FIZJOTERAPIA STUDIA 5 LETNIE MAGISTERSKIE

ZAJĘCIA KLINICZNE  (LUB UCZELNIANE) 

 1. Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych ginekologii i położnictwie 
 • Jeżeli kliniki będą niedostępne to zajęcia odbędą się w AWF: 14 godzin lekcyjnych, czyli 3 spotkania  w grupach seminaryjnych x  3 godz. i 30 min (godziny zegarowe)
 • Jeżeli kliniki będą dostępne  to  zrealizuje się zajęcia łączone  które odbędą się w Klinice 8 godzin lekcyjnych  w grupach klinicznych (czyli 2 spotkania x 3 godziny zegarowe) i 6 godzin lekcyjnych  w  grupach seminaryjnych w AWF  (czyli jedno spotkanie  4,5 godziny zegarowej- przeznaczone np. na zaliczenie  praktyczne przedmiotu).

W takiej samej  formie i liczbie godzin  jak   opisano powyżej, odbędą się zajęcia z przedmiotów :

 1. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach  narządu ruchu w wieku rozwojowym
 2. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach  narządu ruchu w  neurologii i neurochirurgii  
 3. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach  narządu ruchu w  reumatologii 
 4. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach  narządu ruchu w  traumatologii

 W przypadku przedmiotów  gdzie liczba godzin zajęć do  zrealizowania  jest inna niż powyżej:

 1. Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w kardiologii i kardiochirurgii
 • AWF: 10 godzin lekcyjnych w grupach seminaryjnych  (czyli 2 spotkania  x 3 godziny zegarowe i  1 spotkanie  x 1,5 godziny zegarowej)

          albo

 • Klinika - 6 godzin lekcyjnych  w grupach klinicznych (czyli 2 spotkania x  2 godz. 15 min - godziny zegarowej)  i 4 godziny lekcyjne   w  grupach seminaryjnych  w AWF  (czyli jedno spotkanie x 3  godziny zegarowe).
 1. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach  narządu ruchu   w   medycynie sportowej
 • Wyłącznie AWF:  7 godzin lekcyjnych w grupach seminaryjnych :  czyli 2 spotkania x 2 godz. i 40 min godziny  zegarowe.

 

UWAGA! Pozostałe zajęcia  z bloku  przedmiotów  z zakresu nauk o fizjoterapii klinicznej  czyli   Diagnostykę  funkcjonalną  (na wszystkich rodzajach studiów) oraz Kliniczne podstawy fizjoterapii,  należy bez wyjątku zrealizować i zaliczyć  w trybie on-line na przełomie maja/czerwca.  

INNE PRZEDMIOTY PRAKTYCZNE

Kinezyterapia

8 godzin w Pracowni Kinezyterapii w AWF, po  realizacji których nastąpi egzamin praktyczny.

Techniki mobilizacji narządu ruchu

Tylko zaliczenie. Po zaliczeniu części teoretycznej przewidziano egzamin praktyczny w  AWF.

 

FIZJOTERAPIA  STUDIA II STOPNIA       

Sport osób niepełnosprawnych

Pozostało 4 godziny do realizacji oraz zaliczenie. Przewiduje się 2 spotkania w 1/2 grupy dziekańskiej  na obiektach sportowych AWF. 

 

TERAPIA ZAJĘCIOWA  STUDIA I STOPNIA

Terapia zajęciowa w ortopedii

 • W  AWF 3 spotkania z grupą seminaryjna  x 3 godziny lekcyjne

           lub

 • 2 spotkania x 3 godziny z lekcyjne   z grupą  kliniczną  w klinice  i jedno spotkanie x 3 godziny lekcyjne z grupa seminaryjną  w AWF  

Terapia zajęciowa w reumatologii

2 spotkania w AWF lub w klinice jak wyżej.

 

TERAPIA ZAJĘCIOWA  STUDIA II  STOPNIA

Terapia ręki w wybranych schorzeniach

Pozostałe  2 godziny zostaną  przeprowadzone  w AWF, potem  nastąpi  zaliczenie praktyczne.

 

Pozostałe  rodzaje zajęć na wszystkich kierunkach  studiów  na WRR odbywają się w trybie on line i są w tym trybie zaliczane. Terminy zaliczeń są zgodne z  ustaloną przez Rektora organizacją roku akademickiego. Procedury dotyczące sposobu przeprowadzania egzaminów ukażą się w odrębnym komunikacie. 

 

Dziekan

Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

dr hab. Piotr Mika, prof. AWF

 

 

Realizacja zajęć na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej w związku z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Rok akademicki 2019/2020 zostanie zakończony zgodnie z dotychczasowym harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej (terminy tygodni zaliczeń i sesji egzaminacyjnych nie ulegają zmianie).

Ponieważ realizacja zajęć dydaktycznych w normalnej formie nie będzie możliwa do końca semestru letniego, dlatego zajęcia oraz zaliczenia i egzaminy realizowane będą on-line. W związku z tym:

 1. W przypadku przedmiotów teoretycznych i części teoretycznej przedmiotów praktycznych kontynuowana będzie realizacja wykładów, ćwiczeń i seminariów w sposób zdalny, uzgodniony przez prowadzącego z kierownikiem zakładu. Dopuszczalne są różne formy, dzięki którym studenci mogą osiągnąć zakładane efekty uczenia się. Zalecane jest korzystanie z platformy Microsoft Teams. Jeżeli jednak rozpoczęto realizację zajęć przy wykorzystaniu innych platform i komunikatorów internetowych oraz poprzez wysyłanie materiałów (lub danych dotyczących źródeł) studentom na skrzynki rocznika lub indywidualne adresy mailowe, to można wybrany sposób kontynuować.
 2. W przypadku części praktycznej przedmiotów praktycznych, prowadzący w uzgodnieniu z kierownikiem zakładu jest zobowiązany wybrać jeden ze sposobów ich realizacji, tak aby możliwe było uzyskanie przez studentów zaliczenia w bieżącym semestrze. W tym przypadku możliwe są następujące formy:

 Jeżeli przedmiot kończy się egzaminem lub zaliczeniem z oceną w tym semestrze i nie ma kontynuacji:

Wariant 1

 • studenci dostają on-line materiał filmowy (pokaz wykonania czynności) wraz z instrukcją co ma wykonać student aby zaliczyć zaprezentowaną umiejętność;
 • zaliczenie polega na odesłaniu materiału filmowego, na którym student prezentuje wykonanie czynności.

Wariant 2

 • studenci dostają materiał filmowy (pokaz wykonania czynności);
 • zaliczenie zaprezentowanych w materiale czynności następuje we wrześniu na AWF (tradycyjne zaliczenie praktyczne w obecności prowadzącego i studentów).

Wariant 3

 • prowadzący realizują on-line tylko wybraną część materiału i zostawiają na wrzesień pewną część godzin, które zrealizują ze studentami na Uczelni. Zaliczenie ma wtedy także formę praktyczną w obecności prowadzącego i studentów.

 Jeżeli przedmiot ma kontynuację w kolejnych semestrach, to realizacja części praktycznej zostaje przełożona na przyszły rok, natomiast cała część teoretyczna zostanie zrealizowana w roku obecnym metodą on-line. O sposobie realizacji i zaliczenia poszczególnych zajęć praktycznych na wszystkich kierunkach studiów studenci zostaną powiadomieni przez prowadzących.

 

 1. Zajęcia kliniczne, zrealizowane do tej pory w 50% częściowo w klinice a częściowo w trybie on-line, będą odbywały się w kontakcie z nauczycielem akademickim we wrześniu (kontynuacja zajęć i zaliczenie praktyczne). Ćwiczenia odbędą się albo w szpitalach albo na terenie Uczelni.

Inne zajęcia praktyczne, także zrealizowane do tej pory w 50%, będą nadal odbywały się w trybie on-line, ewentualnie ich część odbędzie się we wrześniu w Uczelni. W sytuacji gdy część zajęć odbędzie się we wrześniu to wtedy również będzie miało miejsce praktyczne ich zaliczenie. Wykaz tych przedmiotów, liczba godzin do zrealizowania w uczelni oraz planowany sposób ich zaliczenia ukaże się w odrębnej informacji dziekana.

 1. Zaliczenia i egzaminy realizowane będą on-line (test, egzamin ustny itp.). Zalecane jest korzystanie z platformy Microsoft Teams, ale dopuszczalne są także inne formy ich przeprowadzenia (np. egzaminy ustne przez Skype). Prowadzący w uzgodnieniu z kierownikiem zakładu określa sposób przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń, o czym powiadamia studentów. Wyznaczone zostaną terminy egzaminów w sesji egzaminacyjnej – zgodnie z harmonogramem roku akademickiego. Możliwe jest też wcześniejsze ich przeprowadzenie, po uzgodnieniu osoby egzaminującej ze studentami.

Obrony prac licencjackich i magisterskich:

Obrony prac licencjackich i magisterskich odbywać się będą w ustalonych harmonogramem terminach w sposób tradycyjny lub on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams, zgodnie z przyjętymi w Uczelni procedurami, które zostaną wprowadzone zarządzeniem rektora. Możliwe będzie wcześniejsze przeprowadzenie obron – po uzyskaniu absolutorium przez studenta (wszystkie wpisy w USOS) i uzyskaniu zgody dziekana.

Praktyki:

KIERUNEK: FIZJOTERAPIA

Studia 2 stopnia magisterskie

SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

I rok PRAKTYKA sem. 1

Praktyka powinna być już zrealizowana i zaliczona w semestrze zimowym 2019/ 2020 ale z jakichś powodów nie jest w związku z czym:

 1. Osoby które nie rozpoczęły w ogóle tej praktyki : piszą do Dziekana prośbę o wpis warunkowy (Dziekan ustala z Kierownikiem Praktyki kiedy praktyka będzie odrobiona)
 2. Osoby które rozpoczęły praktykę, ale nie przepracowały na tej praktyce wszystkich wymaganych godzin maja następujące możliwości zaliczenia praktyki w terminie do dnia 15.05.2020 :

-przygotowują opis przypadku/ów – cały przebieg działań fizjoterapeutycznych (o zakresie decyduje Kierownik Praktyki na podstawie liczby godzin praktyk zrealizowanych do tej pory)

-jeżeli opiekun praktyki uznał, że student w skróconym czasie osiągnął większą liczbę efektów lub nawet wszystkie efekty uczenia się przypisane do tej praktyki, przygotowuje na prośbę studenta informacje na ten temat, którą to informację student wysyła skanem do Kierownika Praktyki. Kierownik Praktyk na podstawie tej informacji praktykę zalicza (jeżeli student osiągną wszystkie efekty) lub jeszcze dodatkowo zleca opis przypadków jeżeli nadal nie wszystkie efekty zostały osiągnięte.

- zgodnie z zaleceniami MSWiN możliwe jest zaliczenie jako praktyki odbytego w czasie pandemii i udokumentowanego wolontariatu. W takim przypadku student przesyła Kierownikowi Praktyki potwierdzoną informację przez prowadzącego wolontariat o liczbie godzin odbytego wolontariatu. Kierownik Praktyk na podstawie tej informacji praktykę zalicza (jeżeli student zrealizował wszystkie godziny przypisane praktyce) lub jeszcze dodatkowo zleca opis przypadków.

II rok, PRAKTYKA sem. 3

Rozwiązania jak wyżej

 

SEMESTR LETNI 2019/2020

I rok PRAKTYKA sem. 2

Praktyka powinna być zrealizowana i zaliczona w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, ale nie odbyły sie ze względu na kwarantannę.

W związku z tym:

 • następuje przeniesienie realizacji tej praktyki na semestr 3 zimowy roku akademickiego 2020/21
 • natomiast tej, która miała być w semestrze 3 zimowym roku akademickiego 2020/2021 przeniesienie na semestr 4 letni roku akademickiego 2020/2021.

 

Studia 5 letnie jednolite magisterskie

SEMESTR LETNI 2019/2020

I rok PRAKTYKA sem.2

Praktyka ta została przeniesiona na semestr 3.

II rok PRAKTYKA sem. 4

Planowo powinna odbyć się 18.08-15.09, ale w związku z obostrzeniami sanitarnymi w placówkach służby zdrowia najprawdopodobniej odbycie praktyki nie będzie możliwe w tym czasie, lub w znacznym stopniu będą ograniczone miejsca do realizacji praktyki:

W związku z tym:

 • jeżeli Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki odwiesi oficjalnie realizacje zajęć dydaktycznych w Uczelniach, istnieje możliwość zrealizowania tej praktyki w placówkach w pobliżu miejsca zamieszkania, ale nie później, niż do dnia 31.08.2020. W takim przypadku należy przesłać mailowo Kartę Praktyki Indywidualnej (uzupełnioną, podpisaną i podbitą przez dyrektora placówki i opiekuna) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki. Na tej podstawie zostanie przesłane drogą elektroniczną skierowanie do placówki.
 • w sytuacji gdy jeżeli nie będzie możliwości realizacji praktyki w zaplanowanym czasie 18.08-15.09 w placówkach w Krakowie ani w placówkach w pobliżu miejsca zamieszkania do 31.08.2020, nastąpi przeniesienie realizacji tej praktyki na rok III i rozdzielenie jej na 2 części:
  • 1,5 tygodnia zrealizowane w sem. 5 w lutym 2021 w czasie sesji egzaminacyjnej i poprawkowej i
  • 3 tygodnie w sem. 6 w czerwcu 2021 w czasie sesji egzaminacyjnej i poprawkowej.

III rok PRAKTYKA sem. 6

Planowo powinna odbyć się 22.06-22.07, ale w związku z obostrzeniami sanitarnymi w placówkach służby zdrowia najprawdopodobniej odbycie praktyki nie będzie możliwe w tym czasie lub w znacznym stopniu będą ograniczone miejsca realizacji tej praktyki.

W związku z tym:

 • - jeżeli Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki odwiesi oficjalnie realizacje zajęć dydaktycznych w Uczelniach, istnieje możliwość zrealizowania tej praktyki w placówkach w pobliżu miejsca zamieszkania, ale nie później, niż do dnia 31.08.2020. W takim przypadku należy przesłać mailowo Kartę Praktyki Indywidualnej (uzupełnioną, podpisaną i podbitą przez dyrektora placówki i opiekuna) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki. Na tej podstawie zostanie przesłane drogą elektroniczną skierowanie do placówki.
 • -w sytuacji gdy jeżeli nie będzie możliwości realizacji praktyki w zaplanowanym czasie 18.08-15.09 w placówkach w Krakowie ani w placówkach w pobliżu miejsca zamieszkania do 31.08.2020, nastąpi przeniesienie realizacji tej praktyki na rok IV i rozdzielenie jej na 2 części:
  • 3 tygodnie zrealizowane w sem. 7 w lutym 2021 w czasie sesji egzaminacyjnej i poprawkowej i
  • 1,5 tygodnia w sem. 8 w czerwcu 2021 w czasie sesji egzaminacyjnej i poprawkowej (jeżeli nie będzie możliwości realizacji praktyki do 31.08.20 w placówkach w pobliżu miejsca zamieszkania)

 

KIERUNEK: TERAPIA ZAJĘCIOWA

Studia magisterskie 2 stopnia

SEMESTR LETNI 2019/2020

I rok PRAKTYKA sem. 2

Praktyka (150h) powinna być zrealizowana i zaliczona w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

W związku z tym przewidujemy:

- realizacje praktyk we wrześniu 2020 roku (jeśli będzie taka możliwość) lub co bardziej prawdopodobne przeniesienie realizacji tej praktyki na semestr 3 zimowy roku akademickiego 2020/21

II rok, PRAKTYKA sem. 4

Wszyscy studenci zaliczyli praktykę w semestrze 3 (zgodnie z planem studiów)

 

Studia licencjackie 1 stopnia

SEMESTR LETNI 2019/2020

I rok PRAKTYKA sem. 2

Praktyka (150 h) powinna być zrealizowana w terminie 03.02.2020 – 21.02.2020

i zaliczona w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

 • Praktyka jest zakończona, zostanie zaliczona na podstawie dzienników praktyk

II rok PRAKTYKA sem. 4

Praktyka (250 h) powinna być zrealizowana i zaliczona w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

W związku z tym przewidujemy:

- realizacje praktyk we wrześniu 2020 roku (jeśli będzie taka możliwość) lub co bardziej prawdopodobne przeniesienie realizacji praktyki na semestr 5 zimowy roku akademickiego 2020/21, natomiast tej, która miała być w semestrze 5 letnim roku akademickiego 2020/2021 przeniesienie na semestr 6 letni roku akademickiego 2020/2021.

III rok PRAKTYKA sem. 6

Praktyka (125 h) powinna być zrealizowana i zaliczona w semestrze letnim 2019/ 2020 (konieczna do uzyskania absolutorium).

1.Osoby które rozpoczęły praktykę, ale nie przepracowały na tej praktyce wszystkich wymaganych godzin mają następujące możliwości zaliczenia praktyki:

-osoby przygotowują opis przypadku/ów – cały przebieg procesu terapeutycznego (o zakresie decyduje Kierownik Praktyki na podstawie liczby godzin praktyk zrealizowanych do tej pory).

-jeżeli opiekun praktyki uznał, że student w skróconym czasie osiągnął większą liczbę efektów lub nawet wszystkie efekty uczenia się przypisane do tej praktyki, przygotowuje na prośbę studenta informacje na ten temat, którą to informację student wysyła skanem do Kierownika Praktyki. Kierownik Praktyk na podstawie tej informacji praktykę zalicza (jeżeli student osiągną wszystkie efekty) lub jeszcze dodatkowo zleca opis przypadków jeżeli nadal nie wszystkie efekty zostały osiągnięte.

-zgodnie z zaleceniami MSWiN możliwe jest zaliczenie jako praktyki odbytego w czasie pandemii i udokumentowanego wolontariatu. W takim przypadku student przesyła Kierownikowi Praktyki potwierdzoną informację przez prowadzącego wolontariat o liczbie godzin odbytego wolontariatu. Kierownik Praktyk na podstawie tej informacji praktykę zalicza (jeżeli student zrealizował wszystkie godziny przypisane praktyce) lub jeszcze dodatkowo zleca opis przypadków.

2.W przypadku osób które nie rozpoczęły jeszcze praktyk i nie będą miały możliwości realizacji i zaliczenia ich w pierwszej połowie września (co jest konieczne aby uzyskać absolutorium i przystąpić do obrony pracy dyplomowej), rozważy się zaliczenie na poczet praktyki zawodowej do 20% punktów ECTS przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w ramach zajęć prowadzonych na odległość. Pozostałe pkt ECTS student uzyska w taki sam sposób jak osoby które rozpoczęły praktykę, ale nie przepracowały na tej praktyce wszystkich wymaganych godzin (patrz powyżej).

 

KIERUNEK : KOSMETOLOGIA (praktyka tylko na studiach I stopnia)

SEMESTR LETNI 2019/2020

I rok, PRAKTYKA sem. 2 

Praktyka powinna być zrealizowana i zaliczona w semestrze 2 letnim roku akademickiego 2019/2020, ale nie jest ze względu na kwarantannę.

W związku z tym przewiduje się :

- realizacje praktyk w sierpniu 2020 roku (jeśli będzie taka możliwość)

-w przypadku braku takiej możliwości, przeniesienie realizacji tej praktyki na semestr 3 zimowy roku akademickiego 2020/21 (realizacja praktyki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych)

II rok PRAKTYKA sem 4 - praktyka uwolniona

Praktyka powinna być zrealizowana i zaliczona w semestrze 4 letnim roku akademickiego 2019/2020, ale nie jest ze względu na kwarantannę.

W związku z tym przewiduje się :

 • Zrealizowanie praktyk w terminie od lipca do września 2020 roku (jeśli będzie taka możliwość)
 • W przypadku braku możliwości w terminie powyżej, przeniesienie realizacji tej praktyki na semestr 5 zimowy roku akademickiego 2020/21 (realizacja praktyki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych

 

SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

I rok PRAKTYKA sem.3

Praktyka powinna być zrealizowana od 01.07.2020 do 28.07.2020 czyli w semestrze 2 letnim roku akademickiego 2019/2020 a zaliczona dopiero w semestrze 3 roku następnego, ale ze względu na kwarantannę może to być niewykonalne.

W związku z tym przewiduje się :

 • Jeśli będzie możliwość, to termin praktyki pozostaje bez zmian
 • W przypadku braku możliwości w terminie powyżej, przeniesienie praktyki na wrzesień 2020 roku lub przeniesienie na semestr 4 letni roku akademickiego 2020/2021 (realizacja praktyki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych)

II rok PRAKTYKA sem. 3 studentki zaliczyły w praktykę w terminie

III rok PRAKTYKA sem. 5 - studentki zaliczyły w praktykę w terminie

 

INFORMACJE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW

Uznanie części zrealizowanych praktyk semestru letniego

Kierownicy Praktyk na wszystkich kierunkach kształcenia uwzględnią godziny praktyk semestru letniego zrealizowane przez studentów przed rozpoczęciem kwarantanny.

UWAGA! nie ma możliwości podjęcia kontynuacji zawieszonych praktyk, do momentu ogłoszenia przez MSWiN komunikatu o odwieszeniu zajęć dydaktycznych!! Dotyczy to sytuacji w których placówki wznowiły już działalność, lub wznowią w niedługim czasie, co teoretycznie stwarza możliwość realizacji przerwanych praktyk. Czekamy na decyzję MSWiN.

 

Jak uzyskać wpis zaliczenia z praktyki?

Osobom, które zrealizowały praktykę, zostanie ona zaliczona na podstawie dziennika praktyk. Należy wykonać skan strony dzienniczka na której znajduje się potwierdzenie odbycia praktyki przez opiekuna i przesłać drogą elektroniczną do Kierownika Praktyk.

W sytuacji kiedy student praktykę odbył ale z jakiegoś względu nie zdobył podpisu opiekuna w dzienniczku, należy uzyskać od opiekuna elektroniczne potwierdzenie odbycia praktyki i przesłać je drogą elektroniczną do Kierownika Praktyk.

 

Obozy:

II rok fizjoterapii 5-letniej: zajęcia wyjazdowe w uzdrowisku planowane są w terminach 15-20.09.2020 r. i 20-25.09.2020 r.

I roku fizjoterapii drugiego stopnia: zajęcia wyjazdowe w uzdrowisku planowane są w terminach 31.08-05.09.2020 r., 5-10.09.2020 r. i 10-15.09.2020 r.

Zalecany jest kontakt studentów z Dziekanatem Wydziału Rehabilitacji Ruchowej online lub telefonicznie - numery telefonów i adresy email w zakładce "Dziekanat WRR". Wszelkie podania podpisane przez studenta należy składać drogą mailową w formacie PDF.

W związku z sytuacją epidemiologiczną dyżury i konsultacje pracowników Wydziału Rehabilitacji Ruchowej odbywają się na drodze mailowej i telefonicznej aż do odwołania.