dr hab. Anna Ścisłowska-Czarnecka, prof. AWF 

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe 

 • 2014 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w zakresie biologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2001 – uzyskanie stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, specjalność immunolog, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1997 – uzyskanie stopnia magistra biologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego

Praca zawodowa i pełnione funkcje w AWF

 • od 204-2019 – adiunkt, Zakład Anatomii, Katedra Fizjoterapii
 • od 2019 - profesor AWF, Zakład Anatomii, Katedra Fizjoterapii
 • od 2020 - Kierownik Zakładu Kosmetologii Stosowanej, Instytut Nauk Stosowanych
 • od 2020 - Kierownik Pracowni Hodowli Komórek w Centralnym Laboratorium Naukowo-Badawczym
 • od 2020 - Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Stosowanych
 • od 2020 - Z-ca Dyrektora Szkoły Doktorskiej

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej 

Wykaz publikacji i czynnego uczestnictwa w konferencjach naukowych dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki AWF w Krakowie.

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr 

Praca dydaktyczna w uczelni 

 • Koordynator przedmiotów: Immunologia, Hodowle komórkowe w kosmetologii, Inżynieria tkankowa i biomateriały w kosmetologii
 • Prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń z przedmiotów: Immunologia, Hodowle komórkowe w kosmetologii, Inżynieria tkankowa i biomateriały w kosmetologii

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach 

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

Kursy, szkolenia, specjalizacje 

 • 2016 - Szkolenie z zakresu obsługi Low light imaging microscopy systems active illuminati on 3D/4D data visualisation and analysis, Firma Opta – Tech.
 • 2019 - szkolenie (certyfikat) z zakresu „Innowacyjne rozwiązania do hodowli komórek ssaczych”. Firma Merck Sp. z o.o.

Działalność w innych organizacjach 

Uzyskane nagrody i odznaczenia 

Inne