dr hab. Aneta Teległów, prof. AWF

ORCID: 0000-0001-5420-4779

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2018 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej (dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina: nauki o kulturze fizycznej). Temat rozprawy habilitacyjnej „Wpływ ekstremalnych temperatur na zmiany we właściwościach morfologiczno – reologiczno – biochemicznych krwi u sportowców” na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej, Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;
 • 2010 – uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych, (dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina: biologia medyczna). Tytuł rozprawy doktorskiej „Wpływ wysiłku fizycznego w wodzie o temperaturze 4ºC na właściwości reologiczne krwi i skład kwasów tłuszczowych błon erytrocytarnych – badania na modelu zwierzęcym” na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • 2000 – uzyskanie stopnia magistra biologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Praca zawodowa i pełnione funkcje w AWF

 • od 2021 - z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Podstawowych na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej
 • od 2021 - kierownik Zakładu Promocji Zdrowia INP WRR
 • od 2021 - koordynator ds. współpracy z ramienia Uczelni AWF a VII LO w Krakowie
 • 2019 - 2021 profesor uczelni AWF w Zakładzie Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych Instytutu Rehabilitacji Klinicznej WRR
 • od 2018 - Członek Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
 • 2020 członek Rady Naukowej AWF w Krakowie
 • 2019-2021 Członek Komisji Naukowej w Centralnym Laboratorium Naukowo - Badawczym
 • od 2018 - kierownik Pracowni Fizjologii Krwi w Centralnym Laboratorium Naukowo - Badawczym
 • 2018 - sekretarz Komisji Habilitacyjnej
 • 2013 -2015 - Członek Komisji Egzaminacyjnej, studia II stopnia Kierunku Fizjoterapia
 • recenzent rozprawy doktorskiej
 • recenzent projektów finansowanych  w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości AWF
 • recenzent prac w czasopismach krajowych i zagranicznych

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje:

Czynny udział w konferencjach naukowych –  dostępny na stronie internetowej Biblioteki AWF w Krakowie

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

 • 1 wypromowana praca doktorska
 • 2 prace doktorskie w toku
 • 1 promotorstwo pomocnicze wypromowanej pracy doktorskiej

Praca dydaktyczna uczelni

 • Koordynator przedmiotów: Biologia medyczna, Diagnostyka laboratoryjna stosowana w rehabilitacji klinicznej, Diagnostyka laboratoryjna dla potrzeb kosmetologii
 • Prowadzenie wykładów/ćwiczeń z w/w przedmiotów
 • Promotor wielu prac  magisterskich z tematyki: wpływu niskiej temperatury (morsowanie, krioterapia ogólnoustrojowa) na właściwości morfologiczno – reologiczno – biochemiczne krwi u sportowców. Ocena zmian zachodzących w krwi  jako efekt wpływu różnych form aktywności fizycznej.
 • Czynny udział w organizacji Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie (2012, 2019)

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • od 2022 Członek Nordic Rheology Society
 • od 2022 Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
 • od 2021 Członek European Society of Rheology
 • od 2015 Członek Polskiego Towarzystwa Hemoreologii i Mikrokrążenia

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2019 - kurs reologiczny, Portoroż (Słowenia)

Staże zagraniczne i krajowe

 • 2021 - Polska, Kraków, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie, Państwowy Instytut Badawczy
 • 2017 - Polska, Kraków,  Zakład Radioligandów, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • 2017 - Litwa, Wilno, staż zagraniczny w ramach programu Erasmus+
 • 2015 - Niemcy, Erlangen,  Head and Neck Surgery of the University Hospital Erlangen, Section of Experimental Onkology and Nanomedicine

Działalność w innych organizacjach

Od 2012 honorowy członek Krakowskiego Stowarzyszenia Morsów „Kaloryfer” w Krakowie

Uzyskane nagrody i odznaczenia

2021 - Wyróżnienie Honorowe z tytułu szczególnych osiągnięć w pracy dydaktycznej nadane przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie prof. dr hab. Andrzeja Klimka

2014 - Wyróżnienie Honorowe z tytułu szczególnych osiągnięć w pracy naukowej nadane przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie prof. dr hab. Andrzeja Klimka