dr n. farm. Anna Piotrowska

ORCID - 0000-0002-9535-173X

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2011 – uzyskanie stopnia doktora nauk farmaceutycznych; Temat pracy doktorskiej: Badanie mechanizmów przeciwdepresyjnego działania soli chromu III. Decyzją Rady Wydziału praca nagrodzona wyróżnieniem.
 • 2006 – uzyskanie stopnia magistra farmacji na Collegium Medicum Uniwersytety Jagiellońskiego w Krakowie. Temat pracy magisterskiej: Badania aktywności przeciwutleniającej gryki Fagopurum esculentum (Moench)
 • 1996-2000 – nauka w III LO im. A. Mickiewicza w Tarnowie w klasie o profilu biologiczno-chemicznym

Praca zawodowa i pełnione funkcje

 • Od 2020 Kierownik Zakładu Chemii i Biochemii, Instytut Nauk Podstawowych, Wydział Rehabilitacji Ruchowej
 • Od 2016 Kierownik Zakładu Biochemii i Nauk Podstawowych, Katedra Kosmetologii, Wydział Rehabilitacji Ruchowej
 • Od 2017 Opiekun Koła Naukowego przy Zakładzie Biochemii i Nauk Podstawowych przemianowanego w 2020 roku na Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii i Biochemii

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Czynny udział w konferencjach naukowych –  

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

 • 1 promotorstwo pomocnicze pracy doktorskiej w toku

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Koordynator przedmiotu/ów:
  • Chemia kosmetyczna
  • Farmakologia
  • Kosmetyczne zastosowanie roślin oraz surowców naturalnych
  • Aromaterapia
  • Mechanizmy działania składników aktywnych w kosmetykach
 • Prowadzenie wykładów/ ćwiczeń z przedmiotu/ów:
  • Chemia kosmetyczna
  • Farmakologia
  • Aromaterapia
  • Mechanizmy działania składników aktywnych w kosmetykach
 • Promotorstwo 13 prac magisterskich i 41 prac dyplomowych

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • Od 2017 członek Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego
 • Od 2017 członek Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

 • Od 2018 członek rady naukowej czasopisma: Journal of Sport and Athletics Medicine
 • Od 2018 członek rady naukowej czasopisma: SunKrist Sports Medicine and Research Journal

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2017 – Kurs aromaterapii. Nowy Dwór Mazowiecki, PTA
 • 2019 – Kurs medycyny konopnej. Kraków OIA
 • 2020 – Kurs Porozumienie bez przemocy (NVC). Kraków Leance

Działalność w innych organizacjach

Uzyskane nagrody i odznaczenia

Zainteresowania/hobby