W nawiązaniu do informacji z 2 czerwca i 12 lipca 2021 zamieszczonych na stronie Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie ws. wymogów stawianych przez niektóre placówki kliniczne dotyczących informowania o posiadaniu przez studentów certyfikatów potwierdzających szczepienie przeciwko COVID‑19, co stanowiłoby warunek dopuszczenia do zajęć w tych placówkach, stwierdza się, iż organizacja zajęć klinicznych na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie umożliwia uczestnictwo w nich wszystkim studentom, bez względu na fakt dobrowolnego informowania lub nieinformowania o posiadaniu dokumentów potwierdzających szczepienie. Tym samym sposób organizacji zajęć klinicznych na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej jest zgodny z apelem Ministra Edukacji i Nauki zawartym w piśmie z dnia 14 października 2021 kierowanym do Rektorów Uczelni kształcących studentów na kierunkach medycznych, dotyczącym sposobu traktowania studentów realizujących programowe zajęcia kliniczne.

dr Dorota Gazurek
Prodziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

W dniach 15-18 września 2021 r. w Pradze odbył się  Kongres Cotec - Enothe. Wystąpienia oraz poster zaprezentowały  pracownice Wydziału Rehabilitacji Ruchowej, Instytutu Nauk Stosowanych:

1) dr Anna Bukowska i dr Agnieszka Smrokowska - Reichmann (wystąpienie: PARKINSON’S DISEASE, PHYSICAL RESILIENCE AND BODY AWARENESS – UTILIZING THE MUSIC THERAPY RELAXATION IN THE POLYSENSORY ROOM (SNOEZELEN),

2) dr  Agnieszka Smrokowska Reichmann oraz dr hab. Edyta Janus prof. AWF (wystąpienie: Occupational therapy with the elderly - expanding the range of tools used by occupational therapists working with demented seniors);

3) dr Katarzyna Filar - Mierzwa, dr Agnieszka Smrokowska - Reichmann, dr hab. Edyta Janus prof. AWF (poster: Body in the perception of women participating in dance movement therapy against the background of Herman Schmitz’s philosophy of bodiliness.)

Jednocześnie z przyjemnością informujemy, iż kolejny kongres OT Europe odbędzie się w 2024 roku w Krakowie. 

Serdecznie zapraszamy studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie do rekrutacji na zajęcia tutoringowe.

Studenci zainteresowani uczestnictwem w projekcie proszeni są o złożenie drogą mailową do koordynatora na danym Wydziale wymaganej dokumentacji do dnia 08.10.2021. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie projektu.

W roku akademickim 2020/2021 w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie został rozpoczęty Projekt „Mistrzowie Dydaktyki – wdrożenie”, którego głównym zadaniem jest realizacja zajęć ze studentami Uczelni w formie zajęć tutoringowych. Zasady rekrutacji na zajęcia tutoringowe dla studentów zawarto w regulaminie przygotowanym przez zespół nauczycieli akademickich (tutorów), którzy będą prowadzić zajęcia na Uczelni.

Studenci uczestniczący w zajęciach tutoringowych będą mogli liczyć na następujące korzyści:

  • Udział w tutorialu daje możliwość zindywidualizowanej pracy, zarówno pod względem merytorycznym, jak i terminów oraz form spotkań.
  • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań studenta.
  • Nowoczesne i inspirujące narzędzia pracy.
  • Samodzielna praca pod kierunkiem nauczyciela/tutora.
  • Zajęcia w małej grupie – do 6 osób.

Dodatkowo uczestnictwo w Projekcie „Mistrzowie Dydaktyki – wdrożenie” będzie udokumentowane wpisem do suplementu ukończenia studiów oraz stosownym zaświadczeniem.

Więcej informacji na wydziałowej stronie zajęć tutoringowych:

https://www.awf.krakow.pl/dla-studentow/zajecia-tutoringowe

Zapraszamy
Zespół Tutorów AWF

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

DLA STUDENTÓW

I-GO ROKU FIZJOTERAPII, TERAPII ZAJĘCIOWEJ, KOSMETOLOGII

Uprzejmie informuję, że spotkanie z Władzami Wydziału Rehabilitacji Ruchowej odbędzie się w dniu 24 września 2021 (piątek) w salach:

  • Sala B – godz. 13.00 – kierunek Kosmetologia pierwszego i drugiego stopnia
  • Aula – godz. 15.45 – kierunki Fizjoterapia, Terapia Zajęciowa pierwszego i drugiego stopnia

Obecność obowiązkowa!

Szanowni Państwo

 

W związku z wymogami dotyczącymi obowiązku posiadania certyfikatu potwierdzającego szczepienie przeciwko COVID 19, które stawiają Uczelni placówki kliniczne (na dzień dzisiejszy są to cztery szpitale), z którymi posiadamy umowy dotyczące realizacji zajęć klinicznych i praktyk zawodowych informuję, iż do zajęć klinicznych będą mogły przystąpić jedynie osoby posiadający takie zaświadczenia.

Ponieważ można się spodziewać napływu kolejnych tego typu informacji od naszych partnerów, rekomenduję studentom i pracownikom podjęcie decyzji o zaszczepieniu się w okresie wakacyjnym. Podkreślam, iż jest to warunek dopuszczenia do uczestniczenia w zajęciach typu klinicznego.

dr Dorota Gazurek
Prodziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

  

ZAPROSZENIE

Zakład Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie zaprasza na

I Kongres Terapii Zajęciowej

Nowe horyzonty terapii zajęciowej. Interdyscyplinarność i wielokierunkowość.

Kraków, 18.06.2021

UWAGA!

Nastąpiła zmiana terminu organizacji KONGRESU. Planowany obecnie, to 18. czerwca 2021 r.

 

Czerwcowy kongres w Krakowie poświęcony nowoczesnej i innowacyjnej terapii zajęciowej to pierwsze ogólnopolskie spotkanie naukowe tego rodzaju. Kongres ma na celu zaprezentowanie oraz pogłębienie rozumienia terapii zajęciowej zgodnie z europejskimi i światowymi trendami. Ważnym elementem będzie przy tym zwrócenie uwagi na zjawisko akademizacji oraz coraz większej profesjonalizacji terapii zajęciowej w Polsce i zagranicą. Kongres stworzy również platformę wymiany doświadczeń i będzie pełnił funkcję integrującą środowisko terapeutów zajęciowych w Polsce. Podczas kongresu przedstawione zostaną nowe kierunki rozwoju oraz możliwości zastosowania terapii zajęciowej, zarówno w wymiarze  teorii, jak i praktyki, stanowiące o interdyscyplinarności i wielokierunkowości tej dziedziny.     

Poniżej link do strony Konferencji:

https://terapiazajeciowa2020.awf.krakow.pl/