Na kierunku fizjoterapia na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Uczelnia kształci fizjoterapeutów, którzy uzyskują kwalifikacje z zakresu programowania i prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych w dysfunkcjach narządu ruchu oraz narządów wewnętrznych, a także do stosowania zabiegów fizykoterapeutycznych w schorzeniach u osób w różnym wieku.

Studia pierwszego stopnia kończą się egzaminem licencjackim, absolwenci otrzymują tytuł licencjata fizjoterapii. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do: kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności, utraconej lub obniżonej wydolności, nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych, poprawnego funkcjonowania w zespołach rehabilitacyjnych we wszystkich placówkach służby zdrowia, ośrodkach sportowych i instytucjach dla osób niepełnosprawnych.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia – magisterskich, znają jeden język obcy na poziomie B2, według ESOKJ Rady Europy.


Studia drugiego stopnia są adresowane do absolwentów studiów zawodowych z tytułem licencjata, kierunku fizjoterapii. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej, absolwenci otrzymują tytuł magistra fizjoterapii. Absolwenci uzyskują wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, prowadzenia badań i włączania się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami oferującymi usługi fizjoterapeutyczne.Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia – doktoranckich. Studenci studiów drugiego stopnia mogą dodatkowo zdobyć uprawnienia instruktora sportu osób niepełnosprawnych. Ponadto absolwenci mogą również uzyskać zaświadczenia potwierdzające zdobyte w trakcie studiów umiejętności stosowania wybranych metod specjalnych fizjoterapii: metody PNF-u, metody Bobath i metody McKenzie, co daje im dobrą pozycję na rynku pracy i czyni ich ofertę bardzo interesującą dla potencjalnego pracodawcy.Absolwenci kierunku fizjoterapii mają też możliwość uzyskania dodatkowej specjalizacji poprzez studiowanie jednego z siedmiu atrakcyjnych modułów zakończonych zaliczeniem i egzaminem.
Proponowane moduły to: odnowa biologiczna i hydroterapia, hipoterapia, terapia sztuką, neurorehabilitacja, rehabilitacja wieku podeszłego i opieka paliatywna, techniki mobilizacji narządu ruchu oraz zarządzanie w służbie zdrowia.
Podobnie, jak w przypadku metod specjalnych fizjoterapii, absolwenci mogą otrzymać stosowne zaświadczenia potwierdzające zdobyte w trakcie studiów umiejętności w zakresie w/w modułów.