Absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Tytuł doktora nauk ścisłych i przyrodniczych uzyskał w 2019 roku na podstawie pracy doktorskiej pt: „Ontogeneza oraz odpowiedź liści sporotrofofilowych i okrywowych Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr. na stres świetlny i ozonowy”, promotor: prof. dr hab. Andrzej Skoczowski. Od 2019 adiunkt w Zakładzie Biochemii i Podstaw Kosmetologii Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Od roku 2016 członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Autor artykułów naukowych z zakresu ekofizjologii roślin oraz artykułów popularnonaukowych, uczestnik licznych konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wykonawca lub podwykonawca w grantach realizowanych we współpracy z Instytutem Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetem Jagiellońskim.

 Proponowana tematyka prac dyplomowych:

  • Surowce roślinne stosowane w preparatach kosmetycznych
  • Fotoprotekcyjna rola karotenoidów, antocyjanów i związków flawonowych
  • Wpływ antyoksydantów roślinnych na stan skóry  
  • Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na stan fizjologiczny skóry