dr Paweł Żychowicz

ORCID 0000-0003-2636-8957

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe 

 • 2004 – uzyskanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej. Temat pracy doktorskiej: Poziom rozwoju biologicznego, typ budowy ciała oraz sprawność motoryczna i postawa ciała dzieci i młodzieży z uszkodzeniem narządu wzroku.
 • 1996 – uzyskanie stopnia magistra rehabilitacji ruchowej (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie) 
 • 1995 – uzyskanie stopnia magistra wychowania fizycznego  (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie) 

Praca zawodowa i pełnione funkcje w AWF

 • 1996-2002 – asystent – Zakład Sportowo-Rekreacyjnych Form Rehabilitacji Ruchowej, Instytut Rehabilitacji
 • 2002-2008 – adiunkt – Zakład Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych, Katedra Społecznych Podstaw Rehabilitacji oraz Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych, Wydział Rehabilitacji Ruchowej
 • 2008-2017 – adiunkt – Zakład Sportu Niepełnosprawnych, Katedra Społecznych Podstaw Rehabilitacji, Wydział Rehabilitacji Ruchowej
 • 2017-2019 – starszy wykładowca – Zakład Sportu Niepełnosprawnych, Katedra Społecznych Podstaw Rehabilitacji, Wydział Rehabilitacji Ruchowej
 • 2019-2020 – adiunkt – Zakład Sportu Niepełnosprawnych, Katedra Społecznych Podstaw Rehabilitacji, Wydział Rehabilitacji Ruchowej
 • od 2020 roku – adiunkt – Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu, Instytut Nauk Stosowanych, Wydział Rehabilitacji Ruchowej
 • 2010-nadal – Kierownik Zakładu
 • 2009-2012 Członek Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie
 • 2020 – nadal –  Członek Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie
 • 2007 – nadal – Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje:

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

Praca dydaktyczna w uczelni 

 • Koordynator przedmiotu/ów: Adaptowana aktywność fizyczna, Adaptacje w czynnościach życia codziennego, Terapia zajęciowa osób z trudnościami uczenia się, Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, Aktywność fizyczna włączająca, ICF w terapii zajęciowej, Nordic Walking, Ergonomia w środowisku szkolnym, Aktywności czasu wolnego, Turystyka osób niepełnosprawnych, Rekreacja terapeutyczna, Planowanie aktywności fizycznej w oparciu o dowody naukowe
 • Prowadzenie wykładów/ćwiczeń z przedmiotu/ów: Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób niepełnopsprawnych, Sport osób niepełnosprawnych, Wychowanie fizyczne specjalne, Disabled sports, Jogging

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach 

 • od 2012 – członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
 • od 2012 – członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej
 • od 2018 – członek Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych 

 • 2017-2019 roku recenzent dla czasopisma Postępy Rehabilitacji (Advances in Rehabilitation)

Kursy, szkolenia, specjalizacje 

 • 1995 - trener II klasy w lekkiej atletyce
 • 2005 - instruktor siatkówki
 • 2005 - instruktor pływania
 • 2005 - instruktor gimnastyki
 • 2010 – 2012 – kurs „Doskonalenie potencjału dydaktyczno – naukowego w zakresie terapii zajęciowej kluczem do rozwoju uczelni wyższych”
 • 2013 - instruktor Halliwick
 • 2013 - instruktor Nordic walking

Działalność w innych organizacjach 

 • 1997-2004 – trener Ogniska Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Inter-Start” Kraków,
 • od 2003 – wiceprezes ds. sportu Olimpiady Specjalne Polska-Małopolskie

Uzyskane nagrody i odznaczenia

Inne