Informacja dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Terapia zajęciowa i Kosmetologia

Szanowni Państwo

W bieżącym roku akademickim przystąpią Państwo do ustnego egzaminu dyplomowego. Procedura egzaminu dyplomowego wraz z bankiem pytań teoretycznych i praktycznych jest już dostępna na stronie Wydziału Rehabilitacji Ruchowej w zakładce Studenci/Procedura dyplomowania.

Z poważaniem
dr Dorota Gazurek i dr Katarzyna Chojak-Fijałka
Prodziekani Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie

Szanowni Państwo

Zgodnie z Komunikatem J.M. Rektora AWF w Krakowie prof. Andrzeja Klimka z dnia 19.10.2021 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w dniach od 1 listopada do 14 listopada 2021 r. informuję, że:

  • w dniu 10 listopada (środa) zajęcia kliniczne dla III i IV roku fizjoterapii studiów 5 letnich magisterskich oraz dla II i III roku studiów licencjackich terapii zajęciowej odbywają się zgodnie z klinicznym grafikiem środowym dla tego dnia, natomiast popołudniowe zajęcia dydaktyczne odbywające się w Uczelni realizowane są zgodnie z grafikiem dla zajęć czwartkowych.

Na pozostałych kierunkach kształcenia zajęcia w środę 10 listopada realizowane są w całości zgodnie z grafikiem czwartkowym.

Oprócz tego:

Na III roku fizjoterapii na dzień 3 listopada (środa) przeniesiona została większość zajęć klinicznych z dnia 23 grudnia. Pojedyncze zajęcia kliniczne z dnia 23.12.2021 przeniesiono również na inne dni.

Na stronie internetowej WRR AWF Kraków w przyszłym tygodniu wywieszony zostanie w zakładce: Rozkłady zajęć - uaktualniony harmonogram zajęć klinicznych dla III roku fizjoterapii. Proszę wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z grafikiem.

dr Dorota Gazurek
Prodziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

Nauczyciele Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie uczestniczyli w dniach 5-8.10.2021 w kursie zaawansowanym w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uczestnicy szkolenia mogli poszerzyć swoje kompetencje w jednej z trzech ścieżek zaproponowanych przez Uniwersytet w Groningen, który opracował program kursu zaawansowanego. Sztab szkoleniowy z Uniwersytetu w Groningen reprezentowali: Jan Folkert Deinum, Rick Huizinga, Tracy Poelzer, Ine Noben, Iain Johnston‑White.

Nauczyciele AWF w Krakowie uczestniczyli we wszystkich trzech ścieżkach programu:

  1. Advanced Qualifications in Teaching: dr Agata Milert (WRR)
  2. Train the Trainer: dr Magdalena Majer (WWFiS), dr Sylwia Mętel (WRR)
  3. Educational Leadership: dr Andrzej Markowski (WRR)

Na zdjęciu od lewej: Andrzej Markowski, Rick Huizinga, Sylwia Mętel, Magdalena Majer, Iain Johnston‑White, Ine Noben, Jan Folkert Deinum, Tracy Poelzer, Agata Milert.

W nawiązaniu do informacji z 2 czerwca i 12 lipca 2021 zamieszczonych na stronie Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie ws. wymogów stawianych przez niektóre placówki kliniczne dotyczących informowania o posiadaniu przez studentów certyfikatów potwierdzających szczepienie przeciwko COVID‑19, co stanowiłoby warunek dopuszczenia do zajęć w tych placówkach, stwierdza się, iż organizacja zajęć klinicznych na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie umożliwia uczestnictwo w nich wszystkim studentom, bez względu na fakt dobrowolnego informowania lub nieinformowania o posiadaniu dokumentów potwierdzających szczepienie. Tym samym sposób organizacji zajęć klinicznych na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej jest zgodny z apelem Ministra Edukacji i Nauki zawartym w piśmie z dnia 14 października 2021 kierowanym do Rektorów Uczelni kształcących studentów na kierunkach medycznych, dotyczącym sposobu traktowania studentów realizujących programowe zajęcia kliniczne.

dr Dorota Gazurek
Prodziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

W dniach 15-18 września 2021 r. w Pradze odbył się  Kongres Cotec - Enothe. Wystąpienia oraz poster zaprezentowały  pracownice Wydziału Rehabilitacji Ruchowej, Instytutu Nauk Stosowanych:

1) dr Anna Bukowska i dr Agnieszka Smrokowska - Reichmann (wystąpienie: PARKINSON’S DISEASE, PHYSICAL RESILIENCE AND BODY AWARENESS – UTILIZING THE MUSIC THERAPY RELAXATION IN THE POLYSENSORY ROOM (SNOEZELEN),

2) dr  Agnieszka Smrokowska Reichmann oraz dr hab. Edyta Janus prof. AWF (wystąpienie: Occupational therapy with the elderly - expanding the range of tools used by occupational therapists working with demented seniors);

3) dr Katarzyna Filar - Mierzwa, dr Agnieszka Smrokowska - Reichmann, dr hab. Edyta Janus prof. AWF (poster: Body in the perception of women participating in dance movement therapy against the background of Herman Schmitz’s philosophy of bodiliness.)

Jednocześnie z przyjemnością informujemy, iż kolejny kongres OT Europe odbędzie się w 2024 roku w Krakowie. 

Serdecznie zapraszamy studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie do rekrutacji na zajęcia tutoringowe.

Studenci zainteresowani uczestnictwem w projekcie proszeni są o złożenie drogą mailową do koordynatora na danym Wydziale wymaganej dokumentacji do dnia 08.10.2021. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie projektu.

W roku akademickim 2020/2021 w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie został rozpoczęty Projekt „Mistrzowie Dydaktyki – wdrożenie”, którego głównym zadaniem jest realizacja zajęć ze studentami Uczelni w formie zajęć tutoringowych. Zasady rekrutacji na zajęcia tutoringowe dla studentów zawarto w regulaminie przygotowanym przez zespół nauczycieli akademickich (tutorów), którzy będą prowadzić zajęcia na Uczelni.

Studenci uczestniczący w zajęciach tutoringowych będą mogli liczyć na następujące korzyści:

  • Udział w tutorialu daje możliwość zindywidualizowanej pracy, zarówno pod względem merytorycznym, jak i terminów oraz form spotkań.
  • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań studenta.
  • Nowoczesne i inspirujące narzędzia pracy.
  • Samodzielna praca pod kierunkiem nauczyciela/tutora.
  • Zajęcia w małej grupie – do 6 osób.

Dodatkowo uczestnictwo w Projekcie „Mistrzowie Dydaktyki – wdrożenie” będzie udokumentowane wpisem do suplementu ukończenia studiów oraz stosownym zaświadczeniem.

Więcej informacji na wydziałowej stronie zajęć tutoringowych:

https://www.awf.krakow.pl/dla-studentow/zajecia-tutoringowe

Zapraszamy
Zespół Tutorów AWF