dr n. biol. Małgorzata Płonka

ORCID: 0000-0003-1232-4101

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2003 – uzyskanie stopnia doktora nauk biologicznych; Temat pracy doktorskiej: Częstość występowania infekcji Helicobacter pylori u pacjentów z dolegliwościami górnego odcinka przewodu pokarmowego na terenie Krakowa i okolic, Uniwersytet Jagielloński Wydział lekarski
 • 1982 – uzyskanie stopnia magistra biologii, spec. nauczycielska na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński

Praca zawodowa i pełnione funkcje w AWF

 • 2015 - obecnie starszy wykładowca w Zakładzie Anatomii
 • 2015-2018  Członek Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej jako przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 • 2011-2014 Członek Komisji ds. oceny egzaminu testowego w ramach egzaminu wstępnego na studia magisterskie dzienne - Wydział Rehabilitacji Ruchowej k. Fizjoterapia.
 • 2003-2014 adiunkt w Zakładzie Anatomii
 • 1982-2002 asystent w Zakładzie Anatomii

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje:

Współpraca z czterema ośrodkami naukowymi: Katedrą Fizjologii UJCM, Katedrą Chemii Organicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego UJ, Zakładem Żywienia Człowieka w Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ, Katedrą Chemii Analitycznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie, która umożliwiła mi prowadzenie badań naukowych.

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Koordynator przedmiotów: Anatomia funkcjonalna na kierunku fizjoterapia; Anatomia człowieka na kierunku KFOS; Mikrobiologia na kierunku kosmetologia;
 • Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z przedmiotów:Anatomia, Anatomia funkcjonalna na kierunku fizjoterapia; Anatomia człowieka na kierunku KFOS; Mikrobiologia na kierunku Kosmetologia; Organizacja i prowadzenie zajęć pogłębiających wiadomości z anatomii człowieka w  Theatrum Anatomicum UJ CM;
 • Promotorstwo 10 prac magisterskich i 12 prac dyplomowych;

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • 2014 – obecnie Członek Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego PTF - Oddział krakowski

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

Kursy, szkolenia, specjalizacje: 

 • 1988-1989 Studium Pedagogiczne UJ;
 • 1996-1998 Dwuletni staż doktorancki w Pracowni Diagnostyki Izotopowej Katedry Fizjologii UJ;

Działalność w innych organizacjach

 • Członek NSZZ „Solidarność”

Uzyskane nagrody i odznaczenia

 • 2017 Srebrny Krzyż Zasługi;
 • 2013 Medal Komisji Edukacji Narodowej;
 • 2004 Brązowy Krzyż Zasługi;
 • Dwie nagrody Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie za działalność naukowo-badawczą;

Inne

 • Kierownik projektu finansowanego przez NCN (UMO-2011/01/B/NZ/01539) pt. ”Wykrywanie Helicobacter pylori w próbkach wody pitnej W jaki sposób dochodzi do zakażenia i jakie jest jego źródło?” oraz w projekcie finansowanym przez KNOW (Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący) – Wydziału Lekarskiego UJCM „Wpływ żywienia i sprawności fizycznej na skład masy ciała osób starszych w aspekcie oceny ryzyka niedożywienia w grupie osób starszych z uwzględnieniem środowiska zamieszkania”;
 • Udział w pracach badawczych nad rozwojem nieinwazyjnych metod diagnostycznych z wykorzystaniem izotopowo znakowanych markerów metabolicznych dla celów badań podstawowych i klinicznych;