dr hab. Joanna Sobiecka, prof. AWF

https://orcid.org/0000-0002-8222-1696

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2014 rok – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, temat rozprawy habilitacyjnej: „Wizerunek polskiego paraolimpijczyka”, Monografie Nr 22, Wydawnictwo: Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków 2013
 • 1996 rok – uzyskanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, temat dysertacji doktorskiej: „Znaczenie sportu inwalidów w procesie kompleksowej rehabilitacji reprezentantów Polski startujących w Igrzyskach Olimpijskich Osób Niepełnosprawnych”
 • 1985 rok – ukończenie Studiów Doskonalenia Pedagogicznego dla Młodych Pracowników Naukowo-Dydaktycznych, zorganizowanych przez Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • 1982 rok – uzyskanie instruktora ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz sportu osób niepełnosprawnych, nadanego przez Radę Główną Zrzeszenia Sportowego Spółdzielczości Pracy „START” w Warszawie
 • 1981 rok – uzyskanie stopnia magistra rehabilitacji ruchowej z wyróżnieniem, na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, temat pracy magisterskiej: „Wysklepienie stopy w nawiązaniu do funkcji wybranych mięśni i rodzaju używanego obuwia u dzieci w wieku 11 i 15 lat”
 • w latach 1977-1973 – nauka w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Rawie Mazowieckiej, w klasie o profilu matematyczno-fizycznym

Praca zawodowa, zajmowane stanowisko i pełnione funkcje

 • od 1981 roku – asystent stażysta – Zakład Sportu, Rekreacji i Turystyki Inwalidów, Instytut Rehabilitacji Ruchowej
 • od 1982 roku – asystent – Zakład Sportu, Rekreacji i Turystyki Inwalidów, Instytut Rehabilitacji Ruchowej
 • od 1984 roku – starszy asystent – Zakład Sportu, Rekreacji i Turystyki Inwalidów, Instytut Rehabilitacji Ruchowej
 • od 1990 roku – starszy asystent – Zakład Sportu, Rekreacji i Turystyki Osób Niepełnosprawnych, Instytut Rehabilitacji
 • od 1991 roku – asystent – Zakład Sportu Inwalidów, Instytut Rehabilitacji
 • od 1995 roku – asystent – Zakład Sportowo-Rekreacyjnych Form Rehabilitacji Ruchowej, Instytut Rehabilitacji
 • od 1996 roku – adiunkt – Zakład Sportowo-Rekreacyjnych Form Rehabilitacji Ruchowej, Instytut Rehabilitacji
 • od 2004 roku – adiunkt – Zakład Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych, Katedra Społecznych Podstaw Rehabilitacji oraz Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych, Wydział Rehabilitacji Ruchowej
 • w latach 2005-2008 – Kierownik Zakładu
 • od 2008 roku – adiunkt – Zakład Sportu Niepełnosprawnych, Katedra Społecznych Podstaw Rehabilitacji, Wydział Rehabilitacji Ruchowej
 • od 2013 roku – starszy wykładowca – Zakład Sportu Niepełnosprawnych, Katedra Społecznych Podstaw Rehabilitacji, Wydział Rehabilitacji Ruchowej
 • od 2014 roku – adiunkt – Zakład Sportu Niepełnosprawnych, Katedra Społecznych Podstaw Rehabilitacji, Wydział Rehabilitacji Ruchowej
 • od 2020 roku – profesor AWF – Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu, Instytut Nauk Stosowanych, Wydział Rehabilitacji Ruchowej

Członkostwo w uczelnianych organach kolegialnych

 • w latach 1999-2002 – członek Senatu AWF w Krakowie
 • w latach 1999-2002 – członek Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
 • w latach 2001-2002 – członek Senackiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń
 • w latach 2002-2004 – Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studiów Dziennych i Wieczorowych, Kierunku Fizjoterapia
 • w latach 2002-2008 – członek Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie
 • w latach 2005-2006 – członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
 • od 2014 roku – członek Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Koordynator przedmiotu: Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnością
 • Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z przedmiotów: Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnością (kierunek fizjoterapia), Adaptowana aktywność fizyczna (kierunek terapia zajęciowa), Sport osób niepełnosprawnych (kierunek terapia zajęciowa), Aktywna rehabilitacja (kierunki: fizjoterapia, terapia zajęciowa), Wychowanie fizyczne specjalne (kierunek wychowanie fizyczne)
 • Prowadzenie ćwiczeń z przedmiotu: Disabled Sport (Erasmus)
 • Promotor: 35 prac magisterskich i 5 dyplomowych

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje:

Promocja kadr

 • Recenzent: 5 prac doktorskich
 • Sekretarz: 1 komisji habilitacyjnej

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • od 1999 roku – członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Oddział Małopolska
 • od 2008 roku – zastępca przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej, członek założyciel Towarzystwa
 • od 2022 roku – członek Rady Naukowej Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego

Członkostwo w komitetach naukowych czasopism naukowych

 • od 2016 roku – członek Rady Naukowej czasopisma Medicina Sportiva Practica

Członkostwo i praca na rzecz organizacji społecznych

 • w latach 1990-2006 – członek zarządu Ogniska Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Inter-Start” Kraków, Koordynator ds. Sportu i Rehabilitacji
 • w latach 1993-2005 – członek zarządu Olimpiady Specjalne Polska-Małopolskie - Oddział Regionalny, Koordynator ds. Sportu i Wolontariatu
 • od 2001 roku – członek Komisji Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego
 • od 2010 roku – członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sportu Kobiet
 • w latach 2013-2014 – członek Kapituły Plebiscytu 40-lecia na Najwybitniejszych Polskich Sportowców z Niepełnosprawnością - Medalistów Igrzysk Paraolimpijskich w latach 1972-2012

Działalność na rzecz Instytutu Badań Edukacyjnych

 • w latach 2018 (luty) - 2019 (sierpień) - praca w zespole ekspertów pracujących w ramach projektu pt. "Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji" nad Zintegrowaną Ramą Kwalifikacji dla animatora sportu osób z niepełnosprawnościami, instruktora oraz trenera w sporcie paraolimpijskim (powołana przez Prezesa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego oraz Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”)

Działalność na rzecz Ministerstwa Sportu i Turystyki

 • w latach 2015 (listopad) - 2016 (grudzień) - prowadzenie badań dla potrzeb Ekspertyzy dotyczącej przebiegu procesu integracji polskich środowisk sportowych oraz tendencji w światowym ruchu osób niepełnosprawnych (kierownik i wykonawca badań)

 • w latach 2016 (maj) - 2020 (marzec) – członek Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych (powołana przez Ministra Sportu i Turystyki)

Uzyskane nagrody, wyróżnienia i odznaczenia

 • REKTORSKIE
 1. Okolicznościowa nagroda JM Rektora za rok akademicki 1981/1982
 2. Okolicznościowa nagroda JM Rektora za rok akademicki 1984/1985
 3. Okolicznościowa nagroda JM Rektora za rok akademicki 1989/1990
 4. Okolicznościowa nagroda JM Rektora za rok akademicki 1993/1994
 5. Okolicznościowa nagroda JM Rektora za rok akademicki 1994/1995
 6. Nagroda Zespołowa J. M. Rektora II Stopnia za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 1996/1997
 7. Nagroda Zespołowa J. M. Rektora za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne w roku akademickim 1998/1999
 8. Nagroda Zespołowa J. M. Rektora za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe w roku akademickim 1999/2000
 9. Nagroda Zespołowa J. M. Rektora za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w roku akademickim 2000/2001
 10. Nagroda Zespołowa J. M. Rektora za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w roku akademickim 2001/2002
 11. Nagroda Zespołowa J. M. Rektora za osiągnięcia naukowe 2002 roku
 12. Nagroda Indywidualna III Stopnia J.M. Rektora za osiągnięcia naukowe 2003 roku
 13. Nagroda Indywidualna III Stopnia J.M. Rektora za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne 2004 roku
 14. Nagroda Indywidualna III Stopnia J.M. Rektora za osiągnięcia naukowe 2005 roku
 15. Nagroda Indywidualna II Stopnia J.M. Rektora za osiągnięcia naukowe 2006 roku
 16. Nagroda Indywidualna II Stopnia J.M. Rektora za osiągnięcia naukowe 2007 roku
 • NAUKOWE
 1. Komitet Naukowy VII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „Cywilizacyjne uwarunkowania kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej” (23-25 wrzesień 2010 r. Łódź), przyznał wyróżnienie za pracę naukową wygłoszoną w Sesji Naukowej: Adaptowana Aktywność Fizyczna „Wybrane aspekty z przygotowań polskich zawodników na Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie – Vancouver 2010 (w opinii badanych)”
 2. Komitet Naukowy XIV Sympozjum Naukowo – Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „Rehabilitacja kardiologiczna i prewencyjna chorób układu krążenia. Diagnostyka funkcjonalna w rehabilitacji” (16-17 wrzesień 2011 r. Chorzów), przyznał II nagrodę za pracę wygłoszoną w Sesji Naukowej: Adaptowana Aktywność Fizyczna „Ogólny stan zdrowia i samodzielność życiowa zawodników z uszkodzeniem narządu ruchu (w opinii polskich paraolimpijczyków)”
 3. Laureatka Nagrody Kapituły Polskiego Komitetu Olimpijskiego XX Konkursu Trenerka Roku 2020 w kategorii: promowanie sportu kobiet w pracach naukowych, Polski Komitet Olimpijski, Warszawa 2021
 • ODZNACZENIA
 1. „Medal Komisji Edukacji Narodowej”, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, postanowieniem z dnia 27 czerwca 2001 roku
 2. „Srebrny Krzyż Zasługi”, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2003 roku
 3. Złoty Medal „Za zasługi dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego”, Polski Komitet Olimpijski, Warszawa, postanowieniem z dnia 26 marca 2019 roku
 4. Medal okolicznościowy z okazji "100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego", Polski Komitet Olimpijski, Warszawa 2020 roku