dr Anna Bukowska

ORCID - https://orcid.org/0000-0003-1840-3070

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2015 – stopień doktora nauk o kulturze fizycznej nadany przez Radę Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie; temat pracy doktorskiej „Wpływ muzykoterapii na poprawę chodu i innych aktywności życia codziennego u chorych na chorobę Parkinsona”.
 • 2009 – 2015 Studia doktoranckie w Akademii Wychowania Fizycznego im. B.Czecha w Krakowie.
 • 2005 – 2007 Studia podyplomowe z Muzykoterapii w Akademii Muzycznej im. K.Lipińskiego we Wrocławiu.
 • 2005 – tytuł magistra fizjoterapii.
 • 2003 – tytuł zawodowy licencjata fizjoterapii.
 • 2000 – 2005 – studia wyższe na kierunku Fizjoterapia na Wydziale Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Praca zawodowa i pełnione funkcje

 • Adiunkt w Instytucie Nauk Stosowanych Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Członek Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
 • Członek Komisji ds. opracowania warunków rekrutacji oraz planów studiów doktoranckich na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej w latach 2015-2016

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje

Czynny udział w konferencjach naukowych – na stronach biblioteki

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

 • 1 promotorstwo pomocnicze pracy doktorskiej w toku

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Koordynator przedmiotu/ów: Muzykoterapia, Metody Specjalne, Wybrane Formy Terapii
 • Prowadzenie wykładów/ ćwiczeń z przedmiotu/ów: Muzykoterapia, Wybrane Formy Terapii, TZ w środowisku społecznym, Reedukacja chodu w dysfunkcjach narządu ruchu, TZ w geriatrii, TZ w neurologii
 • Promotorstwo 15 prac magisterskich i 20 prac dyplomowych

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej (PSTZ)
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów (PSMT)
 • Członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska (FP)

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • Kurs Fizjoterapia Stomatognatyczna (dysfunkcja TMJ) moduł I i II
 • Kurs terapii ręki Smart Hand
 • Letnia Szkoła Nordoff-Robbins – muzykoterapia kreatywna (Londyn)
 • Kurs metody Snoezelen stopień I i II
 • Kurs metody N.A.P. moduł I i II
 • Kurs Dance for PD (taniec dla osób z chorobą Parkinsona), Leicester, Wielka Brytania
 • Uzyskanie Certyfikatu Muzykoterapeuty (na podstawie egzaminu certyfikacyjnego) – wpis do rejestru Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów. Lublin.
 • Rozwijający kurs Muzykoterapii w Neurlogii (The Neurologic Music Therapy Advanced Fellowship Training – NMT-Fellow). Enschede, Holandia
 • Kurs LSVT BIG – terapia motoryczna dla osób z chorobą Parkinsona. Londyn, Wielka Brytania.
 • Instruktorski kurs „Improwizacja Ruchu i Symbolika Ciała” – Instytut Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen. Kraków
 • Koncepcja Bobath dla dorosłych – kurs podstawowy i kursy rozwijające.
 • Kurs Muzykoterapii w Neurologii (International Training Institute in Neurologic Music Therapy). Londyn, Wielka Brytania.
 • Koncepcja PNF: kurs podstawowy, kurs rozwijający, PNF i spastyczność, PNF kliniczny w neurologii, PNF w połączeniu z terapią manualną i neuromobilizacjami, PNF kliniczny w ortopedii.
 • Kinesiology Taping – kurs podstawowy

Działalność w innych organizacjach

Uzyskane nagrody i odznaczenia