Komunikat nr 4
Dziekana Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
z dnia 19.03.2021
w sprawie organizacji zajęć
w okresie od 20 marca do 9 kwietnia 2021 roku

Zgodnie z komunikatem JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na wszystkich kierunkach studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w okresie od 20 marca do 9 kwietnia 2021 roku, informuję, że wszystkie zajęcia dydaktyczne na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej za wyjątkiem zajęć prowadzonych na basenie będą się odbywać w dotychczasowym trybie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

prof. dr hab. Piotr Mika
Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

Komunikat nr 3
Dziekana Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
z dnia 13.02.2021
w sprawie organizacji zajęć w semestrze letnim 2020/2021

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2021 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie funkcjonowania Akademii Wychowania Fizycznego w trakcie trwania epidemii SARS-COV-2/COVID-19 a także Komunikatu Rektora z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zasad postępowania w czasie epidemii SARS-COV-2/COVID-19 obowiązujących w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej informuje, że zajęcia w semestrze letnim 2020/21 odbywać się będą zgodnie z rozkładami zajęć dostępnymi na stronie WRR w zakładce Studia/Rozkłady zajęć. Wszystkie zajęcia, którym przypisano sale dydaktyczne w rozkładach zajęć, odbywają się stacjonarnie na Uczelni (w tym zajęcie prowadzone na terenie obiektów sportowych). Analogicznie te zajęcie, którym nie przypisano sali dydaktycznej, realizowane będą zdalnie poprzez aplikację Teams. Ustalenia takie obowiązują do czasu zmiany obostrzeń pandemicznych.

Ze względu na rygor sanitarny dotyczący dystansu i możliwości zachowania go w salach, w których prowadzone są zajęcia stacjonarne/praktyczne (ćwiczenia, seminaria), liczba uczestników tych zajęć, może zostać zmniejszona z tym, że o sposobie podziału grupy i organizacji pracy studentów – w sposób umożliwiający osiągnięcie efektów kształcenia – decyduje prowadzący, składając pisemną prośbę do Kierownika Zakładu. Kierownik Zakładu po stwierdzeniu zasadności prośby i pozytywnym jej zatwierdzeniu, składa pismo do Dziekana celem uzyskania ostatecznej zgody.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych.

Osoby prowadzące zajęcia na bieżąco informują studentów o zmianach w zakresie liczebności grup i wynikającej z tego reorganizacji rozkładu zajęć.

dr hab. Piotr Mika, prof. AWF
Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

Zgodnie z decyzją JM Rektora AWF w wyniku wprowadzenia nowych obostrzeń przez Prezesa Rady Ministrów w związku z występowaniem na terenie Polski stanu epidemii COVID-19 ustala się następujące zasady dotyczące organizacji zaliczeń i egzaminów w sesji zimowej 2020/21:

 • Przedmioty realizowane w formie zdalnej należy zakończyć zaliczeniem/egzaminem w formie zdalnej poprzez platformę Teams (testy, egzamin ustny online…). Jeśli dokonaliście Państwo rezerwacji sal w Dziale Nauczania, proszę je odwołać.
 • Przedmioty praktyczne realizowane stacjonarnie wymagające zaliczenia praktycznego należy przeprowadzić w formie kontaktowej przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Jeżeli przedmioty te wymagają zaliczenia części teoretycznej, należy przeprowadzić je w formie zdalnej.
 • Umożliwia się uzyskiwanie zaliczeń z przedmiotów nieegzaminacyjnych do ostatniego dnia sesji tj. 29.01.2021.

dr hab. Piotr Mika, prof. AWF
Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

Istnieje możliwość podjęcia pracy przez studentów AWF w Krakowie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia w szpitalu tymczasowym (Hala EXPO) prowadzonym przez Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. Kontakt i dokładne informacje w tej sprawie można uzyskać na stronie: www.szpitaltymczasowy-rydygierkrakow.pl.

Wydział Rehabilitacji Ruchowej (WRR) informuje, iż osoby które podejmą takie zatrudnienie mogą występować do Kierowników Praktyk o zaliczenie praktyk zawodowych.

Studenci Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej mogą być skierowani do tej placówki w celu realizacji praktyk zawodowych. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają właściwi Kierownicy Praktyk.

 

Prodziekan WRR w Krakowie
dr Dorota Gazurek

Zgodnie z komunikatem Rektora z dnia 16 października 2020 roku w sprawie zajęć dydaktycznych realizowanych w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19, decyzją Dziekana Wydziału Rehabilitacji Ruchowej wprowadza się większą liczbę zajęć zdalnych, równocześnie pozostawiając do realizacji w formie stacjonarnej następujące zajęcia praktyczne1:

 

Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
dr hab. Piotr Mika, prof. AWF

 

1Samodzielność prowadzących w podejmowaniu decyzji o realizacji zajęć stacjonarnych od 19.10.2020 r.

Na czas wprowadzonej ,,strefy czerwonej” w mieście Kraków wszyscy prowadzący zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na placówkach zewnętrznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej dokonują wyboru jak najlepiej zrealizować zajęcia ze studentami. Należy przeanalizować:

 • Liczebność grupy ćwiczeniowej
 • Wielkość sali dydaktycznej (odległość pomiędzy osobami/parą ćwiczących studentów 1,5 m)
 • Specyfikę prowadzonych tematów
 • Zalecenia GIS, Rozporządzenia Rektora AWF, Komunikaty i informacje Dziekana WRR

Zajęcia mogą być realizowane:

 • W grupach w dotychczasowej liczbie studentów zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
 • W grupach ze zmniejszoną liczbą studentów np. w cyklu co drugi tydzień z połową składu osobowego grupy realizując 2 tematy praktyczne lub co tydzień, ale połowa grupy przychodzi na pierwszą część zajęć a druga połowa na drugą część. W obu tych przypadkach materiały z części teoretycznej przesyłane są poprzez platformę Teams.
 • W inny sposób wypracowany na potrzeby konkretnego przedmiotu, a nawet jednego tematu, ustalony z Kierownikiem Zakładu.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych. 

O zmianach w grafiku informują studentów na bieżąco osoby prowadzące zajęcia.

Fizjoterapia, studia jednolite magisterskie, 1. rok

Zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie zgodnie z rozkładem co drugi tydzień:

 • Metodyka nauczania ruchu
 • Gimnastyka

Pozostałe przedmioty realizowane są w sposób zdalny w czasie rzeczywistym online przy wykorzystaniu platformy Teams.

Uwaga! W grafiku 1 roku wprowadza się pojęcie tygodni zajęć praktycznych i tygodni zajęć teoretycznych w sytuacji, kiedy w grafiku głównym w jednym dniu zajęć realizowane są naprzemiennie przedmioty praktyczne i teoretyczne. Taka sytuacja dotyczy zajęć realizowanych wyłącznie w czwartki i piątki.

W związku z powyższym:

 1. tydzień zajęć (19.10-25.10) jest tygodniem teoretycznym.

Oznacza to, że wszystkie przedmioty prowadzone są w sposób zdalny w czasie rzeczywistym online przy wykorzystaniu platformy Teams.

 1. tydzień zajęć (26.10-1.11) jest tygodniem praktycznym

Oznacza to, że studenci przychodzący na uczelnię w czwartek i piątek realizują zajęcia z Metodyki nauczania ruchu i Gimnastyki, a pozostali nauczyciele w tym dniu wysyłają na skrzynki mailowe materiały dydaktyczne wraz z poleceniami (nie prowadzą zajęć w sposób zdalny w czasie rzeczywistym, bo studenci nie mają możliwości odebrania połączenia!). Jedynie Gimnastyka realizowana we wtorek odbywa się inaczej niż opisano powyżej. W tym dniu po zakończeniu zajęć prowadzonych w sposób zdalny w czasie rzeczywistym, studenci jadą (co drugi tydzień) na uczelnie celem odbycia zajęć praktycznych z gimnastyki.

Itd. na zmianę w kolejnych tygodniach.


Fizjoterapia, studia jednolite magisterskie, 2. rok

Zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie zgodnie z grafikiem dla przedmiotów zawodowych:

 • Kinezyterapia 1
 • Masaż leczniczy 1
 • Terapia manualna 1
 • Medycyna fizykalna i balneoklimatologia 1 (Dla grupy 2. zajęcia rozpoczynają się 30 minut wcześniej. Pozostałe grupy zgodnie z grafikiem)
 • Kinezjologia 1
 • Korekcja wad postawy1

Pozostałe przedmioty realizowane są w sposób zdalny w czasie rzeczywistym online przy wykorzystaniu platformy Teams.

1 Samodzielność prowadzących w podejmowaniu decyzji o realizacji zajęć stacjonarnych od 19.10.2020 r.

Na czas wprowadzonej ,,strefy czerwonej” w mieście Kraków wszyscy prowadzący zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na placówkach zewnętrznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej dokonują wyboru jak najlepiej zrealizować zajęcia ze studentami. Należy przeanalizować:

 • Liczebność grupy ćwiczeniowej
 • Wielkość sali dydaktycznej (odległość pomiędzy osobami/parą ćwiczących studentów 1,5 m)
 • Specyfikę prowadzonych tematów
 • Zalecenia GIS, Rozporządzenia Rektora AWF, Komunikaty i informacje Dziekana WRR

Zajęcia mogą być realizowane: 

 • W grupach w dotychczasowej liczbie studentów zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
 • W grupach ze zmniejszoną liczbą studentów np. w cyklu co drugi tydzień z połową składu osobowego grupy realizując 2 tematy praktyczne lub co tydzień, ale połowa grupy przychodzi na pierwszą część zajęć a druga połowa na drugą część. W obu tych przypadkach materiały z części teoretycznej przesyłane są poprzez platformę Teams.
 • W inny sposób wypracowany na potrzeby konkretnego przedmiotu, a nawet jednego tematu, ustalony z Kierownikiem Zakładu.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych. 

O zmianach w grafiku informują studentów na bieżąco osoby prowadzące zajęcia.


Fizjoterapia, studia jednolite magisterskie, 3. rok

Zajęcia praktyczne i kliniczne realizowane stacjonarnie zgodnie z rozkładem:

 • Medycyna fizykalna i balneoklimatologia1
 • Fizjoterapia kliniczna w: pediatrii, ortopedii, traumatologii i medycyny sportowej, neurologii i neurochirurgii, chirurgii i intensywnej terapii, onkologii i medycynie paliatywnej, kardiologii, pulmonologii
 • Diagnostyka funkcjonalna w ginekologii i położnictwie

Pozostałe przedmioty realizowane są w sposób zdalny w czasie rzeczywistym online przy wykorzystaniu platformy Teams.

Samodzielność prowadzących w podejmowaniu decyzji o realizacji zajęć stacjonarnych od 19.10.2020 r.

Na czas wprowadzonej ,,strefy czerwonej” w mieście Kraków wszyscy prowadzący zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na placówkach zewnętrznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej dokonują wyboru jak najlepiej zrealizować zajęcia ze studentami. Należy przeanalizować:

 • Liczebność grupy ćwiczeniowej
 • Wielkość sali dydaktycznej (odległość pomiędzy osobami/parą ćwiczących studentów 1,5 m)
 • Specyfikę prowadzonych tematów
 • Zalecenia GIS, Rozporządzenia Rektora AWF, Komunikaty i informacje Dziekana WRR

Zajęcia mogą być realizowane: 

 • W grupach w dotychczasowej liczbie studentów zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
 • W grupach ze zmniejszoną liczbą studentów np. w cyklu co drugi tydzień z połową składu osobowego grupy realizując 2 tematy praktyczne lub co tydzień, ale połowa grupy przychodzi na pierwszą część zajęć a druga połowa na drugą część. W obu tych przypadkach materiały z części teoretycznej przesyłane są poprzez platformę Teams.
 • W inny sposób wypracowany na potrzeby konkretnego przedmiotu, a nawet jednego tematu, ustalony z Kierownikiem Zakładu.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych. 

O zmianach w grafiku informują studentów na bieżąco osoby prowadzące zajęcia.


Fizjoterapia studia jednolite magisterskie, 4. rok

Zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie zgodnie z rozkładem co drugi tydzień:

 • Reedukacja chodu w dysfunkcjach układu ruchu1
 • Adaptowana aktywność fizyczna1
 • PNF
 • Terapia funkcjonalna
 • Fizjoterapia w dysfunkcjach ręki
 • Techniki mięśniowo-powięziowe
 • Terapia chodu
 • Obiektywne metody diagnostyki narządu ruchu
 • Metodologia badań naukowych i statystyka
 • Fizjoterapia kliniczna w: psychiatrii, traumatologii, medycynie sportowej, ortopedii, reumatologii, neurologii i neurochirurgii, w wieku rozwojowym, geriatrii
 • Diagnostyka funkcjonalna w ortopedii traumatologii i medycynie sportowej, reumatologii, neurologii i neurochirurgii w wieku rozwojowym

Pozostałe przedmioty realizowane są w sposób zdalny w czasie rzeczywistym online przy wykorzystaniu platformy Teams.

Uwaga! W grafiku 4. roku wprowadza się pojęcie tygodni zajęć praktycznych i tygodni zajęć teoretycznych w sytuacji, kiedy w grafiku głównym w jednym dniu zajęć realizowane są naprzemiennie przedmioty praktyczne i teoretyczne. Taka sytuacja dotyczy zajęć popołudniowych realizowanych wyłącznie w czwartki i piątki.

W związku z powyższym:

 1. tydzień zajęć (19.10-25.10) jest tygodniem teoretycznym.

Oznacza to, że wszystkie przedmioty popołudniowe prowadzone są w sposób zdalny w czasie rzeczywistym on-line przy wykorzystaniu platformy Teams.

 1. tydzień zajęć (26.10-1.11) jest tygodniem praktycznym.

Oznacza to, że studenci przychodzący na uczelnię w czwartek i piątek po południu, realizują zajęcia z Reedukacji chodu w dysfunkcjach układu ruchu i Adaptowanej aktywności fizycznej a pozostali nauczyciele w tym dniu wysyłają na skrzynki mailowe materiały dydaktyczne wraz z poleceniami (nie prowadzą zajęć w sposób zdalny w czasie rzeczywistym, bo studenci nie mają możliwości odebrać połączenia!).

Itd. na zmianę.

Samodzielność prowadzących w podejmowaniu decyzji o realizacji zajęć stacjonarnych od 19.10.2020 r.

Na czas wprowadzonej ,,strefy czerwonej” w mieście Kraków wszyscy prowadzący zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na placówkach zewnętrznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej dokonują wyboru jak najlepiej zrealizować zajęcia ze studentami. Należy przeanalizować:

 • Liczebność grupy ćwiczeniowej
 • Wielkość sali dydaktycznej (odległość pomiędzy osobami/parą ćwiczących studentów 1,5 m)
 • Specyfikę prowadzonych tematów
 • Zalecenia GIS, Rozporządzenia Rektora AWF, Komunikaty i informacje Dziekana WRR

Zajęcia mogą być realizowane: 

 • W grupach w dotychczasowej liczbie studentów zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
 • W grupach ze zmniejszoną liczbą studentów np. w cyklu co drugi tydzień z połową składu osobowego grupy realizując 2 tematy praktyczne lub co tydzień, ale połowa grupy przychodzi na pierwszą część zajęć a druga połowa na drugą część. W obu tych przypadkach materiały z części teoretycznej przesyłane są poprzez platformę Teams.
 • W inny sposób wypracowany na potrzeby konkretnego przedmiotu, a nawet jednego tematu, ustalony z Kierownikiem Zakładu.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych. 

O zmianach w grafiku informują studentów na bieżąco osoby prowadzące zajęcia.

Fizjoterapia, studia II stopnia, 1. rok

Zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie zgodnie z rozkładem:

 • Adaptowana aktywność fizyczna1
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w: neurologii, ortopedii, reumatologii, geriatrii, ginekologii i położnictwie1
 • Techniki mobilizacji narządu ruchu1
 • Metody specjalne- PNF1

Reszta zajęć online w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu platformy Teams.

Ćwiczenia z przedmiotu Obiektywne metody diagnostyki narządu ruchu w fizjoterapii oraz Metodologii badań i statystyki w większości będą odbywały się online. Dr Iwona Sulowska-Daszyk naniesie zmiany w rozkładzie zajęć tak, aby umożliwić dojazd studentów na zajęcia praktyczne.

Samodzielność prowadzących w podejmowaniu decyzji o realizacji zajęć stacjonarnych od 19.10.2020 r.

Na czas wprowadzonej ,,strefy czerwonej” w mieście Kraków wszyscy prowadzący zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na placówkach zewnętrznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej dokonują wyboru jak najlepiej zrealizować zajęcia ze studentami. Należy przeanalizować:

 • Liczebność grupy ćwiczeniowej
 • Wielkość sali dydaktycznej (odległość pomiędzy osobami/parą ćwiczących studentów 1,5 m)
 • Specyfikę prowadzonych tematów
 • Zalecenia GIS, Rozporządzenia Rektora AWF, Komunikaty i informacje Dziekana WRR

Zajęcia mogą być realizowane: 

 • W grupach w dotychczasowej liczbie studentów zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
 • W grupach ze zmniejszoną liczbą studentów np. w cyklu co drugi tydzień z połową składu osobowego grupy realizując 2 tematy praktyczne lub co tydzień, ale połowa grupy przychodzi na pierwszą część zajęć a druga połowa na drugą część. W obu tych przypadkach materiały z części teoretycznej przesyłane są poprzez platformę Teams.
 • W inny sposób wypracowany na potrzeby konkretnego przedmiotu, a nawet jednego tematu, ustalony z Kierownikiem Zakładu.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych. 

O zmianach w grafiku informują studentów na bieżąco osoby prowadzące zajęcia.


Fizjoterapia, studia II stopnia, 2. rok

Zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie zgodnie z rozkładem:

 • Metody specjalne w fizjoterapii: Choreoterapia i muzykoterapia
 • Prozdrowotne formy gier zespołowych - siatkówka
 • Prozdrowotne formy gier zespołowych - koszykówka
 • Lekkoatletyka ukierunkowana na zdrowie
 • Gimnastyczny trening zdrowotny
 • Medycyna fizykalna i balneoklimatologia1
 • Masaż relaksacyjny1
 • Odnowa biologiczna z elementami terapii sportowej1

Reszta zajęć online w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu platformy Teams.

Ćwiczenia z przedmiotu Psychologiczne aspekty pracy z zawodnikiem po urazie fizycznym oraz pacjentem po ciężkim urazie narządu ruchu będą odbywały się online, jednakże ćwiczenia grupy S2 będą odbywały się w godzinach 15:15-16.45; grupy LA1 w godzinach 17:00-18:30. Wypracowana zmiana grafiku obowiązywać będzie do czasu odwołania strefy czerwonej.

Samodzielność prowadzących w podejmowaniu decyzji o realizacji zajęć stacjonarnych od 19.10.2020 r.

Na czas wprowadzonej ,,strefy czerwonej” w mieście Kraków wszyscy prowadzący zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na placówkach zewnętrznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej dokonują wyboru jak najlepiej zrealizować zajęcia ze studentami. Należy przeanalizować:

 • Liczebność grupy ćwiczeniowej
 • Wielkość sali dydaktycznej (odległość pomiędzy osobami/parą ćwiczących studentów 1,5 m)
 • Specyfikę prowadzonych tematów
 • Zalecenia GIS, Rozporządzenia Rektora AWF, Komunikaty i informacje Dziekana WRR

Zajęcia mogą być realizowane: 

 • W grupach w dotychczasowej liczbie studentów zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
 • W grupach ze zmniejszoną liczbą studentów np. w cyklu co drugi tydzień z połową składu osobowego grupy realizując 2 tematy praktyczne lub co tydzień, ale połowa grupy przychodzi na pierwszą część zajęć a druga połowa na drugą część. W obu tych przypadkach materiały z części teoretycznej przesyłane są poprzez platformę Teams.
 • W inny sposób wypracowany na potrzeby konkretnego przedmiotu, a nawet jednego tematu, ustalony z Kierownikiem Zakładu.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych. 

O zmianach w grafiku informują studentów na bieżąco osoby prowadzące zajęcia.

Kosmetologia, studia I stopnia, 1. rok

Zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie zgodnie z rozkładem:

 • Estetyka i sztuka1
 • Taniec towarzyski
 • Histologia1
 • Podstawy kosmetologii1
 • Pierwszą pomoc1

Reszta zajęć online w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu platformy Teams.

Ćwiczenia z Anatomii z wtorku dla grup F2, F3, F4 będą odbywały się online, jednakże proszę o kontakt Studentów z dr Jadwigą Pałosz w celu przeniesienia ich na dogodny tj. pozwalający na dojazd Studentów na zajęcia praktyczne inny termin. Wypracowana zmiana grafiku obowiązywać będzie do czasu odwołania strefy czerwonej.

Ćwiczenia z przedmiotu Podstawy chemii dla grup ćwiczeniowych 2, 3, 4, 6 będą odbywały się online, jednakże proszę o kontakt Studentów w celu przeniesienia ich na dogodny tj. pozwalający na dojazd Studentów na zajęcia praktyczne inny termin. Wypracowana zmiana grafiku obowiązywać będzie do czasu odwołania ,,strefy czerwonej”.

Ćwiczenia z przedmiotu Kultura bycia i języka / Sztuka dialogu będą odbywały się online, jednakże proszę o kontakt Studentów z dr Anną Pawlikowską w celu przeniesienia ich na dogodny tj. pozwalający na dojazd Studentów na zajęcia praktyczne inny termin. Wypracowana zmiana grafiku obowiązywać będzie do czasu odwołania ,,strefy czerwonej”.

Samodzielność prowadzących w podejmowaniu decyzji o realizacji zajęć stacjonarnych od 19.10.2020 r.

Na czas wprowadzonej ,,strefy czerwonej” w mieście Kraków wszyscy prowadzący zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na placówkach zewnętrznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej dokonują wyboru jak najlepiej zrealizować zajęcia ze studentami. Należy przeanalizować:

 • Liczebność grupy ćwiczeniowej
 • Wielkość sali dydaktycznej (odległość pomiędzy osobami/parą ćwiczących studentów 1,5 m)
 • Specyfikę prowadzonych tematów
 • Zalecenia GIS, Rozporządzenia Rektora AWF, Komunikaty i informacje Dziekana WRR

Zajęcia mogą być realizowane: 

 • W grupach w dotychczasowej liczbie studentów zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
 • W grupach ze zmniejszoną liczbą studentów np. w cyklu co drugi tydzień z połową składu osobowego grupy realizując 2 tematy praktyczne lub co tydzień, ale połowa grupy przychodzi na pierwszą część zajęć a druga połowa na drugą część. W obu tych przypadkach materiały z części teoretycznej przesyłane są poprzez platformę Teams.
 • W inny sposób wypracowany na potrzeby konkretnego przedmiotu, a nawet jednego tematu, ustalony z Kierownikiem Zakładu.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych. 

O zmianach w grafiku informują studentów na bieżąco osoby prowadzące zajęcia.


Kosmetologia, studia I stopnia, 2. rok

Zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie zgodnie z rozkładem:

 • Kosmetologia profesjonalna1
 • Fizykoterapia z balneoklimatologią1
 • Receptura kosmetyczna1
 • Masaż klasyczny

Reszta zajęć online w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu platformy Teams.

Ćwiczenia z przedmiotu Chemia kosmetyczna dla grupy ćwiczeniowej 3 będą odbywały się online, jednakże proszę o kontakt Studentów z osobą prowadzącą w celu przeniesienia ich na dogodny tj. pozwalający na dojazd Studentów na zajęcia praktyczne inny termin. Wypracowana zmiana grafiku obowiązywać będzie do czasu odwołania ,,strefy czerwonej”.

Samodzielność prowadzących w podejmowaniu decyzji o realizacji zajęć stacjonarnych od 19.10.2020 r.

Na czas wprowadzonej ,,strefy czerwonej” w mieście Kraków wszyscy prowadzący zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na placówkach zewnętrznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej dokonują wyboru jak najlepiej zrealizować zajęcia ze studentami. Należy przeanalizować:

 • Liczebność grupy ćwiczeniowej
 • Wielkość sali dydaktycznej (odległość pomiędzy osobami/parą ćwiczących studentów 1,5 m)
 • Specyfikę prowadzonych tematów
 • Zalecenia GIS, Rozporządzenia Rektora AWF, Komunikaty i informacje Dziekana WRR

Zajęcia mogą być realizowane: 

 • W grupach w dotychczasowej liczbie studentów zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
 • W grupach ze zmniejszoną liczbą studentów np. w cyklu co drugi tydzień z połową składu osobowego grupy realizując 2 tematy praktyczne lub co tydzień, ale połowa grupy przychodzi na pierwszą część zajęć a druga połowa na drugą część. W obu tych przypadkach materiały z części teoretycznej przesyłane są poprzez platformę Teams.
 • W inny sposób wypracowany na potrzeby konkretnego przedmiotu, a nawet jednego tematu, ustalony z Kierownikiem Zakładu.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych. 

O zmianach w grafiku informują studentów na bieżąco osoby prowadzące zajęcia.


Kosmetologia, studia I stopnia, 3. rok

Zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie zgodnie z rozkładem:

 • Makijaż i stylizacja1
 • Kontrola posturalna w profilaktyce przeciążeń układu ruchu1
 • Kosmetologia lecznicza1
 • Podstawy podologii z elementami flebologii1 od 19.11.2020
 • Refleksoterapia1
 • Fotografia w kosmetologii1

Reszta zajęć online w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu platformy Teams (w tym Podstawy podologii z elementami flebologii do 12.11.2020).

Ćwiczenia dla grupy ćwiczeniowej 2 z przedmiotu Metody naturalne w kosmetologii będą odbywały się online, jednakże proszę o kontakt Studentów z mgr Natalią Czech w celu przeniesienia ich na dogodny tj. pozwalający na dojazd Studentów na zajęcia praktyczne inny termin. Wypracowana zmiana grafiku obowiązywać będzie do czasu odwołania ,,strefy czerwonej”.

Samodzielność prowadzących w podejmowaniu decyzji o realizacji zajęć stacjonarnych od 19.10.2020 r.

Na czas wprowadzonej ,,strefy czerwonej” w mieście Kraków wszyscy prowadzący zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na placówkach zewnętrznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej dokonują wyboru jak najlepiej zrealizować zajęcia ze studentami. Należy przeanalizować:

 • Liczebność grupy ćwiczeniowej
 • Wielkość sali dydaktycznej (odległość pomiędzy osobami/parą ćwiczących studentów 1,5 m)
 • Specyfikę prowadzonych tematów
 • Zalecenia GIS, Rozporządzenia Rektora AWF, Komunikaty i informacje Dziekana WRR

Zajęcia mogą być realizowane: 

 • W grupach w dotychczasowej liczbie studentów zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
 • W grupach ze zmniejszoną liczbą studentów np. w cyklu co drugi tydzień z połową składu osobowego grupy realizując 2 tematy praktyczne lub co tydzień, ale połowa grupy przychodzi na pierwszą część zajęć a druga połowa na drugą część. W obu tych przypadkach materiały z części teoretycznej przesyłane są poprzez platformę Teams.
 • W inny sposób wypracowany na potrzeby konkretnego przedmiotu, a nawet jednego tematu, ustalony z Kierownikiem Zakładu.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych. 

O zmianach w grafiku informują studentów na bieżąco osoby prowadzące zajęcia.

Kosmetologia, studia II stopnia, 1. rok

Zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie zgodnie z rozkładem:

 • Kosmetologia w ujęciu holistycznym (zmiana dla gr 3. ćwiczenia będą odbywały się w środy 11.45-14.00 w sali 42 B)
 • Profilaktyka przeciążeń układu ruchu w pracy kosmetologa

Reszta zajęć online w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu platformy Teams.

Ćwiczenia dla grupy dziekańskiej K1 i K2 z przedmiotu Komunikacja społeczna będą odbywały się online, jednakże proszę o kontakt Studentów z dr Anną Pawlikowską w celu przeniesienia ich na dogodny tj. pozwalający na dojazd Studentów na zajęcia praktyczne inny termin. Wypracowana zmiana grafiku obowiązywać będzie do czasu odwołania ,,strefy czerwonej”.

Samodzielność prowadzących w podejmowaniu decyzji o realizacji zajęć stacjonarnych od 19.10.2020 r.

Na czas wprowadzonej ,,strefy czerwonej” w mieście Kraków wszyscy prowadzący zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na placówkach zewnętrznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej dokonują wyboru jak najlepiej zrealizować zajęcia ze studentami. Należy przeanalizować:

 • Liczebność grupy ćwiczeniowej
 • Wielkość sali dydaktycznej (odległość pomiędzy osobami/parą ćwiczących studentów 1,5 m)
 • Specyfikę prowadzonych tematów
 • Zalecenia GIS, Rozporządzenia Rektora AWF, Komunikaty i informacje Dziekana WRR

Zajęcia mogą być realizowane: 

 • W grupach w dotychczasowej liczbie studentów zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
 • W grupach ze zmniejszoną liczbą studentów np. w cyklu co drugi tydzień z połową składu osobowego grupy realizując 2 tematy praktyczne lub co tydzień, ale połowa grupy przychodzi na pierwszą część zajęć a druga połowa na drugą część. W obu tych przypadkach materiały z części teoretycznej przesyłane są poprzez platformę Teams.
 • W inny sposób wypracowany na potrzeby konkretnego przedmiotu, a nawet jednego tematu, ustalony z Kierownikiem Zakładu.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych. 

O zmianach w grafiku informują studentów na bieżąco osoby prowadzące zajęcia.


Kosmetologia, studia II stopnia, 2. rok

Zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie zgodnie z rozkładem:

 • Profilaktyka przeciążeń układu ruchu w pracy kosmetologa - Yoga

Reszta zajęć online w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu platformy Teams.

Terapia zajęciowa, studia I stopnia, 1. rok

Zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie zgodnie z rozkładem:

 • Terapia sztuką1
 • Terapia zajęciowa podstawowe umiejętności1
 • Fitness
 • Pierwsza pomoc1 (wszystkie grupy w poniedziałek - informacja u prowadzącego)

Pozostałe przedmioty realizowane są w sposób zdalny w czasie rzeczywistym online przy wykorzystaniu platformy Teams.

Samodzielność prowadzących w podejmowaniu decyzji o realizacji zajęć stacjonarnych od 19.10.2020 r.

Na czas wprowadzonej ,,strefy czerwonej” w mieście Kraków wszyscy prowadzący zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na placówkach zewnętrznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej dokonują wyboru jak najlepiej zrealizować zajęcia ze studentami. Należy przeanalizować:

 • Liczebność grupy ćwiczeniowej
 • Wielkość sali dydaktycznej (odległość pomiędzy osobami/parą ćwiczących studentów 1,5 m)
 • Specyfikę prowadzonych tematów
 • Zalecenia GIS, Rozporządzenia Rektora AWF, Komunikaty i informacje Dziekana WRR

Zajęcia mogą być realizowane: 

 • W grupach w dotychczasowej liczbie studentów zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
 • W grupach ze zmniejszoną liczbą studentów np. w cyklu co drugi tydzień z połową składu osobowego grupy realizując 2 tematy praktyczne lub co tydzień, ale połowa grupy przychodzi na pierwszą część zajęć a druga połowa na drugą część. W obu tych przypadkach materiały z części teoretycznej przesyłane są poprzez platformę Teams.
 • W inny sposób wypracowany na potrzeby konkretnego przedmiotu, a nawet jednego tematu, ustalony z Kierownikiem Zakładu.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych. 

O zmianach w grafiku informują studentów na bieżąco osoby prowadzące zajęcia.


Terapia zajęciowa, studia I stopnia, 2. rok

Zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie zgodnie z rozkładem:

 • Język migowy1
 • Muzykoterapia1
 • Masaż klasyczny kończyny górnej1
 • Aktywna rehabilitacja
 • Terapia zajęciowa w pediatrii
 • Integracja sensoryczna (SI)

Pozostałe przedmioty realizowane są w sposób zdalny w czasie rzeczywistym online przy wykorzystaniu platformy Teams.

Samodzielność prowadzących w podejmowaniu decyzji o realizacji zajęć stacjonarnych od 19.10.2020 r.

Na czas wprowadzonej ,,strefy czerwonej” w mieście Kraków wszyscy prowadzący zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na placówkach zewnętrznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej dokonują wyboru jak najlepiej zrealizować zajęcia ze studentami. Należy przeanalizować:

 • Liczebność grupy ćwiczeniowej
 • Wielkość sali dydaktycznej (odległość pomiędzy osobami/parą ćwiczących studentów 1,5 m)
 • Specyfikę prowadzonych tematów
 • Zalecenia GIS, Rozporządzenia Rektora AWF, Komunikaty i informacje Dziekana WRR

Zajęcia mogą być realizowane: 

 • W grupach w dotychczasowej liczbie studentów zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
 • W grupach ze zmniejszoną liczbą studentów np. w cyklu co drugi tydzień z połową składu osobowego grupy realizując 2 tematy praktyczne lub co tydzień, ale połowa grupy przychodzi na pierwszą część zajęć a druga połowa na drugą część. W obu tych przypadkach materiały z części teoretycznej przesyłane są poprzez platformę Teams.
 • W inny sposób wypracowany na potrzeby konkretnego przedmiotu, a nawet jednego tematu, ustalony z Kierownikiem Zakładu.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych. 

O zmianach w grafiku informują studentów na bieżąco osoby prowadzące zajęcia.


Terapia zajęciowa studia I stopnia, 3. rok

Zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie zgodnie z rozkładem:

 • Adaptowana aktywność fizyczna1
 • Snoezelen - Sala Doświadczania Świata1
 • Terapia zajęciowa w psychiatrii1
 • Terapia zajęciowa w geriatrii1
 • Terapia zajęciowa w neurologii i neurochirurgii1

Pozostałe przedmioty realizowane są w sposób zdalny w czasie rzeczywistym online przy wykorzystaniu platformy Teams.

Samodzielność prowadzących w podejmowaniu decyzji o realizacji zajęć stacjonarnych od 19.10.2020 r.

Na czas wprowadzonej ,,strefy czerwonej” w mieście Kraków wszyscy prowadzący zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na placówkach zewnętrznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej dokonują wyboru jak najlepiej zrealizować zajęcia ze studentami. Należy przeanalizować:

 • Liczebność grupy ćwiczeniowej
 • Wielkość sali dydaktycznej (odległość pomiędzy osobami/parą ćwiczących studentów 1,5 m)
 • Specyfikę prowadzonych tematów
 • Zalecenia GIS, Rozporządzenia Rektora AWF, Komunikaty i informacje Dziekana WRR

Zajęcia mogą być realizowane: 

 • W grupach w dotychczasowej liczbie studentów zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
 • W grupach ze zmniejszoną liczbą studentów np. w cyklu co drugi tydzień z połową składu osobowego grupy realizując 2 tematy praktyczne lub co tydzień, ale połowa grupy przychodzi na pierwszą część zajęć a druga połowa na drugą część. W obu tych przypadkach materiały z części teoretycznej przesyłane są poprzez platformę Teams.
 • W inny sposób wypracowany na potrzeby konkretnego przedmiotu, a nawet jednego tematu, ustalony z Kierownikiem Zakładu.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych. 

O zmianach w grafiku informują studentów na bieżąco osoby prowadzące zajęcia.

Terapia zajęciowa studia II stopnia, 1. rok

Zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie zgodnie z rozkładem:

 • Wybrane formy fitness w terapii zajęciowej
 • Nornic walking
 • Snoezelen jako metoda terapii zajęciowej1
 • Arterapia1 (wszystkie grupy w środę - informacja u prowadzącego)

Pozostałe przedmioty realizowane są w sposób zdalny w czasie rzeczywistym online przy wykorzystaniu platformy Teams.

Samodzielność prowadzących w podejmowaniu decyzji o realizacji zajęć stacjonarnych od 19.10.2020 r.

Na czas wprowadzonej ,,strefy czerwonej” w mieście Kraków wszyscy prowadzący zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na placówkach zewnętrznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej dokonują wyboru jak najlepiej zrealizować zajęcia ze studentami. Należy przeanalizować:

 • Liczebność grupy ćwiczeniowej
 • Wielkość sali dydaktycznej (odległość pomiędzy osobami/parą ćwiczących studentów 1,5 m)
 • Specyfikę prowadzonych tematów
 • Zalecenia GIS, Rozporządzenia Rektora AWF, Komunikaty i informacje Dziekana WRR

Zajęcia mogą być realizowane: 

 • W grupach w dotychczasowej liczbie studentów zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
 • W grupach ze zmniejszoną liczbą studentów np. w cyklu co drugi tydzień z połową składu osobowego grupy realizując 2 tematy praktyczne lub co tydzień, ale połowa grupy przychodzi na pierwszą część zajęć a druga połowa na drugą część. W obu tych przypadkach materiały z części teoretycznej przesyłane są poprzez platformę Teams.
 • W inny sposób wypracowany na potrzeby konkretnego przedmiotu, a nawet jednego tematu, ustalony z Kierownikiem Zakładu.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych. 

O zmianach w grafiku informują studentów na bieżąco osoby prowadzące zajęcia.


Terapia zajęciowa studia II stopnia, 2. rok

Przedmioty realizowane co tydzień w sposób praktyczny:

 • Metody specjalne1
 • Jogging

Pozostałe przedmioty realizowane są w sposób zdalny w czasie rzeczywistym online przy wykorzystaniu platformy Teams.

Samodzielność prowadzących w podejmowaniu decyzji o realizacji zajęć stacjonarnych od 19.10.2020 r.

Na czas wprowadzonej ,,strefy czerwonej” w mieście Kraków wszyscy prowadzący zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na placówkach zewnętrznych) na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej dokonują wyboru jak najlepiej zrealizować zajęcia ze studentami. Należy przeanalizować:

 • Liczebność grupy ćwiczeniowej
 • Wielkość sali dydaktycznej (odległość pomiędzy osobami/parą ćwiczących studentów 1,5 m)
 • Specyfikę prowadzonych tematów
 • Zalecenia GIS, Rozporządzenia Rektora AWF, Komunikaty i informacje Dziekana WRR

Zajęcia mogą być realizowane: 

 • W grupach w dotychczasowej liczbie studentów zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
 • W grupach ze zmniejszoną liczbą studentów np. w cyklu co drugi tydzień z połową składu osobowego grupy realizując 2 tematy praktyczne lub co tydzień, ale połowa grupy przychodzi na pierwszą część zajęć a druga połowa na drugą część. W obu tych przypadkach materiały z części teoretycznej przesyłane są poprzez platformę Teams.
 • W inny sposób wypracowany na potrzeby konkretnego przedmiotu, a nawet jednego tematu, ustalony z Kierownikiem Zakładu.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych. 

O zmianach w grafiku informują studentów na bieżąco osoby prowadzące zajęcia.

Procedura postępowania w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2: 

 • Nauczyciel/Student samoizoluje się oraz wypełnia załącznik 1 (wywiad j. polski osoba zakażona.docx) i wysyła go do Dziekanatu WRR na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Następnie oczekuje na telefon lub mail z Sanepidu dotyczący dalszego postępowania.
 • Informuje mailowo Dziekanat o postanowieniach Sanepidu. 

Procedura postępowania w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2: 

 • Nauczyciel/Student samoizoluje się oraz wypełnia załącznik 2 (wywiad j. polski osoba z kontaktu.docx) i wysyła go do Dziekanatu WRR na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Następnie oczekuje na telefon lub mail z Sanepidu dotyczący dalszego postępowania.
 • Informuje mailowo Dziekanat o postanowieniach Sanepidu. 

Niezależnie od powyższego: 

 • Osoba zakażona z objawami COVID-19 lub bez objawów dzwoni do lekarza POZ. Lekarz podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu.
 • Osoba z bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną ma objawy typowe dla COVID-19 lub inne objawy chorobowe, które go niepokoją, dzwoni do lekarza POZ. Lekarz podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu.