dr Dorota Gazurek

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe 

 • 1998 – uzyskanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej. Temat pracy doktorskiej: „Wpływ wysiłku fizycznego o różnej intensywności na stężenie glukozy we krwi u dzieci i młodzieży z cukrzycą” na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 1989 - uzyskanie stopnia magistra rehabilitacji ruchowej. Temat pracy magisterskiej: „Rozwój fizyczny młodzieży z otyłością prostą”  na Wydziale Wychowania Fizycznego  Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 • 1980-1984 nauka w XII LO w Krakowie w klasie o profilu ogólnym z rozszerzonym językiem angielskim.

Praca zawodowa i pełnione funkcje w AWF

 • 1988 asystent stażysta
 • 1989 asystent
 • 1998-2014 adiunkt
 • 1990-2002 fizjoterapeuta w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym CMUJ
 • 2012-2016, 2016-2020 oraz obecnie: członek Senatu AWF w Krakowie oraz członek Komisji Senackich
 • 2002-2008, 2016-2020 oraz obecnie: członek Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
 • 2015-2019 wykładowca
 • 2019 adiunkt dydaktyczny
 • 1999-2002 Zastępca Dyrektora Instytutu Rehabilitacji Ruchowej
 • 1999-2002 Kierownik Praktyk Zawodowych
 • 2002-2008, 2016-2020 oraz obecnie: Prodziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
 • 2008-2016 Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • 2016-2020 i obecnie: Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
 • 2009- 2020 Kierownik Zakładu Rehabilitacji Wieku Rozwojowego
 • 2020 Zastępca Dyrektora Instytutu Rehabilitacji Klinicznej
 • 2020 Członek Rady Uczelni AWF w Krakowie

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje:

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr 

 • 1 promotorstwo pomocnicze pracy doktorskiej

Praca dydaktyczna w uczelni 

 • Koordynator przedmiotów: Podstawy fizjoterapii klinicznej w pediatrii i neurologii dziecięcej, Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym, Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządu ruchu w pediatrii, Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w pediatrii, Programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym, Seminarium magisterskie.
 • Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z Programowania rehabilitacji w wieku rozwojowym,   ćwiczeń z Podstaw fizjoterapii klinicznej w pediatrii i neurologii dziecięcej oraz Seminarium magisterskiego
 • Promotorstwo ponad 100 prac magisterskich 

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach 

 • Do 2017 Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

Kursy, szkolenia, specjalizacje 

 • Kurs z zakresu rehabilitacji dziecięcej 26-29.09.1989 miejsce: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy CMUJ Kraków     organizator  Project Hope USA
 • Kurs z zakresu rehabilitacji dzieci z MMC 15-17.05.1990 miejsce: USD CMUJ organizator Barbara Bush Fundation USA
 • Kurs z zakresu manipulacji i mobilizacji stawów obwodowych cz.1 2.03-16.03.1993 miejsce: Instytut Rehabilitacji AWF organizator: Project TEMPUS Holandia
 • Staż zagraniczny: „ Rehabilitacja osób po wylewach metodą NDT Bobath” 01-30.10.1993 miejsce: Groningen, Holandia, Martini Zienhenhuis organizator :Project TEMPUS Holandia
 • Kurs z zakresu manipulacji i mobilizacji stawów obwodowych cz.2 oraz metody PNF czas trwania :1 tydzień rok 1994, miejsce: AWF Kraków, organizator Project TEMPUS Holandia
 • Kurs z zakresu mobilizacji stawów kręgosłupa, czas trwania: 1 tydzień rok 1995, miejsce AWF Kraków, organizator Project TEMPUS Holandia
 • Kurs z zakresu metody nauczania kierowanego Peto, 21-23.09.1998, miejsce USD CMUJ organizator Olive Surtees BESO volunteer
 • Kurs z zakresu rehabilitacji dzieci z mukowiscydozą, 17-19.05.1998 miejsce i organizator: Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Działalność w innych organizacjach 

 • 2012-2015, 2017- 2019 członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • 2020 ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • 2017 członek Grupy Ekspertów do spraw Kształcenia Przeddyplomowego oraz Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów.   

Uzyskane nagrody i odznaczenia :

Inne: