Krajowa Izba Fizjoterapeutów zorganizowała, wraz z czasopismem naukowym Physiotherapy Review, konkurs skierowany do absolwentów kierunku fizjoterapia na najlepsze prace magisterskie obronione w roku akademickim 2019/2020. Prace były rozpatrywane w czterech kategoriach: metodyka, wartość merytoryczna, znaczenie pracy z perspektywy naukowej oraz nowatorski charakter pracy.
Absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie zajęli wysokie miejsca w konkursie:
 • I miejsce (ex aequo)
  • Pani mgr Alicja Stanaszek - tytuł pracy: Porównanie funkcjonalnych wzorców ruchowych, rozkładu obciążenia stóp oraz aktywności mięśniowej u osób trenujących dyscypliny symetryczne i asymetryczne (Promotor pracy: dr Iwona Sulowska-Daszyk)
  • Pan mgr Remigiusz Krajewski - tytuł pracy: Ocena wpływu autorozluźniania mięśniowo-powięziowego z użyciem podwójnej piłki lacrosse na zakres ruchomości oraz aktywność bioelektryczną mięśni w obrębie taśmy powierzchownej tylnej (Promotor pracy: dr Iwona Sulowska-Daszyk)
 • II miejsce
  • Pan mgr Dawid Janczarzyk - tytuł pracy: Porównanie wpływu dwóch metod kompresji ischemicznej punktów spustowych na zmianę progu bólu i parametrów elektromiograficznych mięśnia czworobocznego grzbietu (Promotor pracy: dr hab. Piotr Mika, prof. nadzw.)
 • III miejsce
  • Pani mgr Agnieszka Kowalska - tytuł pracy: Ocena wpływu programu ćwiczeń przeprowadzonego w plenerowej siłowni na sprawność fizyczną osób po 60. roku życia (Promotor pracy: dr Joanna Czesak)
Pełne wyniki konkursu znajdują się na stronie:
Laureatom oraz Promotorom prac serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

W semestrze letnim 2020/2021 na kierunku Fizjoterapia dla studentów IV roku jednolitych studiów magisterskie  oraz dla I roku studiów drugiego stopnia magisterskich są realizowane ćwiczenia z przedmiotu „Diagnostyka obrazowa dla potrzeb fizjoterapii.” Tematyka zajęć dotyczy zastosowania USG w diagnostyce narządu ruchu oraz sonofeedback w fizjoterapii.

Przedmiot jest realizowany w ramach projektu „Kompleksowy Program Rozwoju AWF Kraków szansą na zwiększenie potencjału uczelni w regionie” (nr POWR.03.05.00-00-ZR66/18) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przed przystąpieniem do zajęć należy pobrać i wypełnić oświadczenie a następnie oddać je prowadzącemu na pierwszych realizowanych ćwiczeniach. Oświadczenie to składane jest jednorazowo w semestrze.

Każdego Studenta obowiązuje zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia i postępowanie zgodnie z nimi.

W czasie zajęć Studentów i Prowadzących obowiązuje maseczka / przyłbica i jednorazowe rękawiczki / dezynfekcja rąk / właściwe umycie rąk mydłem.

Na zajęcia Studenci zgłaszają się zgodnie z przydziałem do grup. W bieżącym roku akademickim nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach z inną grupą niż ta do której Student/ka jest przypisany/a. Nauczyciele zobowiązani są nie wpuszczać na zajęcia osób z poza grupy. Informacja ta dotyczy również osób z przyznanym Indywidualnym Tokiem Studiowania.

Zgodnie z decyzją JM Rektora AWF w wyniku wprowadzenia nowych obostrzeń przez Prezesa Rady Ministrów w związku z występowaniem na terenie Polski stanu epidemii COVID-19 ustala się następujące zasady dotyczące organizacji zaliczeń i egzaminów w sesji zimowej 2020/21:

 • Przedmioty realizowane w formie zdalnej należy zakończyć zaliczeniem/egzaminem w formie zdalnej poprzez platformę Teams (testy, egzamin ustny online…). Jeśli dokonaliście Państwo rezerwacji sal w Dziale Nauczania, proszę je odwołać.
 • Przedmioty praktyczne realizowane stacjonarnie wymagające zaliczenia praktycznego należy przeprowadzić w formie kontaktowej przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Jeżeli przedmioty te wymagają zaliczenia części teoretycznej, należy przeprowadzić je w formie zdalnej.
 • Umożliwia się uzyskiwanie zaliczeń z przedmiotów nieegzaminacyjnych do ostatniego dnia sesji tj. 29.01.2021.

dr hab. Piotr Mika, prof. AWF
Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej