Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 przystępujący do egzaminu licencjackiego zobowiązani są dostarczyć potwierdzenie wpłaty za dyplom w kwocie 60 zł. Wpłaty należy dokonać na konto indywidualne studenta według umowy i dowód wpłaty dostarczyć w dniu egzaminu dyplomowego do Dziekanatu.

   

      

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.

Student będzie odpowiadał na trzy pytania:

  • dwa pytania teoretyczne z zakresu wszystkich przedmiotów realizowanych w przebiegu studiów
  • jedno pytanie praktyczne z zakresu przedmiotów zawodowych

 

Pierwsza część egzaminu

Student losuje dwa pytania teoretyczne z banku pytań. Oceny będą wystawiane na podstawie poniżej opisanego klucza dla każdego z dwóch pytań.

Ocena Klucz oceny pytania teoretycznego
2 Student nie ma wiedzy na ten temat.
3 Student posiada podstawową wiedzę na ten temat.
4 Student potrafi w pełni opisać problem.
5 Student opisuje problem szeroko w odniesieniu do aktualnego piśmiennictwa w tym zakresie.

Jeżeli student nie uzyska minimum oceny dostatecznej (3.0) z każdego pytania, egzamin uznaje się za niezdany.

Oceną za pierwszą część egzaminu stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocenianych pytań.

 

Druga część egzaminu

Student losuje jedno pytanie praktyczne z banku pytań.

Oceniane będą 4 składowe odpowiedzi zgodnie poniżej przedstawionym kluczem.

Składowa 1. Opisu problemu/ choroby/ dysfunkcji np. co to jest trądzik różowaty?/ co to jest udar? (ogólna wiedza na temat).

Ocena Klucz oceny składowej 1.
2 Student nie potrafi opisać problemu.
3 Student potrafi w stopniu podstawowym opisać problem.
4 Student potrafi w pełni opisać problem.
5 Student opisuje problem szeroko w odniesieniu do aktualnego piśmiennictwa w tym zakresie.

Składowa 2. Umiejętności oceny tego problemu w powiązaniu z planowanymi czynnościami (diagnostyka, z uwzględnieniem ewentualnych czynników ryzyka).

Ocena Klucz oceny składowej 2.
2 Student nie potrafi scharakteryzować sposobów oceny problemu w nawiązaniu do planowanych czynności.
3 Student potrafi w stopniu podstawowym scharakteryzować sposoby oceny problemu w nawiązaniu do planowanych czynności.
4 Student potrafi scharakteryzować różnorodne sposoby oceny problemu w nawiązaniu do planowanych czynności.
5 Student w oparciu o najnowszą literaturę potrafi scharakteryzować sposoby oceny problemu w nawiązaniu do planowanych czynności.

Składowa 3. Planowanie rozwiązania tego problemu - krótko i długofalowo (co planuje zrobić i po co? jakie efekty chce uzyskać? jakimi (różnymi) drogami mogę dojść do celu? jaki cel chcę osiągnąć najpierw a jaki później).

Ocena Klucz oceny składowej 3.
2 Student nie potrafi podać najważniejszych celów postępowania i opisać podstawowych metod ich osiągnięcia.
3 Student potrafi podać najważniejsze cele postępowania i opisać podstawowe metody ich osiągnięcia.
4 Student potrafi podać bliższe i dalsze cele postępowania i opisać różnorodne metody ich osiągnięcia
5 Student formułuje bliższe i dalsze cele postępowania i opisuje różne warianty i metody ich osiągnięcia.

Składowa 4. Opisu postępowania - krok po kroku.

Ocena Klucz oceny składowej 4.
2 Student nie potrafi opisać podstawowych czynności jakie będzie wykonywał w celu rozwiązania problemu.
3 Student w stopniu podstawowym potrafi opisać czynności jaki będzie wykonywał w celu rozwiązania tego problemu.
4 Student potrafi wyczerpująco opisać czynności jaki będzie wykonywał w celu rozwiązania tego problemu.
5 Student potrafi opisać czynności jaki będzie wykonywał w celu rozwiązania tego problemu i uzasadnić ich skuteczność w świetle najnowszych badan naukowych.

Oceną za część praktyczną egzaminu stanowi średnia arytmetyczna z 4 ocenianych składowych.

Egzamin uważa się za zdany, jeżeli student uzyska co najmniej ocenę dostateczną z części pierwszej i drugiej.


Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 składający pracę magisterską zobowiązani są dostarczyć potwierdzenie wpłaty za dyplom w kwocie 60 zł. Wpłaty należy dokonać na konto indywidualne studenta według umowy i dowód wpłaty dostarczyć w momencie składania pracy do Dziekanatu.

Student, po zaliczeniu ostatniego semestru studiów, składa pracę magisterską w Dziekanacie Wydziału Rehabilitacji Ruchowej wraz z następującymi dokumentami:

  • jeden egzemplarz pracy drukowany dwustronnie z systemu APD (zbindowany z listwą) w białej tekturowej wiązanej teczce opisanej według wzoru (Załącznik nr 1);
  • podanie skierowane do Prodziekana Wydziału Rehabilitacji Ruchowej według wzoru (Załącznik nr 2) i potwierdzone przez pracownika dziekanatu kierunkowego;
  • potwierdzenie wpłaty za dyplom (dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 - opłatę w wysokości 60 zł należy wpłacać na indywidualne konto studenta).