Zakład Anatomii - treści programowe

 

Anatomia (Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, kierunek: Wychowanie Fizyczne, studia stacjonarne I stopnia, rok I)

Syllabus

 Anatomia funkcjonalna (Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, kierunek: Wychowanie Fizyczne, studia stacjonarne I stopnia, rok I)

Syllabus
 

Anatomia (Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, kierunek: Wychowanie Fizyczne, studia niestacjonarne – zaoczne, I stopnia, rok I)

Syllabus 
 

Anatomia funkcjonalna (Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, kierunek: Wychowanie Fizyczne, studia niestacjonarne – zaoczne, I stopnia, rok I)

Syllabus

 

 Anatomia prawidłowa człowieka (Wydział Rehabilitacji Ruchowej, kierunek: Fizjoterapia, studia stacjonarne, I stopnia, rok I)

Syllabus

 
Anatomia funkcjonalna (Wydział Rehabilitacji Ruchowej, kierunek: Fizjoterapia, studia stacjonarne, II stopnia (SUM), rok I)

SyllabusAnatomia funkcjonalna (Wydział Rehabilitacji Ruchowej, kierunek: Fizjoterapia, studia niestacjonarne – zaoczne, II stopnia (SUM), rok I)

Syllabus

 

Anatomia (Wydział Turystyki i Rekreacji, kierunek: Turystyka i Rekreacja, studia stacjonarne I stopnia, II rok – specjalność; odnowa psychosomatyczna)

Syllabus

 

 Anatomia (Wydział Turystyki i Rekreacji, kierunek: Turystyka i Rekreacja, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia, II rok - specjalność odnowa psychosomatyczna)

Syllabus


Anatomia (Wydział Rehabilitacji Ruchowej, kierunek: Kosmetologia, studia stacjonarne, I stopnia, rok I)

Syllabus

 

 Anatomia (Wydział Rehabilitacji Ruchowej, kierunek: Kosmetologia, studia niestacjonarne, I stopnia, rok I)

Syllabus


Anatomia funkcjonalna (Wydział Rehabilitacji Ruchowej, kierunek: Kosmetologia, studia stacjonarne, I stopnia, rok I)

Syllabus


Anatomia funkcjonalna (Wydział Rehabilitacji Ruchowej, kierunek: Kosmetologia, studia niestacjonarne, I stopnia, rok I)

Syllabus

 

Anatomia (Wydział Rehabilitacji Ruchowej, kierunek: Terapia Zajęciowa, studia stacjonarne,I stopnia,oraz studia niestacjonarne,I stopnia)dr Suder A.

Syllabus

 

Mikrobiologia, (Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Kierunek: Kosmetologia, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, specjalność: Holistyczna pielęgnacja ciała  Specjalność: Wellness & SPA z zarządzaniem) dr Płonka M.

Syllabus

 

 

Histologia, (Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Kierunek: Kosmetologia, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, specjalność: Holistyczna pielęgnacja ciała  Specjalność: Wellness & SPA z zarządzaniem) dr hab. Ścisłowska-Czarnecka A.

Syllabus

 

 

 

 

Podstawy anatomii (UJ, kierunek: Psychologia, studia stacjonarne i niestacjonarne - wieczorowe, IV rok - specjalność psychologia sportu)

Za organizację procesu dydaktycznego i przeprowadzenie egzaminu końcowego odpowiedzialna jest dr Jadwiga Pałosz. Przedmiot realizowany jest w semestrze VIII, na IV roku Psychologii, specjalność; psychologia sportu, dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) na podstawie umowy zawartej między Akademią Wychowania Fizycznego a Uniwersytetem Jagiellońskim. Ogólny wymiar 10 godzin w tym 5 godz. wykładów i 5 godz. ćwiczeń.
Wykłady i ćwiczenia
Wiadomości wstępne; definicje, części ciała, układy, narządy, płaszczyzny, osie i kierunki ruchu. Artrologia; budowa i charakterystyka połączeń kości, rola stałych i niestałych składników stawu, rodzaje ruchów w stawach, ruchomość, stopnie swobody, klasyfikacja stawów. Zaszeregowanie, budowa i możliwości ruchowe poszczególnych stawów. Miologia; rodzaje i makroskopowa budowa mięśni. Morfologiczna, topograficzna i funkcjonalna klasyfikacja mięśni. Przyczepy mięśni (początkowy, końcowy, stały i ruchomy), narządy pomocnicze mięśni. Fizyczne i biologiczne właściwości mięśni, czynność mięśni: siła, praca i formy działania. Podział i opis mięśni człowieka. Mięśnie: posturalne, oddechowe, lokomocyjne. Elementy anatomii palpacyjnej „in vivo” biernego i czynnego narządu ruchu. Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy; budowa i funkcje struktur mózgowia oraz dróg wstępujących i zstępujących rdzenia kręgowego. Nerwy rdzeniowe i czaszkowe – budowa i funkcja. Układ nerwowy autonomiczny – ośrodki, podział, funkcja. Powłoka ciała. Narządy zmysłów - budowa, funkcja i drogi z nimi związane. Układy trzewne: krwionośny, limfatyczny, paralimfatyczny, pokarmowy, oddechowy, moczowo-płciowy, dokrewny - budowa, topografia i funkcja.
Podstawowa literatura
1. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka. Tom I-V, PZWL, Warszawa, 2007.
2. Sokołowska- Pituchowa J. i wsp.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa, 2008.
3. Sokołowski B., Błyszczuk J.: Zarys anatomii człowieka. Część I-IV, Wydawnictwo Skryptowe nr 135, AWF, Kraków, 2001.
4. Ignasiak Z.: Anatomia układu ruchu. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2007.
5. Ignasiak Z.: Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego. Elsevier Urban & Partner,   Wrocław, 2008.
6. Sylwanowicz W.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa, 1973.
7. Marecki B.: Anatomia funkcjonalna. AWF, Poznań, 2004.
8. Netter F.H.: Atlas anatomii człowieka. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2011.
9. Sobotta J.: Atlas anatomii człowieka. Tom I i II, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław, 2006.
10. Sinelnikov R.D.: Atlas of human anatomy. Tom I-III, Mir Publishers, Moscow, 1988.
  

Functional anatomy (Living anatomy) -the syllabus offer within the Socrates-Erasmus Project

The person responsible for the subject: Agnieszka Suder, PhD
Course type: lectures and classes.
Form of credit: credit with marks.
The number of hours: 10 hrs of lectures, 30 hrs of classes.
Practical osteology - inspection, palpation and outlining the palpated parts of bones by drawing their outlines on the skin. Practical myology - inspection, palpation and outlining the palpated parts of muscles and their tendons by drawing their outlines on the skin. Practical splanchnology and neuroanatomy - projection of visceral organs onto the skin. Inspection, palpation and outlining the palpated parts of blood vessels and nerves by drawing their outlines on the skin.
Bibliography
1. Muscolino J.E..: The muscle and bone palpation manual with trigger points, referral paterns and sretching. Elsevier Inc, 2009.
2. Marieb E.N., Hoehn K.: Human anatomy and physiology. Pearson Benjamin Cummings, 2007.
3. Jorritsma W.: Living anatomy. A manual for living anatomy courses in schools of physiotherapy. Anatomia na żywym człowieku. Wydanie polskie, red.: Ignasiak Z, Żurek G., Wydawnictwo Medyczne Urban and Partner, 2004.
4. Donnelly J.E.: Living anatomy. Human Kinetics Publishers, Champaign, 1982.
5. Sobotta J.: Atlas anatomii człowieka. Tom I i II, Wydawnictwo Urban &  Partner, Wrocław, 2006.
6. Tixa S.: Atlas anatomii palpacyjnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008.Logopedia (Wydział Rehabilitacji Ruchowej, kierunek: Fizjoterapia, studia stacjonarne, I stopnia, rok III)

Za organizację procesu dydaktycznego odpowiedzialna jest dr Małgorzata Płonka. Przedmiot realizowany jest w VI semestrze trzeciego roku studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich), na kierunku fizjoterapii i obejmuje 6 godzin w tym 2 godz. wykładów i 4 godz. ćwiczeń.
Wykłady i ćwiczenia
Opis i funkcje narządów mowy: aparat oddechowy (ekspiracyjny, respiracyjny), aparat fonacyjny (krtań), aparat artykulacyjny (nasada).
Wybrane zagadnienia z neuroanatomii ośrodków mowy: lokalizacja mowy - dominacja półkul, główne struktury zaangażowane w rozumienie i tworzenie mowy (ośrodek ruchowy mowy Broca, ośrodek czuciowy mowy Wernickego), neuroanatomia komunikowania się, procesy neurofizjologiczne związane z mową, cytoarchitektura obszarów kory mózgu związanych z mową (pola Brodmanna): ruchowy ośrodek mowy (ośrodek Broca), ośrodek Wernickego - płat skroniowy, nadrzędny ośrodek mowy - okolica zakrętu kątowego. Lokalizacja korowych ośrodków mowy i objawy ich uszkodzenia (afazje - korowe uszkodzenia mowy).
Rola słuchu w prawidłowym rozwoju mowy.
Podstawowa literatura
1. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka. Tom I-V, PZWL, Warszawa, 2007.
2. Sokołowska- Pituchowa J. i wsp.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa, 2008.
3. Sokołowski B., Błyszczuk J.: Zarys anatomii człowieka. Część I-IV, Wydawnictwo Skryptowe nr 135, AWF, Kraków, 2001.
4. Ignasiak Z.: Anatomia układu ruchu. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2007.
5. Ignasiak Z.: Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego. Elsevier Urban & Partner,   Wrocław, 2008.
6. Sylwanowicz W.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa, 1973.
7. Marecki B.: Anatomia funkcjonalna. AWF, Poznań, 2004.
8. Netter F.H.: Atlas anatomii człowieka. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2011.
9. Sobotta J.: Atlas anatomii człowieka. Tom I i II, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław, 2006.
10. Sinelnikov R.D.: Atlas of human anatomy. Tom I-III, Mir Publishers, Moscow, 1988.