dr Sylwia Mętel

ORCID - 0000-0001-9155-7880

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2005 – uzyskanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Temat pracy doktorskiej Wpływ treningu rehabilitacyjnego na samoocenę jakości życia osób w wieku starszym. Promotor pracy: prof. dr hab. Krzysztof Spodaryk

 • 2001 - 2004 studia doktoranckie w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 2014 - uzyskanie specjalizacji z zakresu specjalista fizjoterapii
 • 2010 - 2014 specjalizacja z fizjoterapii - Krakowskie Centrum Rehabilitacji
 • 1999 - uzyskanie stopnia magistra fizjoterapii.
 • 1995 - 1999 – studia stacjonarne na kierunku fizjoterapia na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 1991 - 1995 - nauka w III LO im. Jana Kochanowskiego w Krakowie w klasie o profilu biologiczno-chemicznym

Praca zawodowa i pełnione funkcje

 • Od 2021 roku adiunkt dydaktyczny w Instytucie Nauk Stosowanych Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu
 • Od 2011 roku - adiunkt na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (Członek Komisji ds. specjalizacji z fizjoterapii od 2015 r., kierownik obozów dla studentów kierunku fizjoterapia podczas których realizowano zajęcia wyjazdowe w Iwoniczu Zdroju z przedmiotu Medycyna Fizykalna i balneoklimatologia w latach 2013-2016 oraz Fizjoterapia kliniczna w pediatrii w Rymanowie Zdroju w 2019 r)
 • 2009 - 2017 adiunkt na Wydziale Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Koordynator do spraw Współpracy Międzynarodowej na Wydziale Zdrowia i Nauk Medycznych, Członek Zespołu  sylabusów na Wydziale Zdrowia i Nauk Medycznych)
 • 2005 - 2011 adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (Koordynator praktyk klinicznych z zakresu fizjoterapii w reumatologii, Opiekun Koła Naukowego Studentów Fizjoterapii)
 • 2010 - 2015 prowadzenie zajęć w języku angielskim dla studentów Wydziału Lekarskiego Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców w Krakowie (School of Medicine in English Jagiellonian University Medical College)
 • Od 2000 roku aktywna zawodowo fizjoterapeutka
 • Od 2015 roku Indywidualna Praktyka Fizjoterapeutyczna Gabinet Fizjoterapia Personalna w Krakowie

Publikacje:

 Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

 • Promotor pomocniczy 1 pracy doktorskiej obronionej w 2020 r.
 • Promotor pomocniczy pracy doktorskiej w toku

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Koordynator przedmiotu:

Ćwiczenia sensomotoryczne, Korekcja wad postawy ciała

 • Prowadzenie wykładów/ ćwiczeń z przedmiotu/ów:

Ćwiczenia sensomotoryczne, Medycyna fizykalna i balneoklimatologia, Fizjoterapia kliniczna w pediatrii, Metody specjalne,  Terapia zajęciowa w neurologii i neurochirurgii, Sensory strategies (zajęcia realizowane metodą tutoringu),  Fizjoterapia w reumatologii, Kontrola posturalna, Korekcja wad postawy ciała.

 • Kursy w języku angielskim ze studentami programu Erasmus+: Special technique in Sport Medicine, Sensomotoric Training, Speleotherapy and recreation in the underground Health Resort “Wieliczka” Salt Mine, Spa and water recreation, Physical medicine in sport.
 • Promotorstwo 50 prac magisterskich (20 na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie i 30 na Wydziale Zdrowia i Nauk Medycznych CMUJ) i 3 prac dyplomowych na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • Od 2009 – Członek Polskiego Towarzystwa Adaptowanej Aktywności Fizycznej
 • Od 2008 – Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

 • Od 2017 roku recenzent dla czasopisma Postępy Rehabilitacji Advances in Rehabilitation

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • Od 2020 roku - prowadzenie szkoleń on-line nt Rehabilitacja pulmonologiczna
   z zastosowaniem terapii N.A.P.
 • 2020 – współudział w prowadzeniu szkolenia on-line nt N.A.P. Introductory course – Integrative Neuroorthopaedic Therapy to enhance Motor Daily Life Activities
 • 2020 – prowadzenie szkolenia online dla Fundacji Rodzina+ nt: Co mogę zrobić dla poprawy jakości mojego oddychania oraz ograniczenia bólów kręgosłupa?
 • 2019 - prowadzenia kursu specjalizacyjnego dla fizjoterapeutów nt Podstawy metod neurofizjologicznych
 • 2018 - 2020 udział w projekcie Mistrzowie Dydaktyki Masters of Dydactics w celu uzyskania kwalifikacji do prowadzenia zajęć metodą tutoringu
 • 2019 - udział w szkoleniu Badanie i dokumentacja fizjoterapeutyczna w fizjoterapii organizowanym przez Krajową Izbę Fizjoterapii
 • 2017 - współudział w prowadzeniu szkolenia Manualna terapia dysfagii Manuele Schlucktherapie. Berlin
 • 2017 - współudział w prowadzeniu kursu klinicznego z zakresu terapii N.A.P. Ingelheim
 • 2017 - 2018 prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla fizjoterapeutów z zakresu opieki geriatrycznej w projekcie nt Fizjoterapia w geriatrii z elementami nowoczesnych metod terapii
 • 2013 - certyfikat Międzynarodowego Instruktora Neuroorthopaedic Activitity Dependant Palsticity – N.A.P. therapy
 • 2007 - 2011 - tłumacz z języka angielskiego na specjalistycznych kursach z zakresu fizjoterapii (terapia N.A.P.; PNF; NDT-Bobath)
 • 2006 - 2007 - prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pielęgniarek z zakresu Terapii zajęciowej i fizjoterapii w ramach projektu Pielęgniarska opieka długoterminowa - szkolenia dla pielęgniarek przygotowujące do pielęgnacji osób starszych i przewlekle chorych
 • 2010 - uzyskanie kwalifikacji certyfikowanego terapeuty koncepcji N.A.P.
 • 2008 - uzyskanie kwalifikacji certyfikowanego terapeuty metody P.N.F.
 • 2003 - uzyskanie kwalifikacji certyfikowanego terapeuty metody Mc Kenzie
 • 1999 - 2000 kurs kwalifikacyjno - metodyczny do nauczania języka angielskiego
 • 1999 - uzyskanie kwalifikacji instruktora sportu osób niepełnosprawnych
 • 1999 - uzyskanie kwalifikacji instruktora rekreacji ze specjalnością pływanie
 • 1999 - uzyskanie kwalifikacji instruktora rekreacji ze specjalnością żeglarstwo
 • 1999 - uzyskanie certyfikatu Cambridge English (Certificate in Advances English- CAE)

Działalność w innych organizacjach

 • 2021 – członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez EGREPA i AWF w Krakowie: Active Aging – new challenges, new opportunities
 • Wystąpienie podczas spotkania Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego nt Terapia manualna i metody specjalne w reumatologii. Kraków, 20.02.2019
 • Wystąpienie w ramach Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych - International Medical Student’s Conference IMSC nt Dynamiczna stabilność stopy
  Kraków, 25-27.04.2019
 • Przeprowadzenie warsztatów praktycznych dla studentów w ramach Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych - International Medical Student’s Conference IMSC nt . Praca z układem współczulnym w terapii N.A.P. Kraków, 19-21.04.2018
 • Referat oraz przeprowadzenie warsztatów praktycznych nt Ćwiczenia sensomotoryczne w usprawnianiu osób w wieku starszym w ramach cyklu otwartych wykładów dla osób 60+ organizowanych przez Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie 19.03 i 28.05.2015
 • Referat na otwartym zebraniu naukowo-szkoleniowym Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji  nt; Zastosowanie terapii N.A.P. w warunkach subterraneoterapii w celu zwiększenia  ruchomości klatki piersiowej oraz poprawy stanu głosu osób dorosłych z astmą oskrzelową oraz przewlekłymi schorzeniami górnych dróg oddechowych, AWF w Krakowie, 12.02.2016
 • Przeprowadzenie w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki Wyzwania współczesnej fizjoterapii - praca w zespole
  interdyscyplinarnym warsztatów nt Metoda N.A.P. w przywracaniu dynamicznej stabilności  stopy. AWF w Krakowie 28-29.03.2014
 • Od 2013 członek NAPAcademy zrzeszającej certyfikowanych instruktorów terapii N.A.P.
  i od 2017 roku coroczny udział w warsztatach z zakresu doskonalenia kwalifikacji w nauczaniu terapii N.A.P. w Berlinie
 • 2010 - 2013 ekspert - merytoryczna ocena wniosków stypendialnych w projekcie Ductus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów realizowanym przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz w projekcie Przedsiębiorczy doktorant – innowacyjny rozwój regionu realizowanym przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 • Referat nt. Leczenie zaburzeń funkcji nerwu strzałkowego z wykorzystaniem terapii N.A.P. podczas konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej „Dysfunkcje stopy i stawy skokowego oraz ich wpływ na narząd ruchu”. Międzyzdroje, 20-22.05.2011

 Uzyskane nagrody i odznaczenia

 • 2017 - wyróżnienie dla pracy: Mętel S, Gattner H, Adamiak J, Kostrzon M, Golec J, Szczygieł E. Ocena siły,  wytrzymałości oraz gibkości ciała u pacjentów poddanych kompleksowej rehabilitacji  leczniczej połączonej z terapią N.A.P. w podziemnym Uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka” – badanie pilotażowe. Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji 15-lecia Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie „Nowe Wyzwania w Fizjoterapii, Terapii Zajęciowej i Kosmetologii”, Kraków 20-22.04.2017
 • 2016 - wyróżnienie dla pracy: Mętel S, Adamiak J, Gattner H, Szczygieł E, Golec J. Ocena funkcjonalna pacjentów pulmonologicznych przebywających na turnusie rehabilitacyjno-leczniczym połączonym z terapią N.A.P w podziemnym uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka” - badanie pilotażowe. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek w Zdrowiu i Chorobie- Promocja Zdrowia, Leczenie i Rehabilitacja”, Tarnów 20-21.10.2016.
 • 2007 – II miejsce w sesji plakatowej pracy Mętel S.: Wpływ treningu sensomotorycznego na sprawność funkcjonalną i samoocenę jakości życia u osób starszych podczas VII Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego „Upadki po 65 roku życia jako istotny problem medyczny i społeczny”. Warszawa, 14-15.12.2007

Staże zagraniczne:

 • Hollandia - Hanze University of Applied Sciences in Groningen, 10-14.02.2014
 • Hiszpania - CEU Cardenal Herrera University in Valencia, 06-20.09.2014
 • Hiszpania - UMA-University of Malaga, 19-25.05.2015
 • Finlandia – Lapland University of Applied Sciences, 24-28.05.2016
 • Litwa – Vilniaus Kolegija/ University of Applied Sciences, 14-17.09.2016
 • Grecja - Western Macedonia University of Applied Science, 03-06.04.2017
 • Portugalia - Escola Superior de Saúde do Alcoitão – ESSA, 08-12.05.2017
 • Francja – L’ILEPS - Ecole Superieure des Metiers du Sport, Cergy,17-22.07.2017
 • Portugalia – Escola Superior de Saúde–Politécnico do Porto, 12-16.03.2018
 • Wielka Brytania – University College London - UCL, 03-14.12.2018
 • Czechy – Charles University in Prague, 13-15.03.2019
 • Portugalia – Polytechnic Institute of Beja Erasmus Week 03-06.06.2019
 • Słowenja -Alma Mater Europae in Maribor, 20-24.09.2021

Zainteresowania/hobby

 • Prozdrowotne formy aktywności rekreacyjnej i sportowej
 • Slow Jogging, Tai Chi, pływanie