24 kwietnia 2023 roku w naszej Uczelni odbyło się spotkanie hybrydowe związane z organizacją 1 Kongresu OT Europe. W dalszej części zgromadzeni w uczelni, będący równocześnie pracownikami WRR oraz członkami założycielami Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej, wraz z reprezentantami OT Europe oraz firmy Mazurkas udali się do Centrum Kongresowego ICE Krakow, gdzie odbędą się obrady. Kongres odbędzie się w 2024 roku. 

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr Tomasz Dybek powołał pracowników Wydziału Rehabilitacji Ruchowej na członków zespołów tematycznych działających przy Krajowej Radzie Fizjoterapeutów:

 • dr Dorota Gazurek - Zespół Tematyczny do spraw Kształcenia Przeddyplomowego oraz Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego
 • prof. dr hab. Joanna Golec - Zespół Tematyczny do spraw Kształcenia Przeddyplomowego oraz Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego
 • dr hab. Edytę Janus, prof. AWF - Zespołu Tematycznego do spraw Etyki
 • dr Magdalenę Markowską - Zespół Tematyczny do spraw Praktyk Fizjoterapeutycznych
 • dr Sylwię Mętel - Zespół Tematyczny do spraw Ustawicznego Kształcenia Podyplomowego Fizjoterapeutów
 • dr hab. Katarzynę Ogrodzką-Ciechanowicz, prof. AWF - Zespół Tematyczny do spraw Nauki
 • dr Magdalenę Pieniążek - Zespół Tematyczny do spraw Kształcenia Przeddyplomowego
 • dr Agnieszkę Piwodę - Zespół Tematyczny do spraw Specjalizacji, dodatkowo członek Komisji Egzaminacyjnej Znajomości Języka Polskiego
 • dr hab. Elżbieta Szczygieł, prof. AWF - Zespołu Tematycznego do spraw Specjalizacji
 • dra Andrzeja Markowskiego - Zespół Tematyczny do spraw Nauki
 • dra Tomasza Włocha - Zespół Tematyczny do spraw Jakości i Monitorowania Procesu Fizjoterapii

Z przyjemnością informujemy, że Rada Naukowa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na posiedzeniu w dniu 9 marca 2023 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk o kulturze fizycznej Pani dr hab. Annie Piotrowskiej. Tytuł osiągnięcia naukowego: Ocena możliwości i zasadność wykorzystania zabiegów wibroterapii w kosmetologii, odnowie biologicznej i rehabilitacji.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Z przyjemnością informujemy, że Krajowa Izba Fizjoterapii objęła Patronatem Honorowym projekt edukacyjny “Rozwój umiejętności komunikacji międzykulturowej w praktyce fizjoterapeutycznej realizowany poprzez e-learningowy kurs analizy i terapii ruchu (Mov-e)” w latach 2022-2025,  którego liderem jest Akademia Nauk Stosowanych z Tarnowa a partnerami Szpital HLA Vistahermosa z Hiszpani, Centrum Innowacji Wiedzy z Malty, Uniwersytet Aydin ze Stambułu, Uniwersytet Nauk Stosowanych Satakunta z Finlandii, Uniwersytet z Miszkolca oraz Akademia Wychowania Fizycznego z Krakowa. Projekt realizują dr Agnieszka Kreska-Korus (Zakład Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej INS) - kierownik z ramienia AWF, prof. Joanna Golec (Zakład Rehabilitacji w Traumatologii IRK), dr Agata Milert (Zakład Kinezyterapii INS) oraz mgr Teresa Gniewek (Zakład Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej INS).

Program jest współfinansowany ze środków UE, a szczegółowe informacje na jego temat znajdują się na stronie https://mov-e.education/

Informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, postanowieniem z dnia 2 lutego 2023 roku nadał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej prof. dr hab. Wandzie Pilch.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

W Warszawie w dniach 30.01.-03.02.2023 odbył się trzeci tydzień szkolenia w programie zaawansowanym Ministerstwa Edukacji i Nauki "Mistrzowie Dydaktyki".

Nauczyciele AWF w Krakowie uczestniczyli we wszystkich trzech ścieżkach programu zaproponowanych przez Uniwersytet w Groningen:

 1. Advanced Qualifications in Teaching: dr Agata Milert (WRR), dr Izabela Górska (WRR). W trakcie szkolenia uczestnicy mieli możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności zdobytych podczas kursu podstawowego. Ścieżka "Advanced Qualifications in Teaching" jest przeznaczona dla nauczycieli, którzy chcą podnieść kompetencje dydaktyczne.
 2. Train the Trainer: dr Magdalena Majer (WWFiS), dr Sylwia Mętel (WRR). Ten moduł został poświęcony na rozwijanie kompetencji osób zajmujących się doskonaleniem zawodowym nauczycieli akademickich. Ścieżka "Train the Trainer" jest przeznaczona dla osób, które są związane z centrami dydaktycznymi na swoich uczelniach lub planują podjęcie tego rodzaju działań.
 3. Educational Leadership: dr Andrzej Markowski (WRR). Kurs dotyczy zarządzania w kontekście dydaktyki. Ścieżka "Educational Leadership" jest przeznaczona dla osób, które zajmują stanowiska kierownicze w instytutach, zakładach, katedrach i innych jednostkach organizacyjnych na uczelniach.