W semestrze letnim 2020/2021 na kierunku Fizjoterapia dla studentów IV roku jednolitych studiów magisterskie  oraz dla I roku studiów drugiego stopnia magisterskich są realizowane ćwiczenia z przedmiotu „Diagnostyka obrazowa dla potrzeb fizjoterapii.” Tematyka zajęć dotyczy zastosowania USG w diagnostyce narządu ruchu oraz sonofeedback w fizjoterapii.

Przedmiot jest realizowany w ramach projektu „Kompleksowy Program Rozwoju AWF Kraków szansą na zwiększenie potencjału uczelni w regionie” (nr POWR.03.05.00-00-ZR66/18) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Istnieje możliwość podjęcia pracy przez studentów AWF w Krakowie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia w szpitalu tymczasowym (Hala EXPO) prowadzonym przez Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. Kontakt i dokładne informacje w tej sprawie można uzyskać na stronie: www.szpitaltymczasowy-rydygierkrakow.pl.

Wydział Rehabilitacji Ruchowej (WRR) informuje, iż osoby które podejmą takie zatrudnienie mogą występować do Kierowników Praktyk o zaliczenie praktyk zawodowych.

Studenci Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej mogą być skierowani do tej placówki w celu realizacji praktyk zawodowych. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają właściwi Kierownicy Praktyk.

 

Prodziekan WRR w Krakowie
dr Dorota Gazurek