W semestrze letnim 2020/2021 na kierunku Fizjoterapia dla studentów IV roku jednolitych studiów magisterskie  oraz dla I roku studiów drugiego stopnia magisterskich są realizowane ćwiczenia z przedmiotu „Diagnostyka obrazowa dla potrzeb fizjoterapii.” Tematyka zajęć dotyczy zastosowania USG w diagnostyce narządu ruchu oraz sonofeedback w fizjoterapii.

Przedmiot jest realizowany w ramach projektu „Kompleksowy Program Rozwoju AWF Kraków szansą na zwiększenie potencjału uczelni w regionie” (nr POWR.03.05.00-00-ZR66/18) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.