dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann

ORCID – 0000-0003-2531-8130

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2022 - ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Psychogerontologia w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
 • 2009 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • 2003 – uzyskanie stopnia magistra filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • 1996 – uzyskanie dyplomu studiów I stopnia na Wydziale Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu im. Parisa Lodrona w Salzburgu

Praca zawodowa i pełnione funkcje

 • Od 2020 – adiunkt w Zakładzie Terapii Zajęciowej Sensorycznej na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie
 • 2016-2019 – adiunkt w Zakładzie Klinicznych Form Terapii Zajęciowej na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie
 • 2010 – 2015 - adiunkt w Zakładzie Filozofii Turystyki na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie
 • Od 2020 – kierownik krajowy międzynarodowego projektu badawczego „Support of the Snoezelen concept and its integration into university education”
 • Od 2019 – kierownik badań klinicznych i superwizor w międzynarodowym projekcie badawczym „HOMESIDE: Partnership in Dementia Care”
 • Od 2018 - kierownik Pracowni Naukowo-Badawczej Sala Doświadczania Świata (Sala Snoezelen) w ramach Centralnego Laboratorium Naukowo-Badawczego AWF w Krakowie

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje:

Czynny udział w konferencjach naukowych

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

 • 2 promotorstwa pomocnicze prac doktorskich 
 • promotorstwo łącznie kilkudziesięciu prac magisterskich i dyplomowych

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Zaproponowanie, przygotowanie i prowadzenie wykładów/ ćwiczeń z przedmiotu/ów: 1. Snoezelen-Sala Doświadczania Świata; 2. Snoezelen jako metoda terapii zajęciowej, 3. Terapia zajęciowa z seniorami demencyjnymi; 4. Terapia zajęciowa z seniorami sprawnymi poznawczo; 5. Etyka, 6. Bioetyka, 7. Etyka stosowana dla terapeutów zajęciowych, 8. Antropologia filozoficzna wobec terapii zajęciowej, 9.Praca autobiograficzna
 • Udział w programie Erasmus+ (przedmiot „Snoezelen as the occupational therapy method”)
 • Promotorstwo prac magisterskich i dyplomowych
 • Promotorstwo pomocnicze doktoratów

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • Od 2018 - członek Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych
 • Od 2016 - członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 02.2017 – uzyskanie specjalizacji Międzynarodowy Specjalista Snoezelen (st I)
 • 06.2017 – uzyskanie specjalizacji Międzynarodowy Specjalista Snoezelen (st II)
 • 07.2017 – uzyskanie specjalizacji Międzynarodowy Nauczyciel Snoezelen (st III)

Działalność w innych organizacjach

 • Od 2017 członek ISNA-MSE (International Snoezelen Association - Multi Sensory Environment)
 • Od 2018 przewodnicząca ISNA-MSE Polska (polskiego oddziału ISNA-MSE)
 • Od 2023 członek międzynarodowego zarządu ISNA-MSE

Uzyskane nagrody i odznaczenia

 • 2015 – wyróżnienie honorowe Rektora AWF
 • 2018 - wyróżnienie honorowe Rektora AWF