dr hab. Edyta Janus prof. AWF

ORCID - 0000-0002-2627-1103

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2023 - kurs Trening Umiejętności Społecznych, uprawnienia do prowadzenia TUS
 • 2022 - kurs Psychotraumatologia, zaświadczenie MEN
 • 2019 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne Temat rozprawy habilitacyjnej: Terapeuci zajęciowi w Polsce - role zawodowe, kształcenie i perspektywy rozwoju zawodu.
 • 2012 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych; Temat pracy doktorskiej: ,,Grupizm” jako praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w funkcjonujących w Polsce firmach z japońskim i polskim kapitałem. Studium postaw pracowniczych.
 • 2007 – uzyskanie stopnia magistra psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Temat pracy magisterskiej: Ludzie (nie)wspierający – analiza postrzegania zjawiska wsparcia społecznego z perspektywy zdrowiejących erotomanów.
 • 2007 – ukończenie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
 • 2005 – uzyskanie stopnia magistra socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Temat pracy magisterskiej: Kultura (bez)wstydu – analiza mechanizmów wykorzystania zjawiska wstydu w nośnikach kultury masowej. Konfrontacja: medium – odbiorca

Praca zawodowa i pełnione funkcje w AWF

 • Od 2019 roku profesor uczelni, Instytut Nauk Stosowanych, Zakład Terapii Zajęciowej Stosowanej, Wydział Rehabilitacji Ruchowej
 • Od 2015 adiunkt, Katedra Terapii Zajęciowej, Wydział Rehabilitacji Ruchowej
 • Od 2014 starszy wykładowca, Katedra Terapii Zajęciowej, Wydział Rehabilitacji Ruchowej
 • 2019-2020 Członek Rady Wydziału

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje

Czynny udział w konferencjach naukowych

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

 • nie dotyczy

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Koordynator przedmiotu/ów: Terapia zajęciowa w psychiatrii, Terapia zajęciowa w środowisku społecznym
 • Prowadzenie wykładów/ ćwiczeń z przedmiotu/ów: Terapia zajęciowa w psychiatrii, Terapia zajęciowa w środowisku społecznym, Praca ze społecznością lokalną, Psychologia kliniczna, Psychopatologia, Kierowanie zasobami ludzkimi w miejscu pracy terapeuty zajęciowego.
 • Promotorstwo 20 prac magisterskich i 30 prac dyplomowych

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • Od 2016 - Polskie Stowarzyszenie Terapii Zajęciowej, współzałożyciel, członek zarządu oraz sekretarz.
 • Od 2017 - Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej, członek zwyczajny.
 • Od 2018 – Polskie Towarzystwo Socjologiczne, członek zwyczajny.

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

 • nie dotyczy

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2021 - Kurs, doradca dietetyczny, świadectwo MEN 2021
 • 2020 - EEG Biofeedback;
 • 2017 - Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami psychotycznymi - terapia indywidualna, terapia grupowa, treningi umiejętności.
 • 2009 – 2012 udział w międzynarodowym projekcie ʺDoskonalenie potencjału  dydaktyczno‐naukowego  w  zakresie  terapii  zajęciowej  kluczem  do  rozwoju  uczelni  wyższychʺ. Uzyskanie certyfikatu Teacher Training in Occupational Therapy Theory, Practice and Education  wydanego przez  ENOTHE (The European Network of Occupational Therapy in Higher Education) oraz polskiego certyfikatu ukończenia szkolenia nauczycieli akademickich z zakresu teorii i praktyki stosowania terapii zajęciowej.

Działalność w innych organizacjach

 • Uczestnictwo w międzynarodowym zespole badawczym powołanym w ramach konsorcjum Konsorcjum  Joint Programming Neurodegenerative Disease Research (JPND). Projekt "A HOME-based Spousal caregiver-delivered music Intervention for people living with dementia: A Randomised Controlled Trial" (akronim HOMESIDE). Projekt współfinansowany ze środków NCBiR

Uzyskane nagrody i odznaczenia

 • 2018 – wyróżnienie honorowe Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie za osiągnięcia dydaktyczne, wyróżnienie indywidualne.
 • 2017- Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagroda o charakterze zespołowym za osiągnięcia dydaktyczne.
 • 2017 - wyróżnienie honorowe Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie za osiągnięcia dydaktyczne, wyróżnienie indywidualne.

Inne

 • od 2005 roku trener szkoleń kierowanych do szerokorozumianego biznesu oraz instytucji, certyfikat trenerski