W dniu 27.10.2023 w Warszawie odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Terapia Zajęciowa - Praktyka oparta na dowodach naukowych" Podczas konferencji prezentacje wygłosiły: mgr Marta Cichoń - Krzystek, dr Anna Bukowska, dr hab. Edyta Janus prof. AWF, mgr Paulina Kasprzyk, dr Anna Misiorek oraz dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann. 

 

W dniach 19.10-20.10.2023 roku dr Anna Misiorek i mgr Katarzyna Fedejko-Kaflowska z Zakładu Terapii Zajęciowej Stosowanej reprezentowały polskich terapeutów zajęciowych podczas corocznego spotkania Rady Terapeutów Zajęciowych dla Krajów Europejskich ( Council of Occupational  Therapists for European Countries COTEC), które odbyło się w słoweńskiej Lublanie.
 

W dniach 20-22 września 2023 roku w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku odbyła się XLIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Polskie Towarzystwo Antropologiczne (PTA) zostało powołane w 1925 roku, skupia badaczy różnych dyscyplin zajmujących się człowiekiem: antropologów, lekarzy, badaczy kultury fizycznej, socjologów, pedagogów, czy psychologów http://ptantropologiczne.pl/

Obrady konferencyjne toczyły się w wielu sesjach tematycznych, zarówno w formie stacjonarnych wykładów, jak i posterów prezentowanych w formie tradycyjnej. W sesji „Zdrowie” mgr Paulina Handzlik-Waszkiewicz, doktorantka w Zakładzie Anatomii, przedstawiła pracę (wystąpienie ustne) zespołu Handzlik-Waszkiewicz P., Suder A., Sulowska-Daszyk I., Zając B. pt.: „Porównanie aktywności bioelektrycznej mięśni dna miednicy u kobiet po porodzie siłami natury oraz po cesarskim cięciu”. Również w sesji „Zdrowie” dr hab. Agnieszka Suder, prof. AWF z Zakładu Anatomii wygłosiła referat pt.: „Wpływ dwóch typów treningu zdrowotnego na skład ciała oraz poziom asprozyny u mężczyzn z zespołem metabolicznym” (autorzy: Suder A., Makiel K., Targosz A., Maciejczyk M., Haim A.).

Następna, jubileuszowa konferencja PTA odbędzie się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w 2025 roku.

Podczas uroczystej kolacji mającej miejsce w trakcie XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki i II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Terapii Ręki (Częstochowa, 29-30.09.2023) dr hab. Marek Pieniążek, prof. AWF, pracownik Zakładu Kinezyterapii, Instytutu Nauk Stosowanych naszej Uczelni, od lat propagujący terapię ręki w Polsce, otrzymał tytuł "Honorowego członka Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki”.

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej...

Miło nam poinformować, że AWF Kraków jest jednym z patronów publikacji ,,Terapia zajęciowa. Praktycy - praktykom" pod redakcją Edyty Janus , która ukazała się nakładem Wydawnictwa Difin. Książka przygotowana została przez praktyków terapii zajęciowej, a zarazem absolwentów studiów magisterskich na naszej Uczelni, którzy opisują  swoją drogę od podjęcia studiów do zaistnienia w tym zawodzie. Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się jak wyglądają realia pracy terapeutów zajęciowych, jakie zadania zawodowe realizują, jak są postrzegani w zespołach pracowniczych i wreszcie - jak w praktyce wykorzystują wiedzę nabytą podczas studiowania - zapraszamy do lektury. 

1 września Prezydent RP Andrzej Duda, podpisał Ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych. Ustawa reguluje pracę 15 zawodów medycznych, w tym terapeutów zajęciowych. Regulacje obejmują m.in. zasady i warunki wykonywania zawodów medycznych, kwestie związane z ustawicznym rozwojem zawodowym oraz zasady odpowiedzialności zawodowej. Ustawa tworzy także Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu ustawy, ustawa ma na celu „wprowadzenie mechanizmu mającego zapewnić dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają wykształcenie uzyskane w systemie szkolnictwa wyższego i nauki lub kwalifikacje uzyskane w systemie oświaty lub inne kwalifikacje, wymagane do wykonywania danego zawodu medycznego.”

 

Co to oznacza dla Państwa, studentów terapii zajęciowej?

 W przypadku terapeutów zajęciowych wymagane kwalifikacje  to:

1)    rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie terapii zajęciowej i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata albo inżyniera lub

2)    rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) terapia zajęciowa i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata albo inżyniera, lub

3)    rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie terapeuta zajęciowy, lub

4)    rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego terapeuta zajęciowy lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuta zajęciowy, lub

5)    ukończenie przed dniem wejścia w życie ustawy szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego w zawodzie instruktor terapii zajęciowej

 

Dokładnie tak. Ukończenie studiów licencjackich daje Państwu pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu, a ukończenie  studiów magisterskich z terapii zajęciowej – patrząc na perspektywy rozwoju zawodu - pozwoli na jeszcze lepsze umocowanie Państwa pozycji na rynku pracy. Czy warto studiować terapię zajęciową? Odpowiedź jest oczywista.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z licznymi wyjątkami określonymi w ustawie.

Pełny tekst ustawy pod poniższym linkiem:

https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/3183_u.htm