dr Katarzyna Chojak‑Fijałka

ORCID - 0000-0002-2621-1901

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe 

 • 2004 – uzyskanie stopnia doktora nauk w dziedzinie - nauki o kulturze fizycznej; specjalność naukowa- fizjoterapia. Temat pracy doktorskiej: „Efekty 6-miesięcznego treningu fizycznego w czasie leczenia hemodializą chorych ze schyłkową niewydolnością nerek”
 • 1999 – uzyskanie stopnia magistra fizjoterapii na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie. Temat pracy magisterskiej: „Potrzeba promocji aktywności fizycznej i rehabilitacji ruchowej u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych zachowawczo i nerkozastępczo”

Praca zawodowa i pełnione funkcje w AWF

 • 2020-24 Prodziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej 
 • 2020-24 Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. rekrutacji studentów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus + 
 • 2020-24 Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 
 • 2020-24; 2013-16 Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
 • 2019-23 Kierownik Zakładu Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej 
 • Od 2019 Adiunkt w Zakładzie Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej, Instytutu Nauk Stosowanych 
 • 2016-20 Członek Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia 
 • 2015-2024 Członek Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej 
 • 2009-2019 Adiunkt w Zakładzie Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej, Katedry Fizjoterapii
 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Rehabilitacji Ruchowej (sekretariat 2011-12; Przewodnicząca Komisji Oceniającej Egzamin 2013,2015-18; Sekretarz 2014)
 • 2008-2009 Adiunkt w Zakładzie Fizykoterapii, Katedry Fizjoterapii
 • 2004-2007 Starszy wykładowca w Zakładzie Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, Katedry Rehabilitacji Klinicznej 

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Wykaz publikacji i czynnego uczestnictwa w konferencjach naukowych dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki AWF w Krakowie:

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr 

 • 4 promotorstwa pomocnicze wypromowanych prac doktorskich

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Koordynator przedmiotu Medycyna fizykalna i balneoklimatologia; Kliniczne podstawy fizjoterapii w nefrologii; Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w nefrologii i po transplantacji nerek
 • Prowadzenie wykładów/ ćwiczeń z przedmiotu Medycyna fizykalna i balneoklimatologia; Kliniczne podstawy fizjoterapii w nefrologii; Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w nefrologii i po transplantacji nerek
 • Promotorstwo kilkudziesięciu prac magisterskich i dyplomowych

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • Od 2017 Członek Krajowej Izby Fizjoterapeutów
 • Od 2015 Przewodnicząca Sekcji Rehabilitacji przy Polskim Towarzystwie Nefrologicznym
 • 2014-2015 Sekretarz Sekcji ds. Rehabilitacji w Chorobach Nerek przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
 • 2011-2014 Sekretarz Grupy Roboczej ds. Rehabilitacji w Chorobach Nerek przy Polskim Towarzystwie Nefrologicznym
 • 2013-2016 Członek Zarządu Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
 • Od 2006 Członek Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

 • Od 2004 recenzent w kwartalniku „Rehabilitacja Medyczna”; obecnie Medical Rehabilitation (ISSN: 1427-9622)
 • Od 2021 Recenzent w kwartalniku ,,Physiotherapy Quarterly”

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2023 ,,Wytyczne do prowadzenia dokumentacji medycznej w fizjoterapii” 
 • 2023 ,,Farmakoterapia w kardiologii” 
 • 2023 ,,Pierwsza pomoc” 
 • 2023 ,,Fizjoterapia uroginekologiczna – wprowadzenie" 
 • 2023 ,,Testy wysiłkowe w praktyce fizjoterapeutyczne"
 • 2023 ,,Badanie i strategie leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego” 
 • 2023 ,,Wykorzystanie medycyny fizykalnej i balneologii w kardiologii i pulmonologii, neurologii, onkologii, ortopedii, pediatrii, uroginekologii (6 modułów)
 • 2023 ,,COVID-19 - diagnostyka i leczenie oraz programowanie fizjoterapii osób w trakcie choroby oraz po jej przebyciu”
 • 2019 „Fizjoterapeutyczne badanie zaburzeń napięcia mięśniowego obszaru miednicy”
 • 2019 ,,Trening funkcjonalny w rehabilitacji mężczyzn po radykalnej prostatektomii”
 • 2017 „Znaczenie metody biofeedback i TENS w prowadzeniu uroterapii u dzieci i młodzieży”
 • 2017 „Inkontynencja – jak zapobiegać, łagodzić, leczyć treningiem dna miednicy według metody Benity Cantieni”
 • 2017 „Trening dna miednicy wg koncepcji Bebo® jako profilaktyka nietrzymania moczu w okresie ciąży”
 • 2017 „Anatomia palpacyjna obszaru miednicy”
 • 2015 „Profilaktyka dysfunkcji dna miednicy u kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu”
 • 2015 „Badanie fizjoterapeutyczne w terapii nietrzymania moczu”
 • 2015 Certyfikowana Terapeutka Treningu Dna Miednicy wg koncepcji BeBo®
 • 2014 „Rehabilitacja w nietrzymaniu moczu u kobiet”
 • 2013 „Technika Josepha Hubertusa w inkontynencji moczu i zaburzeniach statyki narządów miednicy mniejszej”
 • 2013 „Reaktywacja mięśni miednicy mniejszej z wykorzystaniem metody Renate Tanzberger i doświadczeń własnych”
 • 2012 „Stabilizacja kręgosłupa, stawów kończyn górnych i dolnych w systemie Thera-Band®”
 • 2011 Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące zagrożeń elektromagnetyczne przy obsłudze urządzeń do fizykoterapii
 • 2010 „Nowoczesne kształcenie w przedmiotach zawodowych - moduł masaż”.
 • 2010 Warsztaty z zakresu wsparcia psychologicznego Pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek
 • 2009 „Etyczne aspekty transplantacji”

Działalność w innych organizacjach

 • od 2022 - Członek Global Renal Exercise - GREX

Uzyskane nagrody i odznaczenia

Inne

 • 2019 - Staż zagraniczny w ramach programu Erasmus+: Czechy – Charles University in Prague, Faculty of Physical Education and Sport