rektora AWF, Komunikaty i informacje Dziekana WRR

Zajęcia mogą być realizowane:

 • W grupach w dotychczasowej liczbie studentów zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
 • W grupach ze zmniejszoną liczbą studentów np. w cyklu co drugi tydzień z połową składu osobowego grupy realizując 2 tematy praktyczne lub co tydzień, ale połowa grupy przychodzi na pierwszą część zajęć a druga połowa na drugą część. W obu tych przypadkach materiały z części teoretycznej przesyłane są poprzez platformę Teams.
 • W inny sposób wypracowany na potrzeby konkretnego przedmiotu, a nawet jednego tematu, ustalony z Kierownikiem Zakładu.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych. 

O zmianach w grafiku informują studentów na bieżąco osoby prowadzące zajęcia.

Fizjoterapia, studia jednolite magisterskie, 1. rok

Zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie zgodnie z rozkładem co drugi tydzień:

 • Metodyka nauczania ruchu
 • Gimnastyka

Pozostałe przedmioty realizowane są w sposób zdalny w czasie rzeczywistym online przy wykorzystaniu platformy Teams.

Uwaga! W grafiku 1 roku wprowadza się pojęcie tygodni zajęć praktycznych i tygodni zajęć teoretycznych w sytuacji, kiedy w grafiku głównym w jednym dniu zajęć realizowane są naprzemiennie przedmioty praktyczne i teoretyczne. Taka sytuacja dotyczy zajęć realizowanych wyłącznie w czwartki i piątki.

W związku z powyższym:

 1. tydzień zajęć (19.10-25.10) jest tygodniem teoretycznym.

Oznacza to, że wszystkie przedmioty prowadzone są w sposób zdalny w czasie rzeczywistym online przy wykorzystaniu platformy Teams.

 1. tydzień zajęć (26.10-1.11) jest tygodniem praktycznym

Oznacza to, że studenci przychodzący na uczelnię w czwartek i piątek realizują zajęcia z Metodyki nauczania ruchu i Gimnastyki, a pozostali nauczyciele w tym dniu wysyłają na skrzynki mailowe materiały dydaktyczne wraz z poleceniami (nie prowadzą zajęć w sposób zdalny w czasie rzeczywistym, bo studenci nie mają możliwości odebrania połączenia!). Jedynie Gimnastyka realizowana we wtorek odbywa się inaczej niż opisano powyżej. W tym dniu po zakończeniu zajęć prowadzonych w sposób zdalny w czasie rzeczywistym, studenci jadą (co drugi tydzień) na uczelnie celem odbycia zajęć praktycznych z gimnastyki.

Itd. na zmianę w kolejnych tygodniach.


Fizjoterapia, studia jednolite magisterskie, 2. rok

Zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie zgodnie z grafikiem dla przedmiotów zawodowych:

 • Kinezyterapia 1
 • Masaż leczniczy 1
 • Terapia manualna 1
 • Medycyna fizykalna i balneoklimatologia 1 (Dla grupy 2. zajęcia rozpoczynają się 30 minut wcześniej. Pozostałe grupy zgodnie z grafikiem)
 • Kinezjologia 1
 • Korekcja wad postawy1

Pozostałe przedmioty realizowane są w sposób zdalny w czasie rzeczywistym online przy wykorzystaniu platformy Teams.

1 Samodzielność prowadzących w podejmowaniu decyzji o realizacji zajęć stacjonarnych od 19.10.2020 r.

Na czas wprowadzonej ,,strefy czerwonej” w mieście Kraków wszyscy prowadzący zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na placówkach zewnętrznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej dokonują wyboru jak najlepiej zrealizować zajęcia ze studentami. Należy przeanalizować:

 • Liczebność grupy ćwiczeniowej
 • Wielkość sali dydaktycznej (odległość pomiędzy osobami/parą ćwiczących studentów 1,5 m)
 • Specyfikę prowadzonych tematów
 • Zalecenia GIS, Rozporządzenia Rektora AWF, Komunikaty i informacje Dziekana WRR

Zajęcia mogą być realizowane: 

 • W grupach w dotychczasowej liczbie studentów zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
 • W grupach ze zmniejszoną liczbą studentów np. w cyklu co drugi tydzień z połową składu osobowego grupy realizując 2 tematy praktyczne lub co tydzień, ale połowa grupy przychodzi na pierwszą część zajęć a druga połowa na drugą część. W obu tych przypadkach materiały z części teoretycznej przesyłane są poprzez platformę Teams.
 • W inny sposób wypracowany na potrzeby konkretnego przedmiotu, a nawet jednego tematu, ustalony z Kierownikiem Zakładu.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych. 

O zmianach w grafiku informują studentów na bieżąco osoby prowadzące zajęcia.


Fizjoterapia, studia jednolite magisterskie, 3. rok

Zajęcia praktyczne i kliniczne realizowane stacjonarnie zgodnie z rozkładem:

 • Medycyna fizykalna i balneoklimatologia1
 • Fizjoterapia kliniczna w: pediatrii, ortopedii, traumatologii i medycyny sportowej, neurologii i neurochirurgii, chirurgii i intensywnej terapii, onkologii i medycynie paliatywnej, kardiologii, pulmonologii
 • Diagnostyka funkcjonalna w ginekologii i położnictwie

Pozostałe przedmioty realizowane są w sposób zdalny w czasie rzeczywistym online przy wykorzystaniu platformy Teams.

Samodzielność prowadzących w podejmowaniu decyzji o realizacji zajęć stacjonarnych od 19.10.2020 r.

Na czas wprowadzonej ,,strefy czerwonej” w mieście Kraków wszyscy prowadzący zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na placówkach zewnętrznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej dokonują wyboru jak najlepiej zrealizować zajęcia ze studentami. Należy przeanalizować:

 • Liczebność grupy ćwiczeniowej
 • Wielkość sali dydaktycznej (odległość pomiędzy osobami/parą ćwiczących studentów 1,5 m)
 • Specyfikę prowadzonych tematów
 • Zalecenia GIS, Rozporządzenia Rektora AWF, Komunikaty i informacje Dziekana WRR

Zajęcia mogą być realizowane: 

 • W grupach w dotychczasowej liczbie studentów zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
 • W grupach ze zmniejszoną liczbą studentów np. w cyklu co drugi tydzień z połową składu osobowego grupy realizując 2 tematy praktyczne lub co tydzień, ale połowa grupy przychodzi na pierwszą część zajęć a druga połowa na drugą część. W obu tych przypadkach materiały z części teoretycznej przesyłane są poprzez platformę Teams.
 • W inny sposób wypracowany na potrzeby konkretnego przedmiotu, a nawet jednego tematu, ustalony z Kierownikiem Zakładu.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych. 

O zmianach w grafiku informują studentów na bieżąco osoby prowadzące zajęcia.


Fizjoterapia studia jednolite magisterskie, 4. rok

Zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie zgodnie z rozkładem co drugi tydzień:

 • Reedukacja chodu w dysfunkcjach układu ruchu1
 • Adaptowana aktywność fizyczna1
 • PNF
 • Terapia funkcjonalna
 • Fizjoterapia w dysfunkcjach ręki
 • Techniki mięśniowo-powięziowe
 • Terapia chodu
 • Obiektywne metody diagnostyki narządu ruchu
 • Metodologia badań naukowych i statystyka
 • Fizjoterapia kliniczna w: psychiatrii, traumatologii, medycynie sportowej, ortopedii, reumatologii, neurologii i neurochirurgii, w wieku rozwojowym, geriatrii
 • Diagnostyka funkcjonalna w ortopedii traumatologii i medycynie sportowej, reumatologii, neurologii i neurochirurgii w wieku rozwojowym

Pozostałe przedmioty realizowane są w sposób zdalny w czasie rzeczywistym online przy wykorzystaniu platformy Teams.

Uwaga! W grafiku 4. roku wprowadza się pojęcie tygodni zajęć praktycznych i tygodni zajęć teoretycznych w sytuacji, kiedy w grafiku głównym w jednym dniu zajęć realizowane są naprzemiennie przedmioty praktyczne i teoretyczne. Taka sytuacja dotyczy zajęć popołudniowych realizowanych wyłącznie w czwartki i piątki.

W związku z powyższym:

 1. tydzień zajęć (19.10-25.10) jest tygodniem teoretycznym.

Oznacza to, że wszystkie przedmioty popołudniowe prowadzone są w sposób zdalny w czasie rzeczywistym on-line przy wykorzystaniu platformy Teams.

 1. tydzień zajęć (26.10-1.11) jest tygodniem praktycznym.

Oznacza to, że studenci przychodzący na uczelnię w czwartek i piątek po południu, realizują zajęcia z Reedukacji chodu w dysfunkcjach układu ruchu i Adaptowanej aktywności fizycznej a pozostali nauczyciele w tym dniu wysyłają na skrzynki mailowe materiały dydaktyczne wraz z poleceniami (nie prowadzą zajęć w sposób zdalny w czasie rzeczywistym, bo studenci nie mają możliwości odebrać połączenia!).

Itd. na zmianę.

Samodzielność prowadzących w podejmowaniu decyzji o realizacji zajęć stacjonarnych od 19.10.2020 r.

Na czas wprowadzonej ,,strefy czerwonej” w mieście Kraków wszyscy prowadzący zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na placówkach zewnętrznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej dokonują wyboru jak najlepiej zrealizować zajęcia ze studentami. Należy przeanalizować:

 • Liczebność grupy ćwiczeniowej
 • Wielkość sali dydaktycznej (odległość pomiędzy osobami/parą ćwiczących studentów 1,5 m)
 • Specyfikę prowadzonych tematów
 • Zalecenia GIS, Rozporządzenia Rektora AWF, Komunikaty i informacje Dziekana WRR

Zajęcia mogą być realizowane: 

 • W grupach w dotychczasowej liczbie studentów zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
 • W grupach ze zmniejszoną liczbą studentów np. w cyklu co drugi tydzień z połową składu osobowego grupy realizując 2 tematy praktyczne lub co tydzień, ale połowa grupy przychodzi na pierwszą część zajęć a druga połowa na drugą część. W obu tych przypadkach materiały z części teoretycznej przesyłane są poprzez platformę Teams.
 • W inny sposób wypracowany na potrzeby konkretnego przedmiotu, a nawet jednego tematu, ustalony z Kierownikiem Zakładu.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych. 

O zmianach w grafiku informują studentów na bieżąco osoby prowadzące zajęcia.

Fizjoterapia, studia II stopnia, 1. rok

Zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie zgodnie z rozkładem:

 • Adaptowana aktywność fizyczna1
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w: neurologii, ortopedii, reumatologii, geriatrii, ginekologii i położnictwie1
 • Techniki mobilizacji narządu ruchu1
 • Metody specjalne- PNF1

Reszta zajęć online w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu platformy Teams.

Ćwiczenia z przedmiotu Obiektywne metody diagnostyki narządu ruchu w fizjoterapii oraz Metodologii badań i statystyki w większości będą odbywały się online. Dr Iwona Sulowska-Daszyk naniesie zmiany w rozkładzie zajęć tak, aby umożliwić dojazd studentów na zajęcia praktyczne.

Samodzielność prowadzących w podejmowaniu decyzji o realizacji zajęć stacjonarnych od 19.10.2020 r.

Na czas wprowadzonej ,,strefy czerwonej” w mieście Kraków wszyscy prowadzący zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na placówkach zewnętrznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej dokonują wyboru jak najlepiej zrealizować zajęcia ze studentami. Należy przeanalizować:

 • Liczebność grupy ćwiczeniowej
 • Wielkość sali dydaktycznej (odległość pomiędzy osobami/parą ćwiczących studentów 1,5 m)
 • Specyfikę prowadzonych tematów
 • Zalecenia GIS, Rozporządzenia Rektora AWF, Komunikaty i informacje Dziekana WRR

Zajęcia mogą być realizowane: 

 • W grupach w dotychczasowej liczbie studentów zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
 • W grupach ze zmniejszoną liczbą studentów np. w cyklu co drugi tydzień z połową składu osobowego grupy realizując 2 tematy praktyczne lub co tydzień, ale połowa grupy przychodzi na pierwszą część zajęć a druga połowa na drugą część. W obu tych przypadkach materiały z części teoretycznej przesyłane są poprzez platformę Teams.
 • W inny sposób wypracowany na potrzeby konkretnego przedmiotu, a nawet jednego tematu, ustalony z Kierownikiem Zakładu.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych. 

O zmianach w grafiku informują studentów na bieżąco osoby prowadzące zajęcia.


Fizjoterapia, studia II stopnia, 2. rok

Zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie zgodnie z rozkładem:

 • Metody specjalne w fizjoterapii: Choreoterapia i muzykoterapia
 • Prozdrowotne formy gier zespołowych - siatkówka
 • Prozdrowotne formy gier zespołowych - koszykówka
 • Lekkoatletyka ukierunkowana na zdrowie
 • Gimnastyczny trening zdrowotny
 • Medycyna fizykalna i balneoklimatologia1
 • Masaż relaksacyjny1
 • Odnowa biologiczna z elementami terapii sportowej1

Reszta zajęć online w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu platformy Teams.

Ćwiczenia z przedmiotu Psychologiczne aspekty pracy z zawodnikiem po urazie fizycznym oraz pacjentem po ciężkim urazie narządu ruchu będą odbywały się online, jednakże ćwiczenia grupy S2 będą odbywały się w godzinach 15:15-16.45; grupy LA1 w godzinach 17:00-18:30. Wypracowana zmiana grafiku obowiązywać będzie do czasu odwołania strefy czerwonej.

Samodzielność prowadzących w podejmowaniu decyzji o realizacji zajęć stacjonarnych od 19.10.2020 r.

Na czas wprowadzonej ,,strefy czerwonej” w mieście Kraków wszyscy prowadzący zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na placówkach zewnętrznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej dokonują wyboru jak najlepiej zrealizować zajęcia ze studentami. Należy przeanalizować:

 • Liczebność grupy ćwiczeniowej
 • Wielkość sali dydaktycznej (odległość pomiędzy osobami/parą ćwiczących studentów 1,5 m)
 • Specyfikę prowadzonych tematów
 • Zalecenia GIS, Rozporządzenia Rektora AWF, Komunikaty i informacje Dziekana WRR

Zajęcia mogą być realizowane: 

 • W grupach w dotychczasowej liczbie studentów zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
 • W grupach ze zmniejszoną liczbą studentów np. w cyklu co drugi tydzień z połową składu osobowego grupy realizując 2 tematy praktyczne lub co tydzień, ale połowa grupy przychodzi na pierwszą część zajęć a druga połowa na drugą część. W obu tych przypadkach materiały z części teoretycznej przesyłane są poprzez platformę Teams.
 • W inny sposób wypracowany na potrzeby konkretnego przedmiotu, a nawet jednego tematu, ustalony z Kierownikiem Zakładu.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych. 

O zmianach w grafiku informują studentów na bieżąco osoby prowadzące zajęcia.

Kosmetologia, studia I stopnia, 1. rok

Zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie zgodnie z rozkładem:

 • Estetyka i sztuka1
 • Taniec towarzyski
 • Histologia1
 • Podstawy kosmetologii1
 • Pierwszą pomoc1

Reszta zajęć online w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu platformy Teams.

Ćwiczenia z Anatomii z wtorku dla grup F2, F3, F4 będą odbywały się online, jednakże proszę o kontakt Studentów z dr Jadwigą Pałosz w celu przeniesienia ich na dogodny tj. pozwalający na dojazd Studentów na zajęcia praktyczne inny termin. Wypracowana zmiana grafiku obowiązywać będzie do czasu odwołania strefy czerwonej.

Ćwiczenia z przedmiotu Podstawy chemii dla grup ćwiczeniowych 2, 3, 4, 6 będą odbywały się online, jednakże proszę o kontakt Studentów w celu przeniesienia ich na dogodny tj. pozwalający na dojazd Studentów na zajęcia praktyczne inny termin. Wypracowana zmiana grafiku obowiązywać będzie do czasu odwołania ,,strefy czerwonej”.

Ćwiczenia z przedmiotu Kultura bycia i języka / Sztuka dialogu będą odbywały się online, jednakże proszę o kontakt Studentów z dr Anną Pawlikowską w celu przeniesienia ich na dogodny tj. pozwalający na dojazd Studentów na zajęcia praktyczne inny termin. Wypracowana zmiana grafiku obowiązywać będzie do czasu odwołania ,,strefy czerwonej”.

Samodzielność prowadzących w podejmowaniu decyzji o realizacji zajęć stacjonarnych od 19.10.2020 r.

Na czas wprowadzonej ,,strefy czerwonej” w mieście Kraków wszyscy prowadzący zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na placówkach zewnętrznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej dokonują wyboru jak najlepiej zrealizować zajęcia ze studentami. Należy przeanalizować:

 • Liczebność grupy ćwiczeniowej
 • Wielkość sali dydaktycznej (odległość pomiędzy osobami/parą ćwiczących studentów 1,5 m)
 • Specyfikę prowadzonych tematów
 • Zalecenia GIS, Rozporządzenia Rektora AWF, Komunikaty i informacje Dziekana WRR

Zajęcia mogą być realizowane: 

 • W grupach w dotychczasowej liczbie studentów zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
 • W grupach ze zmniejszoną liczbą studentów np. w cyklu co drugi tydzień z połową składu osobowego grupy realizując 2 tematy praktyczne lub co tydzień, ale połowa grupy przychodzi na pierwszą część zajęć a druga połowa na drugą część. W obu tych przypadkach materiały z części teoretycznej przesyłane są poprzez platformę Teams.
 • W inny sposób wypracowany na potrzeby konkretnego przedmiotu, a nawet jednego tematu, ustalony z Kierownikiem Zakładu.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych. 

O zmianach w grafiku informują studentów na bieżąco osoby prowadzące zajęcia.


Kosmetologia, studia I stopnia, 2. rok

Zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie zgodnie z rozkładem:

 • Kosmetologia profesjonalna1
 • Fizykoterapia z balneoklimatologią1
 • Receptura kosmetyczna1
 • Masaż klasyczny

Reszta zajęć online w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu platformy Teams.

Ćwiczenia z przedmiotu Chemia kosmetyczna dla grupy ćwiczeniowej 3 będą odbywały się online, jednakże proszę o kontakt Studentów z osobą prowadzącą w celu przeniesienia ich na dogodny tj. pozwalający na dojazd Studentów na zajęcia praktyczne inny termin. Wypracowana zmiana grafiku obowiązywać będzie do czasu odwołania ,,strefy czerwonej”.

Samodzielność prowadzących w podejmowaniu decyzji o realizacji zajęć stacjonarnych od 19.10.2020 r.

Na czas wprowadzonej ,,strefy czerwonej” w mieście Kraków wszyscy prowadzący zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na placówkach zewnętrznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej dokonują wyboru jak najlepiej zrealizować zajęcia ze studentami. Należy przeanalizować:

 • Liczebność grupy ćwiczeniowej
 • Wielkość sali dydaktycznej (odległość pomiędzy osobami/parą ćwiczących studentów 1,5 m)
 • Specyfikę prowadzonych tematów
 • Zalecenia GIS, Rozporządzenia Rektora AWF, Komunikaty i informacje Dziekana WRR

Zajęcia mogą być realizowane: 

 • W grupach w dotychczasowej liczbie studentów zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
 • W grupach ze zmniejszoną liczbą studentów np. w cyklu co drugi tydzień z połową składu osobowego grupy realizując 2 tematy praktyczne lub co tydzień, ale połowa grupy przychodzi na pierwszą część zajęć a druga połowa na drugą część. W obu tych przypadkach materiały z części teoretycznej przesyłane są poprzez platformę Teams.
 • W inny sposób wypracowany na potrzeby konkretnego przedmiotu, a nawet jednego tematu, ustalony z Kierownikiem Zakładu.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych. 

O zmianach w grafiku informują studentów na bieżąco osoby prowadzące zajęcia.


Kosmetologia, studia I stopnia, 3. rok

Zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie zgodnie z rozkładem:

 • Makijaż i stylizacja1
 • Kontrola posturalna w profilaktyce przeciążeń układu ruchu1
 • Kosmetologia lecznicza1
 • Podstawy podologii z elementami flebologii1 od 19.11.2020
 • Refleksoterapia1
 • Fotografia w kosmetologii1

Reszta zajęć online w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu platformy Teams (w tym Podstawy podologii z elementami flebologii do 12.11.2020).

Ćwiczenia dla grupy ćwiczeniowej 2 z przedmiotu Metody naturalne w kosmetologii będą odbywały się online, jednakże proszę o kontakt Studentów z mgr Natalią Czech w celu przeniesienia ich na dogodny tj. pozwalający na dojazd Studentów na zajęcia praktyczne inny termin. Wypracowana zmiana grafiku obowiązywać będzie do czasu odwołania ,,strefy czerwonej”.

Samodzielność prowadzących w podejmowaniu decyzji o realizacji zajęć stacjonarnych od 19.10.2020 r.

Na czas wprowadzonej ,,strefy czerwonej” w mieście Kraków wszyscy prowadzący zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na placówkach zewnętrznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej dokonują wyboru jak najlepiej zrealizować zajęcia ze studentami. Należy przeanalizować:

 • Liczebność grupy ćwiczeniowej
 • Wielkość sali dydaktycznej (odległość pomiędzy osobami/parą ćwiczących studentów 1,5 m)
 • Specyfikę prowadzonych tematów
 • Zalecenia GIS, Rozporządzenia Rektora AWF, Komunikaty i informacje Dziekana WRR

Zajęcia mogą być realizowane: 

 • W grupach w dotychczasowej liczbie studentów zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
 • W grupach ze zmniejszoną liczbą studentów np. w cyklu co drugi tydzień z połową składu osobowego grupy realizując 2 tematy praktyczne lub co tydzień, ale połowa grupy przychodzi na pierwszą część zajęć a druga połowa na drugą część. W obu tych przypadkach materiały z części teoretycznej przesyłane są poprzez platformę Teams.
 • W inny sposób wypracowany na potrzeby konkretnego przedmiotu, a nawet jednego tematu, ustalony z Kierownikiem Zakładu.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych. 

O zmianach w grafiku informują studentów na bieżąco osoby prowadzące zajęcia.

Kosmetologia, studia II stopnia, 1. rok

Zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie zgodnie z rozkładem:

 • Kosmetologia w ujęciu holistycznym (zmiana dla gr 3. ćwiczenia będą odbywały się w środy 11.45-14.00 w sali 42 B)
 • Profilaktyka przeciążeń układu ruchu w pracy kosmetologa

Reszta zajęć online w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu platformy Teams.

Ćwiczenia dla grupy dziekańskiej K1 i K2 z przedmiotu Komunikacja społeczna będą odbywały się online, jednakże proszę o kontakt Studentów z dr Anną Pawlikowską w celu przeniesienia ich na dogodny tj. pozwalający na dojazd Studentów na zajęcia praktyczne inny termin. Wypracowana zmiana grafiku obowiązywać będzie do czasu odwołania ,,strefy czerwonej”.

Samodzielność prowadzących w podejmowaniu decyzji o realizacji zajęć stacjonarnych od 19.10.2020 r.

Na czas wprowadzonej ,,strefy czerwonej” w mieście Kraków wszyscy prowadzący zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na placówkach zewnętrznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej dokonują wyboru jak najlepiej zrealizować zajęcia ze studentami. Należy przeanalizować:

 • Liczebność grupy ćwiczeniowej
 • Wielkość sali dydaktycznej (odległość pomiędzy osobami/parą ćwiczących studentów 1,5 m)
 • Specyfikę prowadzonych tematów
 • Zalecenia GIS, Rozporządzenia Rektora AWF, Komunikaty i informacje Dziekana WRR

Zajęcia mogą być realizowane: 

 • W grupach w dotychczasowej liczbie studentów zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
 • W grupach ze zmniejszoną liczbą studentów np. w cyklu co drugi tydzień z połową składu osobowego grupy realizując 2 tematy praktyczne lub co tydzień, ale połowa grupy przychodzi na pierwszą część zajęć a druga połowa na drugą część. W obu tych przypadkach materiały z części teoretycznej przesyłane są poprzez platformę Teams.
 • W inny sposób wypracowany na potrzeby konkretnego przedmiotu, a nawet jednego tematu, ustalony z Kierownikiem Zakładu.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych. 

O zmianach w grafiku informują studentów na bieżąco osoby prowadzące zajęcia.


Kosmetologia, studia II stopnia, 2. rok

Zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie zgodnie z rozkładem:

 • Profilaktyka przeciążeń układu ruchu w pracy kosmetologa - Yoga

Reszta zajęć online w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu platformy Teams.

Terapia zajęciowa, studia I stopnia, 1. rok

Zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie zgodnie z rozkładem:

 • Terapia sztuką1
 • Terapia zajęciowa podstawowe umiejętności1
 • Fitness
 • Pierwsza pomoc1 (wszystkie grupy w poniedziałek - informacja u prowadzącego)

Pozostałe przedmioty realizowane są w sposób zdalny w czasie rzeczywistym online przy wykorzystaniu platformy Teams.

Samodzielność prowadzących w podejmowaniu decyzji o realizacji zajęć stacjonarnych od 19.10.2020 r.

Na czas wprowadzonej ,,strefy czerwonej” w mieście Kraków wszyscy prowadzący zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na placówkach zewnętrznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej dokonują wyboru jak najlepiej zrealizować zajęcia ze studentami. Należy przeanalizować:

 • Liczebność grupy ćwiczeniowej
 • Wielkość sali dydaktycznej (odległość pomiędzy osobami/parą ćwiczących studentów 1,5 m)
 • Specyfikę prowadzonych tematów
 • Zalecenia GIS, Rozporządzenia Rektora AWF, Komunikaty i informacje Dziekana WRR

Zajęcia mogą być realizowane: 

 • W grupach w dotychczasowej liczbie studentów zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
 • W grupach ze zmniejszoną liczbą studentów np. w cyklu co drugi tydzień z połową składu osobowego grupy realizując 2 tematy praktyczne lub co tydzień, ale połowa grupy przychodzi na pierwszą część zajęć a druga połowa na drugą część. W obu tych przypadkach materiały z części teoretycznej przesyłane są poprzez platformę Teams.
 • W inny sposób wypracowany na potrzeby konkretnego przedmiotu, a nawet jednego tematu, ustalony z Kierownikiem Zakładu.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych. 

O zmianach w grafiku informują studentów na bieżąco osoby prowadzące zajęcia.


Terapia zajęciowa, studia I stopnia, 2. rok

Zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie zgodnie z rozkładem:

 • Język migowy1
 • Muzykoterapia1
 • Masaż klasyczny kończyny górnej1
 • Aktywna rehabilitacja
 • Terapia zajęciowa w pediatrii
 • Integracja sensoryczna (SI)

Pozostałe przedmioty realizowane są w sposób zdalny w czasie rzeczywistym online przy wykorzystaniu platformy Teams.

Samodzielność prowadzących w podejmowaniu decyzji o realizacji zajęć stacjonarnych od 19.10.2020 r.

Na czas wprowadzonej ,,strefy czerwonej” w mieście Kraków wszyscy prowadzący zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na placówkach zewnętrznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej dokonują wyboru jak najlepiej zrealizować zajęcia ze studentami. Należy przeanalizować:

 • Liczebność grupy ćwiczeniowej
 • Wielkość sali dydaktycznej (odległość pomiędzy osobami/parą ćwiczących studentów 1,5 m)
 • Specyfikę prowadzonych tematów
 • Zalecenia GIS, Rozporządzenia Rektora AWF, Komunikaty i informacje Dziekana WRR

Zajęcia mogą być realizowane: 

 • W grupach w dotychczasowej liczbie studentów zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
 • W grupach ze zmniejszoną liczbą studentów np. w cyklu co drugi tydzień z połową składu osobowego grupy realizując 2 tematy praktyczne lub co tydzień, ale połowa grupy przychodzi na pierwszą część zajęć a druga połowa na drugą część. W obu tych przypadkach materiały z części teoretycznej przesyłane są poprzez platformę Teams.
 • W inny sposób wypracowany na potrzeby konkretnego przedmiotu, a nawet jednego tematu, ustalony z Kierownikiem Zakładu.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych. 

O zmianach w grafiku informują studentów na bieżąco osoby prowadzące zajęcia.


Terapia zajęciowa studia I stopnia, 3. rok

Zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie zgodnie z rozkładem:

 • Adaptowana aktywność fizyczna1
 • Snoezelen - Sala Doświadczania Świata1
 • Terapia zajęciowa w psychiatrii1
 • Terapia zajęciowa w geriatrii1
 • Terapia zajęciowa w neurologii i neurochirurgii1

Pozostałe przedmioty realizowane są w sposób zdalny w czasie rzeczywistym online przy wykorzystaniu platformy Teams.

Samodzielność prowadzących w podejmowaniu decyzji o realizacji zajęć stacjonarnych od 19.10.2020 r.

Na czas wprowadzonej ,,strefy czerwonej” w mieście Kraków wszyscy prowadzący zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na placówkach zewnętrznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej dokonują wyboru jak najlepiej zrealizować zajęcia ze studentami. Należy przeanalizować:

 • Liczebność grupy ćwiczeniowej
 • Wielkość sali dydaktycznej (odległość pomiędzy osobami/parą ćwiczących studentów 1,5 m)
 • Specyfikę prowadzonych tematów
 • Zalecenia GIS, Rozporządzenia Rektora AWF, Komunikaty i informacje Dziekana WRR

Zajęcia mogą być realizowane: 

 • W grupach w dotychczasowej liczbie studentów zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
 • W grupach ze zmniejszoną liczbą studentów np. w cyklu co drugi tydzień z połową składu osobowego grupy realizując 2 tematy praktyczne lub co tydzień, ale połowa grupy przychodzi na pierwszą część zajęć a druga połowa na drugą część. W obu tych przypadkach materiały z części teoretycznej przesyłane są poprzez platformę Teams.
 • W inny sposób wypracowany na potrzeby konkretnego przedmiotu, a nawet jednego tematu, ustalony z Kierownikiem Zakładu.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych. 

O zmianach w grafiku informują studentów na bieżąco osoby prowadzące zajęcia.

Terapia zajęciowa studia II stopnia, 1. rok

Zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie zgodnie z rozkładem:

 • Wybrane formy fitness w terapii zajęciowej
 • Nornic walking
 • Snoezelen jako metoda terapii zajęciowej1
 • Arterapia1 (wszystkie grupy w środę - informacja u prowadzącego)

Pozostałe przedmioty realizowane są w sposób zdalny w czasie rzeczywistym online przy wykorzystaniu platformy Teams.

Samodzielność prowadzących w podejmowaniu decyzji o realizacji zajęć stacjonarnych od 19.10.2020 r.

Na czas wprowadzonej ,,strefy czerwonej” w mieście Kraków wszyscy prowadzący zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na placówkach zewnętrznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej dokonują wyboru jak najlepiej zrealizować zajęcia ze studentami. Należy przeanalizować:

 • Liczebność grupy ćwiczeniowej
 • Wielkość sali dydaktycznej (odległość pomiędzy osobami/parą ćwiczących studentów 1,5 m)
 • Specyfikę prowadzonych tematów
 • Zalecenia GIS, Rozporządzenia Rektora AWF, Komunikaty i informacje Dziekana WRR

Zajęcia mogą być realizowane: 

 • W grupach w dotychczasowej liczbie studentów zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
 • W grupach ze zmniejszoną liczbą studentów np. w cyklu co drugi tydzień z połową składu osobowego grupy realizując 2 tematy praktyczne lub co tydzień, ale połowa grupy przychodzi na pierwszą część zajęć a druga połowa na drugą część. W obu tych przypadkach materiały z części teoretycznej przesyłane są poprzez platformę Teams.
 • W inny sposób wypracowany na potrzeby konkretnego przedmiotu, a nawet jednego tematu, ustalony z Kierownikiem Zakładu.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych. 

O zmianach w grafiku informują studentów na bieżąco osoby prowadzące zajęcia.


Terapia zajęciowa studia II stopnia, 2. rok

Przedmioty realizowane co tydzień w sposób praktyczny:

 • Metody specjalne1
 • Jogging

Pozostałe przedmioty realizowane są w sposób zdalny w czasie rzeczywistym online przy wykorzystaniu platformy Teams.

Samodzielność prowadzących w podejmowaniu decyzji o realizacji zajęć stacjonarnych od 19.10.2020 r.

Na czas wprowadzonej ,,strefy czerwonej” w mieście Kraków wszyscy prowadzący zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na placówkach zewnętrznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej dokonują wyboru jak najlepiej zrealizować zajęcia ze studentami. Należy przeanalizować:

 • Liczebność grupy ćwiczeniowej
 • Wielkość sali dydaktycznej (odległość pomiędzy osobami/parą ćwiczących studentów 1,5 m)
 • Specyfikę prowadzonych tematów
 • Zalecenia GIS, Rozporządzenia Rektora AWF, Komunikaty i informacje Dziekana WRR

Zajęcia mogą być realizowane: 

 • W grupach w dotychczasowej liczbie studentów zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
 • W grupach ze zmniejszoną liczbą studentów np. w cyklu co drugi tydzień z połową składu osobowego grupy realizując 2 tematy praktyczne lub co tydzień, ale połowa grupy przychodzi na pierwszą część zajęć a druga połowa na drugą część. W obu tych przypadkach materiały z części teoretycznej przesyłane są poprzez platformę Teams.
 • W inny sposób wypracowany na potrzeby konkretnego przedmiotu, a nawet jednego tematu, ustalony z Kierownikiem Zakładu.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych. 

O zmianach w grafiku informują studentów na bieżąco osoby prowadzące zajęcia.

Procedura postępowania w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2: 

 • Nauczyciel/Student samoizoluje się oraz wypełnia załącznik 1 (wywiad j. polski osoba zakażona.docx) i wysyła go do Dziekanatu WRR na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Następnie oczekuje na telefon lub mail z Sanepidu dotyczący dalszego postępowania.
 • Informuje mailowo Dziekanat o postanowieniach Sanepidu. 

Procedura postępowania w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2: 

 • Nauczyciel/Student samoizoluje się oraz wypełnia załącznik 2 (wywiad j. polski osoba z kontaktu.docx) i wysyła go do Dziekanatu WRR na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Następnie oczekuje na telefon lub mail z Sanepidu dotyczący dalszego postępowania.
 • Informuje mailowo Dziekanat o postanowieniach Sanepidu. 

Niezależnie od powyższego: 

 • Osoba zakażona z objawami COVID-19 lub bez objawów dzwoni do lekarza POZ. Lekarz podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu.
 • Osoba z bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną ma objawy typowe dla COVID-19 lub inne objawy chorobowe, które go niepokoją, dzwoni do lekarza POZ. Lekarz podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu.

Komunikat nr 2

Dziekana Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

z dnia 29.09.2020

w sprawie obowiązków nauczycieli i studentów
Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
w czasie przebywania na kwarantannie i/lub pozytywnego testu na COVID-19.

  

Czytaj więcej...

Komunikat nr 1

Dziekana Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

z dnia 24.09.2020

w sprawie organizacji zajęć na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej

w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE studentów studiów stacjonarnych  I roku z władzami Wydziału Rehabilitacji Ruchowej odbędzie się w dniu 27.09.2020 (niedziela) w Hali Gier Sportowych:

 • 9.00 – studenci Fizjoterapii jednolitej magisterskiej i Terapii Zajęciowej pierwszego i drugiego stopnia
 • 11.00 – studenci Fizjoterapii drugiego stopnia i Kosmetologii pierwszego i drugiego stopnia.