Komunikat nr 3
Dziekana Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
z dnia 13.02.2021
w sprawie organizacji zajęć w semestrze letnim 2020/2021

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2021 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie funkcjonowania Akademii Wychowania Fizycznego w trakcie trwania epidemii SARS-COV-2/COVID-19 a także Komunikatu Rektora z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zasad postępowania w czasie epidemii SARS-COV-2/COVID-19 obowiązujących w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej informuje, że zajęcia w semestrze letnim 2020/21 odbywać się będą zgodnie z rozkładami zajęć dostępnymi na stronie WRR w zakładce Studia/Rozkłady zajęć. Wszystkie zajęcia, którym przypisano sale dydaktyczne w rozkładach zajęć, odbywają się stacjonarnie na Uczelni (w tym zajęcie prowadzone na terenie obiektów sportowych). Analogicznie te zajęcie, którym nie przypisano sali dydaktycznej, realizowane będą zdalnie poprzez aplikację Teams. Ustalenia takie obowiązują do czasu zmiany obostrzeń pandemicznych.

Ze względu na rygor sanitarny dotyczący dystansu i możliwości zachowania go w salach, w których prowadzone są zajęcia stacjonarne/praktyczne (ćwiczenia, seminaria), liczba uczestników tych zajęć, może zostać zmniejszona z tym, że o sposobie podziału grupy i organizacji pracy studentów – w sposób umożliwiający osiągnięcie efektów kształcenia – decyduje prowadzący, składając pisemną prośbę do Kierownika Zakładu. Kierownik Zakładu po stwierdzeniu zasadności prośby i pozytywnym jej zatwierdzeniu, składa pismo do Dziekana celem uzyskania ostatecznej zgody.

Zajęcia kliniczne przenoszone z palcówek zewnętrznych na Uczelnię z powodu ich czasowego bądź stałego zamykania odbywają się w grupach klinicznych.

Osoby prowadzące zajęcia na bieżąco informują studentów o zmianach w zakresie liczebności grup i wynikającej z tego reorganizacji rozkładu zajęć.

dr hab. Piotr Mika, prof. AWF
Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej