dr Andrzej Szczygieł

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 1981 – uzyskanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej /z wynikiem bardzo dobrym/;
  Temat pracy doktorskiej: „ Kinezyprofilaktyka i rehabilitacja przeciążeń odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa pracowników hutnictwa aluminium w świetle oceny wybranych parametrów morfologiczno-funkcjonalnych”
 • 1975 – uzyskanie stopnia magistra i ukończenie studiów na Wydziale WF - Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie – 19 czerwiec 1975 /obrona pracy magisterskiej z wynikiem - bardzo dobrym/. Temat pracy magisterskiej: „ Oddziaływanie ćwiczeń w czasie lekcji na sali i basenie na organizm dzieci z wadami klatki piersiowej”.
 • 2-letnie podyplomowe studia z rehabilitacji w latach 1976/77 – 1977/78
 • Od - 01- lipca 1975 – rozpoczęcie pracy na AWF Kraków w Zakładzie Medycyny Sportu i następnie kolejno: w Katedrze Rehabilitacji /Instytucie Rehabilitacji /Katedra Fizjoterapii/ Wydział Rehabilitacji Ruchowej - Instytut Nauk Stosowanych – Zakład Kinezyterapii

Praca zawodowa i pełnione funkcje

 • Od 2004 roku starszy wykładowca w Zakładzie Kinezyterapii
 • Od 2019 roku – adiunkt na stanowisku dydaktycznym
 • Od 2000 – 2018 - Opiekun Koła Naukowego Terapii Manualnej oraz Manual Active Group.
 • Koordynator Uczelniany ECTS
 • Koordynator Uczelniany Programu Longlife Learning /Socrates/Erasmus
 • 2004-2020- Uczelniany Koordynator Programu Erasmus i Erasmus+ - nadal
 • Członek Komisji ds. promocji Uczelni oraz Komisji ds. kwalifikacji na wyjazdy zagraniczne
 • 1996-1999 -  Członek Senatu  AWF Kraków
 • - 2-letnia specjalizacja z wychowania zdrowotnego -
 • - specjalizacja z odnowy biologicznej w rehabilitacji i sporcie
 • - 2-letnie podyplomowe studia z rehabilitacji w latach 1976/77 – 1977/78

           - stanowiska:    asystent
                                   starszy asystent
                                   adiunkt
                                   starszy wykładowca - aktualnie:  adiunkt na stanowisku dydaktycznym

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje:

 Czynny udział w konferencjach naukowych –  http://biblioteka.awf.krakow.pl/htdocs/bib/bib/

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

Prowadzenie zajęć (wykłady i ćwiczenia) z następujących przedmiotów:
- Terapia manualna (prowadzący wykłady i ćwiczenia - egzaminy z tego przedmiotu od ponad 20 lat 
                                     i aktualnie)
- Techniki mobilizacji narządu ruchu - (prowadzący wykłady i ćwiczenia - egzaminy z tego przedmiotu
                                     i aktualnie)

- od kilkunastu lat prowadzenie na zaproszenie wykładów autorskich w Katedrze Leczenia Bólu CM UJ
- gimnastyka korekcyjna,  kinezyterapia, teoria i praktyka rehabilitacja w ortopedii, wychowanie
  fizyczne specjalne,  propedeutyka rehabilitacji
- seminaria magisterskie - promotor ponad 450 prac magisterskich i kilkudziesięciu prac licencjackich
- autorstwo i współautorstwo ponad 100  artykułów / publikacji specjalistycznych

Udział  czynny w wielu  konferencjach naukowych/sympozjach krajowych i zagranicznych.  Wielokrotne staże naukowe i zawodowe zagraniczne i krajowe, współautor podręczników, raportów oraz opublikowanych rezultatów wielu prac badawczych, artykułów i referatów wygłaszanych na konferencjach (również międzynarodowych) i opublikowanych w czasopismach naukowych

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Koordynator przedmiotu/ów na kierunku fizjoterapia – od kilkunastu lat i aktualnie:
  1/ Terapia manualna
  2/ Techniki mobilizacji narządu ruchu
 • Prowadzenie wykładów/ ćwiczeń z przedmiotu/ów/aktualnie: Terapia manualna (prowadzący wykłady i ćwiczenia – zaliczenia i egzaminy z tego przedmiotu od ponad 20 lat i aktualnie nadal wykładowca)
 • Techniki mobilizacji narządu ruchu - (prowadzący wykłady i ćwiczenia – zaliczenia i egzaminy
  z tego przedmiotu od wielu lat i aktualnie wykładowca)
 • Seminaria magisterskie
 • Prowadzenie zajęć w j. angielskim dla studentów zagranicznych i polskich w ramach Programu Erasmus – przedmiot: „Modern Manual Therapy”
 • Promotorstwo ponad 450 prac magisterskich i ponad 30 prac dyplomowych
 • W trakcie pracy na Uczelni decyzją JM Rektora powołany na stanowisko kierownika podyplomowego kursu rehabilitacji, pełnił funkcje opiekuna roczników kierunku rehabilitacji ruchowej studiów stacjonarnych i zaocznych, prowadził specjalizację i obozy /jako instruktor i kierownik/ dla kierunku fizjoterapii, wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji/, wzbogacając je o wiadomości dotyczące sportu osób niepełnosprawnych, zarówno w obszarze żeglarstwa jak i narciarstwa.
 • Wielokrotnie brał udział w pracach komisji rekrutacyjnych, komisji przy wyborach Władz Uczelni, uczestniczył w pracach przy uczelnianych Konferencjach Studenckich Kół Naukowych
 • Decyzją JM Rektora oraz Władz Uczelni przez 7 lat pełnił funkcję Pełnomocnika współpracy międzyuczelnianej z Akademią Fizjoterapii w Groningen na bazie Projektu Tempus:

Efektem jego działalności za zgodą i akceptacją Władz Uczelni była dwustronna współpraca z Akademią Fizjoterapii w Groningen oraz wymiana grup studenckich z kierunku fizjoterapia  i pracowników dydaktycznych, naukowych oraz administracji w celu zebrania doświadczeń wiedzy merytorycznej.
Akademia Wychowania Fizycznego – Wydział Rehabilitacji Ruchowej do tej pory /ponad 30 lat jak została podpisana umowa/ utrzymuje współpracę z AF w Groningen – dla studentów i pracowników w ramach programu Erasmus.

a. wprowadzenie nowych przedmiotów do programu nauczania:

- terapia manualna – anatomia funkcjonalna – nowoczesne metody w neurologii i fizykoterapii - jako pierwsza Uczelnia w Polsce inspiracja wprowadzenia tych przedmiotów - (na bazie realizacji Projektu Tempus oraz współpracy z Akademią Fizjoterapii w Groningen – Holandia)
- poszerzenie zakresu nauczania w dziedzinie anatomii, neurologii, fizykoterapii – organizacja zagranicznych staży naukowo-dydaktycznych dla Pracowników  w/w jednostek Uczelni - (na bazie realizacji Projektu Tempus oraz współpracy z Akademią Fizjoterapii w Groningen – Holandia)
- przygotowanie treści programowych/sylabusów dla przedmiotów: Terapia Manualna i Techniki Mobilizacji Narządu Ruchu

b. pozyskanie sprzętu do prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań naukowych:

   - zorganizowanie i wyposażenie pracowni Diagnostyki Narządu Ruchu i Terapii Manualnej – mi.in. do badania wad postawy specjalistycznym sprzętem  (Metrecom System) – efekt 3- miesięcznego stażu naukowo-dydaktycznego w USA – New York University w Syracuse
- wyposażenie sal do terapii manualnej (stoły terapeutyczne, wałki, szkielety/fantomy , piłki gumowe, itp.) 
- pozyskanie najnowocześniejszego sprzętu do zajęć z fizykoterapii w ramach Programu Tempus - na wyposażenie sal dydaktycznych do fizykoterapii w obiektach uczelnianych AWF oraz przy ul. Rogozińskiego,
- pozyskanie sprzętu do zajęć z anatomii i neurologii – szkielety anatomiczne, fantomy, młoteczki neurologiczne, książki, etc.
 - pozyskanie materiałów do nauki słownictwa specjalistycznego w języku angielskim z zakresu rehabilitacji (książki, broszury, filmy)

Jako Pełnomocnik JM Rektora ds. Projektu Tempus – pomoc i organizacja wyjazdów stażowych dla pracowników Uczelni oraz studentów kierunku rehabilitacja/fizjoterapia,

c. nawiązywanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej w celu podniesienia poziomu dydaktycznego i atrakcyjności studiów:

- lata 80. – Austria – wyjazdy szkoleniowo-dydaktyczne do ośrodków rehabilitacyjnych, również ze studentami kierunku rehabilitacja., fizjoterapia., (Innsbruck, Tobelbad, Bad Haring)
- wyjazd stażowo-dydaktyczny na Mistrzostwa Świata i Olimpiadę w sportach zimowych w Austrii - związany, m.in. z rozpoczęciem specjalizacji z narciarstwa osób niepełnosprawnych dla studentów kierunku fizjoterapii AWF Kraków
- lata 1987-2005 nawiązanie i realizacja współpracy z Akademią Fizjoterapii w Groningen (Holandia) oraz funkcja koordynatora tej współpracy, coroczna wymiana dużych grup studentów, uczestnictwo w wykładach, ćwiczeniach, wizyty w ośrodkach rehabilitacyjnych – kierunek fizjoterapia
- 1989 – organizacja wyjazdu do Holandii i Belgii dla studentów kierunku TiR i WF AWF Kraków na zasadzie wymiany ze studentami Uniwersytetu w Groningen – pierwsza, wizyta zorganizowanej grupy z bloku wschodniego w siedzibie NATO w Brukseli
- Koordynator Projektu TEMPUS, mającego na celu podniesienie poziomu nauczania – staże zagraniczne dla polskich nauczycieli – Holandia, Niemcy, Wielka Brytania oraz organizacja wykładów na AWF prowadzone przez zagranicznych nauczycieli dla polskich wykładowców (terapia manualna, terapia obrzękowa, fizykoterapia, kinezyterapia, rehabilitacja w ortopedii )
- Koordynator Projektu ERASMUS oraz ERASMUS+ od ponad 15 lat i nadal,.
- Koordynator Uczelniany - ds. punktów ECTS
- prowadzenie koła naukowego oraz związane z tym wyróżnienia za aktywną działalność Członków Koła w działalność Uczelni,
- zorganizowanie wykładu (po angielsku) dla studentów fizjoterapii z zakresu pracy na tkankach miękkich,
- nawiązanie współpracy z Uczelnią w Utrechcie, czego efektem były wyjazdy grupy studentów kierunku
     fizjoterapii i Pracowników do Holandii w celu zapoznania się z nowoczesnymi metodami dydaktycznymi
     i terapeutycznymi

d. inicjowanie, organizowanie oraz angażowanie studentów kierunku fizjoterapii /koła naukowe oraz magistranci i inni zainteresowani studenci/ do pracy na rzecz środowiska:

- badanie postawy ciała u dzieci i młodzieży z różnych placówek, m.in.:
- członek Zespołu realizującego projekt badawczy K/ZBW/000186/  wraz z Instytutem Fizjoterapii
    UJ Collegium Medicum w latach 2007-2009
- Szkoła dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Krakowie oraz - Ośrodek Rehabilitacji w Radziszowie, KBK w Zakopanem - badania posturometryczne oraz ocena równowagi, - Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – wieloletnie badania dzieci i młodzieży,
- Szkoła Podstawowa w Krzeszowicach, w Tenczynku, Skawinie, Grybowie i inne
- wspólne wyjazdy, przez wiele lat, ze studentami w charakterze kadry na integracyjne obozy narciarskie i żeglarskie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych oraz Saltrom.,
- Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej – pełnił przez dwie 3-letnie kadencje funkcję Sekretarza

e. organizacja zebrań otwartych (jako wieloletni (24 lata) Prezes Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii – od 1996 roku do – 3-XII-2020 r) . Podczas zebrań naukowo-szkoleniowych odbywały się wykłady i warsztaty specjalistyczne z różnych dziedzin fizjoterapii. Studenci oraz Pracownicy zawsze byli zapraszani na zebrania i chętnie w nich uczestniczyli.
W chwili obecnej – Prezes Honorowy PTF OM,

f. od wielu lat /ponad 10 lat/ zapraszany do prowadzenia wykładów autorskich dla studentów Studiów Podyplomowych Collegium Medicum UJ - Medycyna Bólu.

 • W latach 1998/1999 oraz 1999/2000 powołany w skład Międzywojewódzkiej Komisji ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej Nauczycieli w Kuratorium w Krakowie,,

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • Od 1980 – członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
 • Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej - funkcja Sekretarza
 • wieloletni członek Zarządu Głównego PTF - Komisja Rewizyjna,
 • wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej,
 • Od 1996 – do 3-XII - 2020 r – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddział Małopolski
 • Od 3-XII - 2020 – Prezes honorowy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddział Małopolski

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

 • Wieloletni członek Komitetu Naukowego/Redakcyjnego czasopisma – Refleksoterapia /funkcja zakończona/
 • Od 1996 członek Komitetu Naukowego/Redakcyjnego czasopisma – Terapia Manualna

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2 – letnia specjalizacja z wychowania zdrowotnego – lata – 1973-1975 /w trakcie studiów/
 • Ukończenie pomyślne specjalistycznego międzynarodowego Kursu Chiropraktyki w 2006 roku – organizator Ackermann College of Chiropractic – Sztokholm – Szwecja.
  Uzyskanie tytułu najwyższego stopnia: Master of Chropractic
 • Kursy metody Mulligana – moduł A+B+C + C+ i uzyskanie stopnia: Międzynarodowy Certyfikowany terapeuta Metody Mulligana /Certified Mulligan Practitioner/ na podstawie Egzaminu międzynarodowego odbytego pomyślnie w Holandii.
 • 2019 – Kursy tapingu medycznego/kinesiotapingu i  sportowego
 • - specjalizacja z gimnastyki korekcyjnej
 • - specjalizacja z odnowy biologicznej w rehabilitacji i sporcie
 • - 2-letnie podyplomowe studia z rehabilitacji w latach 1976-1978
 • - instruktor narciarstwa i żeglarstwa /również dla osób niepełnosprawnych/

Działalność w innych organizacjach

 • od 1996 r. – Prezes Oddziału Małopolskiego, członek - Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji., TKKF oraz PTNKF – wieloletni członek Zarządu Głównego  Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej

Uzyskane nagrody i odznaczenia

 • W latach 1981-1985 i 1985-1991 pełnił funkcję Koordynatora i Kierownika tematu naukowego w ramach ogólnopolskiego – Problem Węzłowy 10.7., nt. „Optymalizacja systemu kultury fizycznej jako podstawy kształtowania zdrowia i sprawności fizycznej” - Centralnego Programu Badań Podstawowych./CPBP/ - Wyróżnienie oraz Dyplom Pamiątkowy – za wkład w merytoryczną i organizacyjną realizację Problemu – 10.7 – Przewodniczący  - Tadeusz Ulatowski – Warszawa – 1986
 • Aktywnie uczestniczył w pracach badawczych prowadzonych w ramach Problemu Resortowego 105., nt: „Wybrane problemy doboru i selekcji w sporcie” – Koordynator –Instytut Sportu Warszawa.
  - nagroda studentów dla Najmilszego Prowadzącego,
      - Nagrody Jubileuszowe Rektora AWF
      - Nagroda Przewodniczącego GKKFiS- „Za szczególne ważne i twórcze osiągnięcia naukowe.,
  za pracę: „Wyniki badań kontrolno-diagnostycznych oraz propozycję modelu rekreacji i rehabilitacji ruchowej pracowników Huty Aluminium w Skawinie” – nagroda zespołowa II stopnia oraz za pracę:
  „Wydolność fizyczna, rozwój morfologiczny oraz uwarunkowania społeczne jako czynnik selekcji dzieci w klasach V-VIII Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem” – nagroda zespołowa stopnia II.
 • - oznaczenie resortowe - Zasłużony działacz Kultury Fizycznej,
 • - nagroda JM Rektora za wyróżniające się osiągnięcia dydaktyczne
 • - nagroda JM Rektora za osiągnięcia organizacyjne związane z praca na rzecz studentów
 • - PTMM- dyplom uznania za wieloletni wkład pracy jako członek Zarządu Towarzystwa.
 • - Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Zainteresowania/hobby

 • Terapia manualna-fizjoterapia
 • Żeglarstwo i narciarstwo
 • Podróże oraz turystyka górska
 • Bridge i szachy