dr hab. Aneta Teległów, prof. AWF

ORCID: 0000-0001-5420-4779

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2023-2024 - studia podyplomowe w zakresie "Zdrowie publiczne i środowiskowe"
 • 2018 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej (dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina: nauki o kulturze fizycznej). Temat rozprawy habilitacyjnej „Wpływ ekstremalnych temperatur na zmiany we właściwościach morfologiczno – reologiczno – biochemicznych krwi u sportowców” na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej, Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;
 • 2010 – uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych, (dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina: biologia medyczna). Tytuł rozprawy doktorskiej „Wpływ wysiłku fizycznego w wodzie o temperaturze 4ºC na właściwości reologiczne krwi i skład kwasów tłuszczowych błon erytrocytarnych – badania na modelu zwierzęcym” na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • 2000 – uzyskanie stopnia magistra biologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Praca zawodowa i pełnione funkcje w AWF

 • od 2021 - z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Podstawowych na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej
 • od 2021 - kierownik Zakładu Promocji Zdrowia, Instytut Nauk Podstawowych, Wydział Rehabilitacji Ruchowej
 • 2021 - koordynator ds. współpracy z ramienia Uczelni AWF a VII LO w Krakowie
 • od 2021 - Profesor Uczelni AWF w Zakładzie Promocji Zdrowia, Instytut Nauk Podstawowych, Wydział Rehabilitacji Ruchowej 
 • od 2020 - Członek Rady Naukowej AWF w Krakowie
 • od 2019 - 2021 - Profesor Uczelni AWF w Zakładzie Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, Instytut Rehabilitacji Klinicznej, Wydział Rehabilitacji Ruchowej
 • 2019-2021 - Członek Komisji Naukowej w Centralnym Laboratorium Naukowo - Badawczym
 • od 2018 - Członek Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
 • od 2018 - kierownik Pracowni Fizjologii Krwi w Centralnym Laboratorium Naukowo - Badawczym
 • 2018, 2024 - sekretarz Komisji Habilitacyjnej
 • 2013 -2015 - Członek Komisji Egzaminacyjnej, studia II stopnia Kierunku Fizjoterapia
 • recenzent rozprawy doktorskiej
 • recenzent projektów finansowanych  w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości AWF
 • recenzent prac w czasopismach krajowych i zagranicznych

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje:

Czynny udział w konferencjach naukowych –  dostępny na stronie internetowej Biblioteki AWF w Krakowie

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

 • 3 wypromowane prace doktorskie
 • 1 promotorstwo pomocnicze wypromowanej pracy doktorskiej

Praca dydaktyczna uczelni

 • Koordynator i prowadzący przedmiot do wyboru moduł I:Pomiary w biochemii w Szkole Doktorskiej AWF Kraków,
 • Koordynator przedmiotów: Biologia medyczna z antropologią, Diagnostyka laboratoryjna stosowana w rehabilitacji klinicznej, Diagnostyka laboratoryjna dla potrzeb kosmetologii,
 • Prowadzenie wykładów/ćwiczeń z w/w przedmiotów,
 • Promotor wielu prac  magisterskich z tematyki: wpływu niskiej temperatury (morsowanie, krioterapia ogólnoustrojowa) na właściwości morfologiczno – reologiczno – biochemiczne krwi u sportowców. Ocena zmian zachodzących w krwi  jako efekt wpływu różnych form aktywności fizycznej,
 • Czynny udział w organizacji Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie (2012, 2019, 2024).

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • od 2022 Członek Nordic Rheology Society,
 • od 2022 Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej,
 • od 2021 Członek European Society of Rheology,
 • od 2015 Członek Polskiego Towarzystwa Hemoreologii i Mikrokrążenia.

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

 • Guest Editor Special Issue ,,Rheological Properties of the Blood Athletes'' of International Journal of Environmental Research and Public Health  (ISSN 1660-4601) in the section "Exercise and Health"

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2024 - Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia,
 • 2024 - Rheology Course "An introduction to rheology", NRC Stavanger,
 • 2023 - Nauki medyczne i nauki o zdrowiu - kierunki zmian i perspektywy  rozwoju,
 • 2023 - Perspektywy wykorzystania roślin w nauce i przemyśle,
 • 2023 - Obecne wyzwania, innowacje w badaniach klinicznych,
 • 2023 - Farmakoterapia dla potrzeb fizjoterapii,
 • 2023 - Farmakologia i farmakoterapia dla ratowników medycznych,
 • 2019 - Rheology Course "Synergy of Experiment with Theory in Rheology" (Portoroż, Slovenia).

 Działalność w innych organizacjach

 • od 2012 - honorowy Członek Krakowskiego Stowarzyszenia Morsów „Kaloryfer” w Krakowie,
 • od 2023 - Członek Naukowego Stowarzyszenia Badaczy Sportu.

Obszary badawcze i zainteresowania

Projekt badawczy NdS-II/SP/0368/2023/01 dofinansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą "Nauka dla Społeczeństwa II". Tytuł projektu "Morsowanie to pasja i zdrowie".

Uzyskane nagrody i odznaczeni

 • 2023-Wyróżnienie Honorowe z tytułu szczególnych osiągnięć w pracy      naukowej nadane przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie prof. dr hab. Andrzeja Klimka,
 • 2023-Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • 2022-Wyróżnienie Honorowe z tytułu szczególnych osiągnięć w pracy naukowej nadane przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie prof. dr hab. Andrzeja Klimka,
 • 2022-Brązowy Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki (postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2021 r.),
 • 2021-Wyróżnienie Honorowe z tytułu szczególnych osiągnięć w pracy dydaktycznej nadane przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie prof. dr hab. Andrzeja Klimka,
 • 2014-Wyróżnienie Honorowe z tytułu szczególnych osiągnięć w pracy naukowej nadane przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie prof. dr hab. Andrzeja Klimka.