dr Katarzyna Chojak‑Fijałka

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe 

 • 2004 – uzyskanie stopnia doktora nauk w dziedzinie - nauki o kulturze fizycznej; specjalność naukowa- fizjoterapia. Temat pracy doktorskiej: „Efekty 6-miesięcznego treningu fizycznego w czasie leczenia hemodializą chorych ze schyłkową niewydolnością nerek”
 • 1999 – uzyskanie stopnia magistra fizjoterapii na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie. Temat pracy magisterskiej: „Potrzeba promocji aktywności fizycznej i rehabilitacji ruchowej u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych zachowawczo i nerkozastępczo”
 • 1995-1999 – nauka w VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Praca zawodowa i pełnione funkcje w AWF

 • 2020-24 Prodziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
 • 2020-24 Członek Wydziałowej Komisja Dydaktycznej
 • 2020/21 Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. rekrutacji studentów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus +
 • Od 2019 Kierownik Zakładu Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej
 • 2016-20 Członek Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia
 • Od 2019 adiunkt w Zakładzie Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej, Instytutu Nauk Stosowanych
 • 2015-2024 członek Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
 • 2009-2019- adiunkt w Zakładzie Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej, Katedry Fizjoterapii
 • 2013-16; 2020-24 Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Rehabilitacji Ruchowej (sekretariat 2011-12; Przewodnicząca Komisji Oceniającej Egzamin 2013,2015-18; Sekretarz 2014)
 • 2008-2009 Adiunkt w Zakładzie Fizykoterapii, Katedry Fizjoterapii
 • 2004-2007 Starszy wykładowca w Zakładzie Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, Katedry Rehabilitacji Klinicznej

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje:

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr 

 • 2 promotorstwa pomocnicze wypromowanych prac doktorskich
 • 2 promotorstwa pomocnicze prac doktorskich w toku

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Koordynator przedmiotu Medycyna fizykalna i balneoklimatologia
 • Prowadzenie wykładów/ ćwiczeń z przedmiotu Medycyna fizykalna i balneoklimatologia
 • Promotorstwo 32 prac magisterskich i 14 prac dyplomowych

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • Od 2017 Członek Krajowej Izby Fizjoterapeutów
 • Od 2015 Przewodnicząca Sekcji Rehabilitacji przy Polskim Towarzystwie Nefrologicznym
 • 2014-2015 Sekretarz Sekcji ds. Rehabilitacji w Chorobach Nerek przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
 • 2011-2014 Sekretarz Grupy Roboczej ds. Rehabilitacji w Chorobach Nerek przy Polskim Towarzystwie Nefrologicznym
 • Od 2013 Członek Zarządu Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
 • Od 2006 Członek Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

 • Od 2004 recenzent w kwartalniku „Rehabilitacja Medyczna”; obecnie Medical Rehabilitation (ISSN: 1427-9622)

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2017 Warsztat „Znaczenie metody biofeedback i TENS w prowadzeniu uroterapii u dzieci i młodzieży”
 • 2017 Warsztat „Inkontynencja – jak zapobiegać, łagodzić, leczyć treningiem dna miednicy według metody Benity Cantieni”
 • 2017 Warsztat „Trening dna miednicy wg koncepcji Bebo® jako profilaktyka nietrzymania moczu w okresie ciąży”
 • 2017 Warsztat „Anatomia palpacyjna obszaru miednicy”
 • 2015 Warsztat „Profilaktyka dysfunkcji dna miednicy u kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu”
 • 2015 Warsztat „Badanie fizjoterapeutyczne w terapii nietrzymania moczu”
 • 2015 Certyfikowana Terapeutka Treningu Dna Miednicy wg koncepcji BeBo®
 • 2014 Szkolenie „Rehabilitacja w nietrzymaniu moczu u kobiet”
 • 2013 Warsztat „Technika Josepha Hubertusa w inkontynencji moczu i zaburzeniach statyki narządów miednicy mniejszej”
 • 2013 Warsztat „Reaktywacja mięśni miednicy mniejszej z wykorzystaniem metody Renate Tanzberger i doświadczeń własnych”
 • 2012 Warsztat „Stabilizacja kręgosłupa, stawów kończyn górnych i dolnych w systemie Thera-Band®”
 • 2011 Szkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące zagrożeń elektromagnetyczne przy obsłudze urządzeń do fizykoterapii
 • 2010 Kurs „Nowoczesne kształcenie w przedmiotach zawodowych - moduł masaż”.
 • 2010 Warsztaty z zakresu wsparcia psychologicznego Pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek
 • 2009 Szkolenie „Etyczne aspekty transplantacji”

Działalność w innych organizacjach

Uzyskane nagrody i odznaczenia

Inne

 • Staż zagraniczny w ramach programu Erasmus+: Czechy – Charles University in Prague, Faculty of Physical Education and Sport, 13.03-15.03.2019