Treści programowe

Zakład Anatomii - treści programowe

 

Anatomia (Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, kierunek: Wychowanie Fizyczne, studia stacjonarne I stopnia, rok I)

Za organizację procesu dydaktycznego i przeprowadzenie egzaminu końcowego odpowiedzialny jest dr hab. Urszula Szmatlan-Gabryś, prof. nadzwyczajny. Przedmiot realizowany przez dwa semestry na pierwszym roku studiów stacjonarnych I stopnia, na kierunku wychowania fizycznego z gimnastyką korekcyjną, obejmuje 60 godzin w tym 30 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń. Treści programowe: tematyka zarówno wykładów jak i ćwiczeń dotyczy wiadomości z zakresu prawidłowej budowy człowieka, w której wydzielono 4 układy: kostny, mięśniowy, trzewne i nerwowy.
Wykłady obejmują wiadomości:
(z układu kostnego) dotyczące budowy kości i procesów związanych z ich wzrostem i regeneracją, rodzajów połączeń kości, ze szczególnym uwzględnieniem budowy stawowo-więzadłowej, wzajemnego oddziaływania układu kostnego i tkanek miękkich, różnice płciowe w budowie kostnej człowieka,
(z układów trzewnych) zawierające podział trzew na układy i narządy oraz opis budowy dużych gruczołów trawiennych, naczyń krwionośnych, układu limfatycznego i gruczołów wydzielania wewnętrznego, opis współdziałania układów trzewnych z innymi tkankami i narządami ciała,
(z układu mięśniowego) z budowy czynnego układu ruchu, dotyczące rodzajów mięśni i rodzajów wykonywanej przez nie pracy (również w zależności od położenia mięśnia względem stawu), działania mięśni w grupach czynnościowych i tzw. taśmach mięśniowych, wpływu mięśni na utrzymanie prawidłowej, pionowej postawy ciała i prawidłowego wysklepienia stopy, roli układu mięśniowego dla organizmu jako całości,
(z układu nerwowego) dotyczące budowy i funkcji tkanki nerwowej, połączeń międzykomórkowych w centralnym i obwodowym układzie nerwowym, zasad powstawania odruchów, krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego i roli opon mózgowych, budowy autonomicznego układu nerwowego i jego znaczenia, budowy narządów zmysłów i ich dróg nerwowych, budowy i funkcji powłoki wspólnej. Uzasadnienie nadrzędnego znaczenia układu nerwowego.
Ćwiczenia na tym kierunku studiów obowiązuje znajomość nazewnictwa łacińskiego w takim zakresie, by umożliwiła studentom posługiwanie się pomocami dydaktycznymi.
Treści programowe w I semestrze.
Budowa kostna poszczególnych odcinków kręgosłupa i ich ruchomość, połączenia występujące w obrębie kręgosłupa, znaczenie jego poprawnej budowy dla całego kośćca; budowa kostna klatki piersiowej ze znajomością poszczególnych jej elementów i połączeń między nimi, ruchomość klatki piersiowej i jej funkcja; budowa kostna, stawowa i więzadłowa pasa barkowego, jego ruchomość i znaczenie funkcjonalne; kostna budowa kończyny górnej wolnej, budowa i możliwości ruchowe połączeń w niej występujących: staw ramienny, łokciowy, połączenia w obrębie przedramienia, staw promieniowo-nadgarstkowy i stawy ręki; obręcz miedniczna - jej budowa kostna, połączenia w obrębie miednicy, połączenie obręczy miednicznej z kręgosłupem; kostna budowa kończyny dolnej wolnej, budowa i ruchomość połączeń w niej występujących: staw biodrowy, kolanowy, połączenia w obrębie podudzia, staw skokowo-goleniowy, stawy stopy, znaczenie prawidłowego wysklepienia stopy; budowa kostna czaszki, połączenia występujące w jej obrębie, budowa ruchomość i znaczenie stawów łączących czaszkę z kręgosłupem.
Budowa i znaczenie poszczególnych odcinków układu pokarmowego, procesy wydzielania i wchłaniania zachodzące w tym układzie; budowa i funkcja układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem budowy krtani jako narządu powstawania głosu i budowy płuc z opisem procesu wymiany gazowej, rola opłucnej; budowa i znaczenie układu moczowego, proces powstawania moczu, "dziwna" sieć tętnicza nerki; budowa i funkcje narządów płciowych żeńskich i męskich; budowa, położenie i działanie serca, budowa i znaczenie krążenia płucnego oraz dużego obiegu krwi - główne odgałęzienia aorty, zlewisko żyły głównej górnej i głównej dolnej, znaczenie krążenia wrotnego i układu limfatycznego.
W II semestrze.
Podział układu mięśniowego na grupy topograficzne, przebieg i działanie mięśni w tych grupach: mięśnie grzbietu - powierzchowne i głębokie, mięśnie głowy, szyi i klatki piersiowej - powierzchowne i głębokie, mięśnie pasa barkowego i kończyny górnej, mięśnie brzucha, obręczy miednicznej i kończyny dolnej, działanie mięśni w grupach czynnościowych: mięśnie utrzymujące prawidłowe położenie głowy i kręgosłupa, mięśnie działające w czasie wdechu i wydechu, mięśnie tworzące tłocznię brzuszną, wpływ mięśni na określone ruchy w poszczególnych stawach kończyn.
Budowa centralnego układu nerwowego - rdzenia kręgowego i mózgowia, położenie i działanie podstawowych ośrodków nerwowych korowych i podkorowych, formacje substancji białej i jej znaczenie, przebieg wybranych dróg nerwowych czuciowych i ruchowych, budowa narządów zmysłów i przebieg dróg nerwowych zmysłowych: wzrokowej, słuchowej, smakowej, węchowej, budowa obwodowego układu nerwowego: nerwy czaszkowe i ich zakres unerwienia, nerwy rdzeniowe - zakres unerwienia głównych gałęzi z poszczególnych splotów, układ autonomiczny - budowa i działanie części sympatycznej i parasympatycznej.
Podstawowa literatura
1. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka. Tom I-V, PZWL, Warszawa, 2007.
2. Sokołowska- Pituchowa J. i wsp.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa, 2008.
3. Sokołowski B., Błyszczuk J.: Zarys anatomii człowieka. Część I-IV, Wydawnictwo Skryptowe nr 135, AWF, Kraków, 2001.
4. Ignasiak Z.: Anatomia układu ruchu. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2007.
5. Ignasiak Z.: Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego. Elsevier Urban & Partner,   Wrocław, 2008.
6. Marecki B.: Anatomia funkcjonalna. AWF, Poznań, 2004.
7. Sylwanowicz W.: Anatomia człowieka, PZWL, Warszawa, 1973.
8. Netter F.H.: Atlas anatomii człowieka. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2011.
9. Sobotta J.: Atlas anatomii człowieka. Tom I i II, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2006.
10. Sinelnikov R.D.: Atlas of human anatomy. Tom I-III, Mir Publishers, Moscow, 1988.

 

Anatomia funkcjonalna (Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, kierunek: Wychowanie Fizyczne, studia stacjonarne I stopnia, rok I)

Za organizację procesu dydaktycznego odpowiedzialny jest dr hab. Urszula Szmatlan-Gabryś, prof. nadzwyczajny.  Przedmiot realizowany jest w drugim semestrze pierwszego roku studiów stacjonarnych, na kierunku wychowania fizycznego z gimnastyką korekcyjną i obejmuje 15 godz. ćwiczeń i kończy się zaliczeniem z oceną.
Ćwiczenia
Omawiane są zespoły funkcjonalne (stawy i mięśnie powodujące ruchy w tych stawach): kręgosłupa, klatki piersiowej, obręczy barkowej, stawu ramiennego, stawu łokciowego, stawów ręki, stawu biodrowego, stawu kolanowego i stawów stopy. Realizowane są również elementy anatomii na żywym osobniku w formie odnajdywania i zaznaczania na skórze wybranych mięśni.
Podstawowa literatura
1. Sokołowski B.: Zarys anatomii człowieka. Wydawnictwo Skryptowe nr 135, AWF, Kraków, 2007.
3. Marecki B.: Anatomia funkcjonalna. AWF, Poznań, 2004.
4. Donnelly JE.: Living anatomy. Human Kinetics Publishers, Champaign, 1982.
5. Jorritsma W.: Anatomia na żywym człowieku. Wstęp do terapii manualnej. Urban & Partner, Wrocław, 2004.
6. Muscolino J.E.: Badanie palpacyjne układów mięśniowego i kostnego z uwzględnieniem punktów spustowych, stref odruchowych i strechingu. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2011. 
7. Sobotta J.: Atlas anatomii człowieka. Tom I i II, Wydawnictwo Urban &  Partner, Wrocław, 2006.
8. Tixa S.: Atlas anatomii palpacyjnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008.

 

Anatomia (Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, kierunek: Wychowanie Fizyczne, studia niestacjonarne – zaoczne, I stopnia, rok I)

Za organizację procesu dydaktycznego i przeprowadzenie egzaminu końcowego odpowiedzialny jest dr Jerzy Błyszczuk. Przedmiot realizowany przez dwa semestry na pierwszym roku studiów niestacjonarnych I stopnia, na kierunku wychowania fizycznego z gimnastyką korekcyjną, obejmuje 40 godz. anatomii w tym 20 godz. wykładów i 20 godz. ćwiczeń. Treści programowe: tematyka zarówno wykładów jak i ćwiczeń dotyczy wiadomości z zakresu prawidłowej budowy człowieka, w której wydzielono 4 układy: kostny, mięśniowy, trzewne i nerwowy. W pierwszym semestrze realizowane są treści dotyczące układu kostnego i układów trzewnych, a w drugim semestrze wiadomości z układu mięśniowego i układu nerwowego.
Wykłady
Semestr I. Wiadomości wstępne z układu kostnego: osie i płaszczyzny ruchu, rodzaje połączeń kości, klasyfikacja stawów. Budowa i połączenia w obrębie kręgosłupa i klatki piersiowej. Porównanie kończyny górnej i dolnej pod względem morfologicznym i funkcjonalnym.
Związek między układem krwionośnym, oddechowym, pokarmowym, chłonnym, para limfatycznym, moczowo-płciowym i dokrewnym.
Semestr II. Wiadomości wstępne z układu mięśniowego: rodzaje pracy mięśniowej, zasady działania mięśni na stawy. Analiza pracy mięśni: grzbietu, klatki piersiowej, brzucha, obręczy barkowej i biodrowej, kończyny górnej i dolnej wolnej.
Wiadomości wstępne z układu nerwowego: budowa neuronu, definicje jądra nerwowego, zwoju, drogi nerwowej, nerwu. Budowa i funkcja rdzenia kręgowego i mózgowia. Budowa układu obwodowego - nerwy rdzeniowe i czaszkowe. Układ autonomiczny; budowa i funkcja.
Ćwiczenia
Semestr I. Układ kostny: budowa i połączenia w obrębie klatki piersiowej. Układ kostny: czaszka i jej połączenie z kręgosłupem. Obręcz barkowa (budowa i połączenia). Kość ramienna i staw ramienny. Budowa kości przedramienia. Staw łokciowy. Budowa kostna ręki; staw promieniowo-nadgarstkowy i stawy ręki. Obręcz biodrowa, kość udowa, staw biodrowy, kości podudzia. Staw kolanowy. Budowa stopy - stawy skokowe i stawy stopy.
Budowa i funkcja mięśnia sercowego. Mały obieg krwi. Tętnice krwioobiegu dużego. Żyły krwioobiegu dużego. Układ limfatyczny. Układ oddechowy. Układ pokarmowy. Układ moczowo-płciowy. Gruczoły dokrewne.
Semestr II. Układ mięśniowy: przyczepy, przebieg i działanie mięśni: czworoboczny grzbietu, najszerszy grzbietu, zębaty tylny górny i dolny, mostkowo-obojczykowo-sutkowy, pochyłe szyi, żwacz, skroniowy, piersiowy większy i mniejszy, zębaty przedni, przepona, międzyżebrowe zewnętrzne i wewnętrzne, skośny zewnętrzny i wewnętrzny brzucha, poprzeczny brzucha, prosty brzucha, naramienny, nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, obły większy i mniejszy, dwugłowy ramienia, ramienny, kruczo-ramienny, trójgłowy ramienia, zginacz powierzchowny i głęboki palców, ramienno-promieniowy, pośladkowe (wielki, średni i mały), biodrowo-lędźwiowy, krawiecki, czworogłowy uda, półścięgnisty, półbłoniasty, przywodziciele (wielki, długi i krótki), brzuchaty łydki, płaszczkowaty, piszczelowy tylny, zginacz długi palców, zginacz długi palucha, piszczelowy przedni, prostownik długi palców, prostownik długi palucha, strzałkowy długi.
Budowa rdzenia kręgowego, łuk odruchowy, rdzeń przedłużony, tyłomózgowie wtórne, śródmózgowie, międzymózgowie. Budowa kresomózgowia. Nerwy czaszkowe. Nerwy rdzeniowe (splot szyjny, splot ramienny, odcinek piersiowy, splot lędźwiowy, splot krzyżowy, gałęzie grzbietowe nerwów rdzeniowych). Drogi nerwowe. Układ autonomiczny. Budowa narządów zmysłów i dróg z nimi związanych.
Podstawowa literatura
1. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka. Tom I-V, PZWL, Warszawa, 2007.
2. Sokołowska- Pituchowa J. i wsp.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa, 2008.
3. Sokołowski B., Błyszczuk J.: Zarys anatomii człowieka. Część I-IV, Wydawnictwo Skryptowe nr 135, AWF, Kraków, 2001.
4. Ignasiak Z.: Anatomia układu ruchu. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2007.
5. Ignasiak Z.: Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego. Elsevier Urban & Partner,   Wrocław, 2008.
6. Sylwanowicz W.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa, 1973.
7. Marecki B.: Anatomia funkcjonalna. AWF, Poznań, 2004.
8. Netter F.H.: Atlas anatomii człowieka. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2011.
9. Sobotta J.: Atlas anatomii człowieka. Tom I i II, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław, 2006.
10. Sinelnikov R.D.: Atlas of human anatomy. Tom I-III, Mir Publishers, Moscow, 1988.

 

Anatomia funkcjonalna (Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, kierunek: Wychowanie Fizyczne, studia niestacjonarne – zaoczne, I stopnia, rok I)

Za organizację procesu dydaktycznego odpowiedzialny jest dr Jerzy Błyszczuk. Przedmiot realizowany jest w drugim semestrze pierwszego roku studiów stacjonarnych, na kierunku wychowania fizycznego z gimnastyką korekcyjną i obejmuje 12 godz. ćwiczeń i kończy się zaliczeniem z oceną.
Ćwiczenia
Omawiane są zespoły funkcjonalne (stawy i mięśnie powodujące ruchy w tych stawach): kręgosłupa, klatki piersiowej, obręczy barkowej, stawu ramiennego, stawu łokciowego, stawów ręki, stawu biodrowego, stawu kolanowego i stawów stopy. Realizowane są również elementy anatomii na żywym osobniku w formie odnajdywania i zaznaczania na skórze wybranych mięśni.
Podstawowa literatura
1. Sokołowski B.: Zarys anatomii człowieka. Wydawnictwo Skryptowe nr 135, AWF, Kraków, 2007.
3. Marecki B.: Anatomia funkcjonalna. AWF, Poznań, 2004.
4. Donnelly JE.: Living anatomy. Human Kinetics Publishers, Champaign, 1982.
5. Jorritsma W.: Anatomia na żywym człowieku. Wstęp do terapii manualnej. Urban & Partner, Wrocław, 2004.
6. Muscolino J.E.: Badanie palpacyjne układów mięśniowego i kostnego z uwzględnieniem punktów spustowych, stref odruchowych i strechingu. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2011. 
7. Sobotta J.: Atlas anatomii człowieka. Tom I i II, Wydawnictwo Urban &  Partner, Wrocław, 2006.
8. Tixa S.: Atlas anatomii palpacyjnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008.

 

 Anatomia prawidłowa człowieka (Wydział Rehabilitacji Ruchowej, kierunek: Fizjoterapia, studia stacjonarne, I stopnia, rok I)

Za organizację procesu dydaktycznego i przeprowadzenie egzaminu końcowego odpowiedzialna jest dr Jadwiga Pałosz. Przedmiot realizowany jest przez dwa semestry pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) I stopnia, na kierunku fizjoterapii, obejmuje 120 godzin (w tym 45 godz. wykładów i 75 godz. ćwiczeń) i 12 godz. pracy własnej.
Wykłady
Podstawowe pojęcia z zakresu osteologii, budowa kostno-stawowo-więzadłowa kręgosłupa, klatki piersiowej, obręczy barkowej, kończyny górnej, obręczy miednicznej, kończyny dolnej, budowa czaszki jako całości oraz jej połączeń z kręgosłupem; podstawowe pojęcia z myologii, przebieg i działanie mięśni: głowy i szyi, grzbietu (powierzchownych i głębokich), klatki piersiowej (powierzchownych i głębokich), brzucha, obręczy barkowej, kończyny górnej, obręczy miednicznej, kończyny dolnej; budowa i funkcja narządów budujących układy: pokarmowy, oddechowy, moczowo-płciowy, krwionośny, limfatyczny i dokrewny; podstawowe pojęcia z zakresu neurologii, budowa i funkcje centralnego układu nerwowego, zakres unerwienia nerwów rdzeniowych i nerwów czaszkowych, budowa i funkcje części współczulnej i przywspółczulnej układu autonomicznego, przebieg głównych dróg nerwowych, narządy zmysłów i drogi zmysłowe, powłoka wspólna.
Ćwiczenia
Budowa kręgów szyjnych, piersiowych, lędźwiowych, kości krzyżowej i guzicznej, połączenia w obrębie kręgosłupa, ruchomość kręgosłupa, kręgosłup jako całość; budowa kostna żeber i mostka; połączenia w obrębie klatki piersiowej i jej ruchomość, klatka piersiowa jako całość; budowa kostna łopatki i obojczyka; połączenia w obrębie obręczy barkowej; kostna budowa ramienia, przedramienia i ręki; połączenia w obrębie kończyny górnej (staw ramienny, łokciowy, połączenia w obrębie przedramienia, staw promieniowo-nadgarstkowy, stawy ręki); budowa kostna obręczy miednicznej; połączenia w obrębie tej obręczy (chrząstkozrosty, więzozrosty, kościozrosty i połączenia stawowe); budowa kostna uda, podudzia i stopy; połączenia w obrębie kończyny dolnej (staw biodrowy, kolanowy, połączenia w obrębie podudzia, staw skokowo-goleniowy, stawy stopy); kostna budowa mózgo- i trzewioczaszki; połączenia w obrębie czaszki (staw skroniowo-żuchwowy, szwy, chrząstkozrosty), połączenia czaszki z kręgosłupem (staw górny i dolny głowy), czaszka jako całość. Przebieg i działanie mięśni grzbietu (powierzchownych i głębokich), mięśni szyi, głowy i klatki piersiowej (powierzchownych i głębokich), mięśni brzucha, obręczy barkowej, ramienia, przedramienia i ręki, mięśni obręczy biodrowej, uda, podudzia i stopy; działanie synergistyczne i antagonistyczne mięśni na stawy: ramienny, łokciowy, promieniowo-nadgarstkowy, stawy ręki, staw biodrowy, kolanowy i stawy skokowe; górny i dolny oraz stawy stopy; działanie mięśni zasadniczych i pomocniczych wdechowych i wydechowych; mięśnie pomagające w tworzeniu tłoczni brzusznej. Budowa i funkcje narządów układu pokarmowego: jamy ustnej, gardła, przełyku, żołądka, jelita cienkiego i jelita grubego oraz gruczołów: wątroby i trzustki; otrzewna i jej znaczenie, położenie narządów względem otrzewnej; budowa i funkcje narządów układu oddechowego: jamy nosowej, gardła, krtani, tchawicy, oskrzeli wraz z ich odgałęzieniami końcowymi oraz płuc; krtań jako narząd powstawania głosu; opłucna oraz jej znaczenie w mechanice oddychania płucnego; budowa i funkcje narządów układu moczowego: nerek, moczowodów, pęcherza moczowego, cewki moczowej; nerka jako narząd oczyszczania krwi - proces powstawania moczu; budowa i funkcje narządów układu płciowego: męskiego (jąder, najądrzy, nasieniowodów, pęcherzyków nasiennych, gruczołu krokowego, przewodu moczowo-płciowego) i żeńskiego (jajników, jajowodów, macicy i pochwy oraz sromu niewieściego); budowa, położenie i funkcja mięśnia sercowego, budowa naczyń tętniczych, żylnych i włosowatych, główne odgałęzienia aorty, główne dopływy żyły głównej górnej i głównej dolnej, krążenie małe, krążenie "dziwne" (żylno-żylne, tętniczo-tętnicze, otwarte); budowa naczyń chłonnych, główne naczynia chłonne (przewody i pnie limfatyczne), budowa i funkcja śledziony i węzłów chłonnych; budowa i funkcja narządów układu dokrewnego: przysadki mózgowej, szyszynki, tarczycy, gruczołów przytarczycznych, grasicy, trzustki, jąder i jajników, nadnerczy oraz skupisk komórek chromochłonnych; szczególne znaczenie przysadki mózgowej - układ "przysadkowo-podwzgórzowy" oraz "sprzężenie zwrotne" pomiędzy przysadką mózgową a innymi gruczołami wydzielania wewnętrznego. Budowa i funkcje rdzenia kręgowego oraz mózgowia ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków korowych i podkorowych ruchu, czucia, wzroku i słuchu, opony rdzenia kręgowego i mózgowia oraz krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego, budowa obwodowego układu nerwowego, zasięg unerwienia 12 par nerwów czaszkowych i 31 par nerwów rdzeniowych, lokalizacja zwojów i głównych splotów nerwowych, budowa i funkcja współczulnej części układu autonomicznego oraz jego części przywspółczulnej (czaszkowej i krzyżowej), główne drogi nerwowe czuciowe (droga rdzeniowo-wzgórzowa, rdzeniowo-opuszkowa, drogi rdzeniowo-móżdżkowe) oraz drogi nerwowe ruchowe (drogi układu piramidowego i pozapiramidowego), budowa narządu wzroku i przebieg drogi wzrokowej, budowa narządu słuchu i równowagi oraz przebieg drogi słuchowej i statycznej, budowa narządów smaku i węchu oraz przebieg dróg przewodzących impulsy smakowe i węchowe, budowa i funkcje skóry oraz jej wytworów (włosów, paznokci, gruczołów skóry). Na kierunku fizjoterapii obowiązuje biegła znajomość podstawowego nazewnictwa łacińskiego.
Literatura podstawowa
1. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka. Tom I-V, PZWL, Warszawa, 2007.
2. Sokołowska- Pituchowa J. i wsp.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa, 2008.
3. Sokołowski B., Błyszczuk J.: Zarys anatomii człowieka. Część I-IV, Wydawnictwo Skryptowe nr 135, AWF, Kraków, 2001.
4. Ignasiak Z.: Anatomia układu ruchu. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2007.
5. Ignasiak Z.: Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego. Elsevier Urban & Partner,   Wrocław, 2008.
6. Sylwanowicz W.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa, 1973.
7. Marecki B.: Anatomia funkcjonalna. AWF, Poznań, 2004.
8. Netter F.H.: Atlas anatomii człowieka. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2011.
9. Sobotta J.: Atlas anatomii człowieka. Tom I i II, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław, 2006.
10. Sinelnikov R.D.: Atlas of human anatomy. Tom I-III, Mir Publishers, Moscow, 1988.
 

 
Anatomia funkcjonalna (Wydział Rehabilitacji Ruchowej, kierunek: Fizjoterapia, studia stacjonarne, II stopnia (SUM), rok I)

Za organizację procesu dydaktycznego odpowiedzialna jest dr Małgorzata Płonka. Przedmiot (anatomia funkcjonalna „in vivo” zwana też „na osobniku żywym”) realizowany jest w I semestrze pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia (SUM), na kierunku fizjoterapii i obejmuje 45 godz. (w tym 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń) oraz 4 godz. pracy własnej i kończy się zaliczeniem z oceną.
Wykłady i ćwiczenia. Zajęcia kształtują umiejętność znalezienia na ciele człowieka wybranych struktur anatomicznych: kostnych, więzadłowych, przyczepów mięśniowych oraz elementów obwodowego układu nerwowego i układu krążenia. Wymagany jest ubiór sportowy i dermatografy. Ćwiczenia prowadzone są w parach. Metodą palpacyjną odnajdywane są wyczuwalne struktury a następnie zarysowywane dermatografem na skórze partnera.
Podstawowa literatura
1. Sokołowski B.: Zarys anatomii człowieka. Wydawnictwo Skryptowe nr 135, AWF, Kraków, 2007.
3. Marecki B.: Anatomia funkcjonalna. AWF, Poznań, 2004.
4. Donnelly JE.: Living anatomy. Human Kinetics Publishers, Champaign, 1982.
5. Jorritsma W.: Anatomia na żywym człowieku. Wstęp do terapii manualnej. Urban & Partner, Wrocław, 2004.
6. Muscolino J.E.: Badanie palpacyjne układów mięśniowego i kostnego z uwzględnieniem punktów spustowych, stref odruchowych i strechingu. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2011. 
7. Sobotta J.: Atlas anatomii człowieka. Tom I i II, Wydawnictwo Urban &  Partner, Wrocław, 2006.
8. Tixa S.: Atlas anatomii palpacyjnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008.Anatomia funkcjonalna (Wydział Rehabilitacji Ruchowej, kierunek: Fizjoterapia, studia niestacjonarne – zaoczne, II stopnia (SUM), rok I)

Za organizację procesu dydaktycznego odpowiedzialna jest dr Małgorzata Płonka. Przedmiot (anatomia funkcjonalna „in vivo” zwana też „na osobniku żywym”) realizowany jest w I semestrze pierwszego roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia (SUM), na kierunku fizjoterapii i obejmuje 28 godz. (w tym 10 godz. wykładów i 18 godz. ćwiczeń) oraz 3 godz. pracy własnej i kończy się zaliczeniem z oceną.
Wykłady i ćwiczenia. Zajęcia kształtują umiejętność znalezienia na ciele człowieka wybranych struktur anatomicznych: kostnych, więzadłowych, przyczepów mięśniowych oraz elementów obwodowego układu nerwowego i układu krążenia. Wymagany jest ubiór sportowy i dermatografy. Ćwiczenia prowadzone są w parach. Metodą palpacyjną odnajdywane są wyczuwalne struktury a następnie zarysowywane dermatografem na skórze partnera.
Podstawowa literatura
1. Sokołowski B.: Zarys anatomii człowieka. Wydawnictwo Skryptowe nr 135, AWF, Kraków, 2007.
3. Marecki B.: Anatomia funkcjonalna. AWF, Poznań, 2004.
4. Donnelly JE.: Living anatomy. Human Kinetics Publishers, Champaign, 1982.
5. Jorritsma W.: Anatomia na żywym człowieku. Wstęp do terapii manualnej. Urban & Partner, Wrocław, 2004.
6. Muscolino J.E.: Badanie palpacyjne układów mięśniowego i kostnego z uwzględnieniem punktów spustowych, stref odruchowych i strechingu. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2011. 
7. Sobotta J.: Atlas anatomii człowieka. Tom I i II, Wydawnictwo Urban &  Partner, Wrocław, 2006.
8. Tixa S.: Atlas anatomii palpacyjnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008.


Anatomia (Wydział Turystyki i Rekreacji, kierunek: Turystyka i Rekreacja, studia stacjonarne I stopnia, II rok – specjalność; odnowa psychosomatyczna)

Za organizację procesu dydaktycznego i przeprowadzenie egzaminu końcowego odpowiedzialna jest dr Renata Woźniacka. Przedmiot realizowany jest w semestrze IV, na II roku kierunku turystyki i rekreacji - specjalność odnowa psychosomatyczna, dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) I stopnia. Ogólny wymiar 30 w tym; wykłady 15 godz. i ćwiczenia 15 godz.).
Wykłady
Wprowadzenie do przedmiotu. Budowa tkanki kostnej i jej właściwości. Topografia szkieletu. Rodzaje kości i ich połączeń. Osie i płaszczyzny ruchu. Budowa kręgosłupa i jego możliwości ruchowe. Ogólna budowa czaszki, jej funkcje i połączenia z kręgosłupem.
Wiadomości wstępne z układu mięśniowego jako czynnego układu ruchu: rodzaje tkanek mięśniowych, budowa mięśnia szkieletowego i jego właściwości, rodzaje mięśni somatycznych i ich położenie w zależności od przynależnych im funkcji, urządzenia pomocnicze mięśni.
Narządy trzewne. Podział trzew na układy i odcinki w poszczególnych układach. Ogólna charakterystyka kolejnych odcinków układu pokarmowego, oddechowego i wydalniczego ze szczegółowym opisem budowy i znaczenia wątroby, trzustki oraz nerek. Układ naczyniowy. Budowa i funkcja serca. Zarys budowy układu krwionośnego i limfatycznego. Budowa śledziony i dużych skupisk tkanki limfatycznej. Gruczoły dokrewne i ich rola w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu.
Układ nerwowy. Podział układu nerwowego i budowa tkanki nerwowej. Ogólna budowa ośrodkowego układu nerwowego tj. rdzenia kręgowego i mózgowia. Układ nerwowy obwodowy - nerwy czaszkowe i rdzeniowe. Budowa nerwu, rodzaje włókien nerwowych, rodzaje splotów. Układ autonomiczny i antagonistyczne działanie jego części na wybrane narządy organizmu. Ogólna budowa narządów zmysłów.
Ćwiczenia
Układ kostny. Budowa kostna i więzadłowa kręgosłupa, połączenia stawowe i możliwości ruchowe w jego poszczególnych piętrach, krzywizny kręgosłupa i ich znaczenie. Konstrukcja kostna, połączenia i funkcje klatki piersiowej. Budowa kości pasa barkowego i kończyny górnej. Połączenia stawowe i więzadłowe oraz możliwości ruchowe i znaczenie kończyny górnej. Budowa obręczy miednicznej i kończyny dolnej - budowa dużych stawów, kostno-więzadłowa konstrukcja stopy i jej znaczenie.
Mięśnie grzbietu i karku, ich położenie, przebieg i znaczenie w utrzymaniu głowy i pionowej postawy ciała. Mięśnie klatki piersiowej i brzucha, ich położenie i funkcje w procesach oddychania i pionizacji postawy. Pojęcie tłoczni brzusznej. Mięśnie obręczy miednicznej i kończyny dolnej - działanie na duże stawy. Znaczenie mięśni w prawidłowym ustawieniu stopy. Mięśnie pasa barkowego i kończyny górnej, ich topografia i rola w chwytnej funkcji ręki.
Położenie i budowa rdzenia kręgowego, łuki odruchowe. Ogólna budowa mózgowia, siedliska podkorowych i korowych ośrodków nerwowych. Opony nerwowe i krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego. Rodzaje dróg nerwowych i ich znaczenie. Przebieg projekcyjnych dróg nerwowych w zależności od przewodzonych impulsów nerwowych. Obwodowy układ nerwowy; nerwy czaszkowe i zarys ich unerwienia, podział nerwów rdzeniowych, budowa splotów, przebieg i ogólny zakres unerwienia głównych nerwów. Ośrodki autonomicznego układu nerwowego współczulnego i przywspółczulnego. Zwoje i sploty nerwowe, ich położenie i ogólny zakres unerwienia.
Podstawowa literatura
1. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka. Tom I-V, PZWL, Warszawa, 2007.
2. Sokołowska- Pituchowa J. i wsp.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa, 2008.
3. Sokołowski B., Błyszczuk J.: Zarys anatomii człowieka. Część I-IV, Wydawnictwo Skryptowe nr 135, AWF, Kraków, 2001.
4. Ignasiak Z.: Anatomia układu ruchu. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2007.
5. Ignasiak Z.: Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego. Elsevier Urban & Partner,   Wrocław, 2008.
6. Sylwanowicz W.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa, 1973.
7. Marecki B.: Anatomia funkcjonalna. AWF, Poznań, 2004.
8. Netter F.H.: Atlas anatomii człowieka. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2011.
9. Sobotta J.: Atlas anatomii człowieka. Tom I i II, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław, 2006.
10. Sinelnikov R.D.: Atlas of human anatomy. Tom I-III, Mir Publishers, Moscow, 1988.

 

 Anatomia (Wydział Turystyki i Rekreacji, kierunek: Turystyka i Rekreacja, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia, II rok - specjalność odnowa psychosomatyczna)

Za organizację procesu dydaktycznego i przeprowadzenie egzaminu końcowego odpowiedzialny jest dr Renata Woźniacka. Przedmiot realizowany jest w semestrze IV, na II roku kierunku turystyki i rekreacji - specjalność odnowa psychosomatyczna, dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia. Ogólny wymiar godzin wynosi 20 godzin w tym; wykłady 10 i ćwiczenia 10 godz.).
Wykłady
Wprowadzenie do przedmiotu. Budowa tkanki kostnej i jej właściwości. Topografia szkieletu. Rodzaje kości i ich połączeń. Osie i płaszczyzny ruchu. Budowa kręgosłupa i jego możliwości ruchowe. Ogólna budowa czaszki, jej funkcje i połączenia z kręgosłupem.
Wiadomości wstępne z układu mięśniowego jako czynnego układu ruchu: rodzaje tkanek mięśniowych, budowa mięśnia szkieletowego i jego właściwości, rodzaje mięśni somatycznych i ich położenie w zależności od przynależnych im funkcji, urządzenia pomocnicze mięśni.
Narządy trzewne. Podział trzew na układy i odcinki w poszczególnych układach. Ogólna charakterystyka kolejnych odcinków układu pokarmowego, oddechowego i wydalniczego ze szczegółowym opisem budowy i znaczenia wątroby, trzustki oraz nerek. Układ naczyniowy. Budowa i funkcja serca. Zarys budowy układu krwionośnego i limfatycznego. Budowa śledziony i dużych skupisk tkanki limfatycznej. Gruczoły dokrewne i ich rola w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu.
Układ nerwowy. Podział układu nerwowego i budowa tkanki nerwowej. Ogólna budowa ośrodkowego układu nerwowego tj. rdzenia kręgowego i mózgowia. Układ nerwowy obwodowy; nerwy czaszkowe i rdzeniowe. Budowa nerwu, rodzaje włókien nerwowych, rodzaje splotów. Układ autonomiczny i antagonistyczne działanie jego części na wybrane narządy organizmu. Ogólna budowa narządów zmysłów.
Ćwiczenia
Układ kostny. Budowa kostna i więzadłowa kręgosłupa, połączenia stawowe i możliwości ruchowe w jego poszczególnych piętrach, krzywizny kręgosłupa i ich znaczenie. Konstrukcja kostna, połączenia i funkcje klatki piersiowej. Budowa kości pasa barkowego i kończyny górnej. Połączenia stawowe i więzadłowe oraz możliwości ruchowe i znaczenie kończyny górnej. Budowa obręczy miednicznej i kończyny dolnej - budowa dużych stawów, kostno-więzadłowa konstrukcja stopy i jej znaczenie.
Mięśnie grzbietu i karku, ich położenie, przebieg i znaczenie w utrzymaniu głowy i pionowej postawy ciała. Mięśnie klatki piersiowej i brzucha, ich położenie i funkcje w procesach oddychania i pionizacji postawy. Pojęcie tłoczni brzusznej. Mięśnie obręczy miednicznej i kończyny dolnej - działanie na duże stawy. Znaczenie mięśni w prawidłowym ustawieniu stopy. Mięśnie pasa barkowego i kończyny górnej, ich topografia i rola w chwytnej funkcji ręki.
Położenie i budowa rdzenia kręgowego, łuki odruchowe. Ogólna budowa mózgowia, siedliska podkorowych i korowych ośrodków nerwowych. Opony nerwowe i krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego. Rodzaje dróg nerwowych i ich znaczenie. Przebieg projekcyjnych dróg nerwowych w zależności od przewodzonych impulsów nerwowych. Obwodowy układ nerwowy - nerwy czaszkowe i zarys ich unerwienia, podział nerwów rdzeniowych, budowa splotów, przebieg i ogólny zakres unerwienia głównych nerwów. Ośrodki autonomicznego układu nerwowego współczulnego i przywspółczulnego. Zwoje i sploty nerwowe, ich położenie i ogólny zakres unerwienia.
Podstawowa literatura
1. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka. Tom I-V, PZWL, Warszawa, 2007.
2. Sokołowska- Pituchowa J. i wsp.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa, 2008.
3. Sokołowski B., Błyszczuk J.: Zarys anatomii człowieka. Część I-IV, Wydawnictwo Skryptowe nr 135, AWF, Kraków, 2001.
4. Ignasiak Z.: Anatomia układu ruchu. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2007.
5. Ignasiak Z.: Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego. Elsevier Urban & Partner,   Wrocław, 2008.
6. Sylwanowicz W.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa, 1973.
7. Marecki B.: Anatomia funkcjonalna. AWF, Poznań, 2004.
8. Netter F.H.: Atlas anatomii człowieka. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2011.
9. Sobotta J.: Atlas anatomii człowieka. Tom I i II, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław, 2006.
10. Sinelnikov R.D.: Atlas of human anatomy. Tom I-III, Mir Publishers, Moscow, 1988.


Anatomia (Wydział Rehabilitacji Ruchowej, kierunek: Kosmetologia, studia stacjonarne, I stopnia, rok I)

Za organizację procesu dydaktycznego i przeprowadzenie egzaminu końcowego odpowiedzialna jest dr Jadwiga Pałosz. Przedmiot realizowany jest przez jeden semestr pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia, na kierunku kosmetologii, obejmuje  100 godzin (w tym 28 godz. wykładów i 28 godz. ćwiczeń) i 44 godz. pracy własnej.
Wykłady
Podstawowe pojęcia z zakresu osteologii, budowa kostno-stawowo-więzadłowa kręgosłupa, klatki piersiowej, obręczy barkowej, kończyny górnej, obręczy miednicznej, kończyny dolnej, budowa czaszki jako całości oraz jej połączeń z kręgosłupem; podstawowe pojęcia z myologii, przebieg i działanie mięśni: głowy i szyi, grzbietu (powierzchownych i głębokich), klatki piersiowej (powierzchownych i głębokich), brzucha, obręczy barkowej, kończyny górnej, obręczy miednicznej, kończyny dolnej; budowa i funkcja narządów budujących układy: pokarmowy, oddechowy, moczowo-płciowy, krwionośny, limfatyczny i dokrewny; podstawowe pojęcia z zakresu neurologii, budowa i funkcje centralnego układu nerwowego, zakres unerwienia nerwów rdzeniowych i nerwów czaszkowych, budowa i funkcje części współczulnej i przywspółczulnej układu autonomicznego, przebieg głównych dróg nerwowych, narządy zmysłów i drogi zmysłowe, powłoka wspólna.
Ćwiczenia
Budowa kręgów szyjnych, piersiowych, lędźwiowych, kości krzyżowej i guzicznej, połączenia w obrębie kręgosłupa, ruchomość kręgosłupa, kręgosłup jako całość; budowa kostna żeber i mostka; połączenia w obrębie klatki piersiowej i jej ruchomość, klatka piersiowa jako całość; budowa kostna łopatki i obojczyka; połączenia w obrębie obręczy barkowej; kostna budowa ramienia, przedramienia i ręki; połączenia w obrębie kończyny górnej (staw ramienny, łokciowy, połączenia w obrębie przedramienia, staw promieniowo-nadgarstkowy, stawy ręki); budowa kostna obręczy miednicznej; połączenia w obrębie tej obręczy (chrząstkozrosty, więzozrosty, kościozrosty i połączenia stawowe); budowa kostna uda, podudzia i stopy; połączenia w obrębie kończyny dolnej (staw biodrowy, kolanowy, połączenia w obrębie podudzia, staw skokowo-goleniowy, stawy stopy); kostna budowa mózgo- i trzewioczaszki; połączenia w obrębie czaszki (staw skroniowo-żuchwowy, szwy, chrząstkozrosty), połączenia czaszki z kręgosłupem (staw górny i dolny głowy), czaszka jako całość. Przebieg i działanie mięśni grzbietu (powierzchownych i głębokich), mięśni szyi, głowy i klatki piersiowej (powierzchownych i głębokich), mięśni brzucha, obręczy barkowej, ramienia, przedramienia i ręki, mięśni obręczy biodrowej, uda, podudzia i stopy; działanie synergistyczne i antagonistyczne mięśni na stawy: ramienny, łokciowy, promieniowo-nadgarstkowy, stawy ręki, staw biodrowy, kolanowy i stawy skokowe; górny i dolny oraz stawy stopy; działanie mięśni zasadniczych i pomocniczych wdechowych i wydechowych; mięśnie pomagające w tworzeniu tłoczni brzusznej. Budowa i funkcje narządów układu pokarmowego: jamy ustnej, gardła, przełyku, żołądka, jelita cienkiego i jelita grubego oraz gruczołów: wątroby i trzustki; otrzewna i jej znaczenie, położenie narządów względem otrzewnej; budowa i funkcje narządów układu oddechowego: jamy nosowej, gardła, krtani, tchawicy, oskrzeli wraz z ich odgałęzieniami końcowymi oraz płuc; krtań jako narząd powstawania głosu; opłucna oraz jej znaczenie w mechanice oddychania płucnego; budowa i funkcje narządów układu moczowego: nerek, moczowodów, pęcherza moczowego, cewki moczowej; nerka jako narząd oczyszczania krwi - proces powstawania moczu; budowa i funkcje narządów układu płciowego: męskiego (jąder, najądrzy, nasieniowodów, pęcherzyków nasiennych, gruczołu krokowego, przewodu moczowo-płciowego) i żeńskiego (jajników, jajowodów, macicy i pochwy oraz sromu niewieściego); budowa, położenie i funkcja mięśnia sercowego, budowa naczyń tętniczych, żylnych i włosowatych, główne odgałęzienia aorty, główne dopływy żyły głównej górnej i głównej dolnej, krążenie małe, krążenie "dziwne" (żylno-żylne, tętniczo-tętnicze, otwarte); budowa naczyń chłonnych, główne naczynia chłonne (przewody i pnie limfatyczne), budowa i funkcja śledziony i węzłów chłonnych; budowa i funkcja narządów układu dokrewnego: przysadki mózgowej, szyszynki, tarczycy, gruczołów przytarczycznych, grasicy, trzustki, jąder i jajników, nadnerczy oraz skupisk komórek chromochłonnych; szczególne znaczenie przysadki mózgowej - układ "przysadkowo-podwzgórzowy" oraz "sprzężenie zwrotne" pomiędzy przysadką mózgową a innymi gruczołami wydzielania wewnętrznego. Budowa i funkcje rdzenia kręgowego oraz mózgowia ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków korowych i podkorowych ruchu, czucia, wzroku i słuchu, opony rdzenia kręgowego i mózgowia oraz krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego, budowa obwodowego układu nerwowego, zasięg unerwienia 12 par nerwów czaszkowych i 31 par nerwów rdzeniowych, lokalizacja zwojów i głównych splotów nerwowych, budowa i funkcja współczulnej części układu autonomicznego oraz jego części przywspółczulnej (czaszkowej i krzyżowej), główne drogi nerwowe czuciowe (droga rdzeniowo-wzgórzowa, rdzeniowo-opuszkowa, drogi rdzeniowo-móżdżkowe) oraz drogi nerwowe ruchowe (drogi układu piramidowego i pozapiramidowego), budowa narządu wzroku i przebieg drogi wzrokowej, budowa narządu słuchu i równowagi oraz przebieg drogi słuchowej i statycznej, budowa narządów smaku i węchu oraz przebieg dróg przewodzących impulsy smakowe i węchowe, budowa i funkcje skóry oraz jej wytworów (włosów, paznokci, gruczołów skóry). Na kierunku fizjoterapii obowiązuje biegła znajomość podstawowego nazewnictwa łacińskiego.
Literatura podstawowa
1. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka. Tom I-V, PZWL, Warszawa, 2007.
2. Sokołowska- Pituchowa J. i wsp.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa, 2008.
3. Sokołowski B., Błyszczuk J.: Zarys anatomii człowieka. Część I-IV, Wydawnictwo Skryptowe nr 135, AWF, Kraków, 2001.
4. Ignasiak Z.: Anatomia układu ruchu. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2007.
5. Ignasiak Z.: Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego. Elsevier Urban & Partner,   Wrocław, 2008.
6. Sylwanowicz W.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa, 1973.
7. Marecki B.: Anatomia funkcjonalna. AWF, Poznań, 2004.
8. Netter F.H.: Atlas anatomii człowieka. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2011.
9. Sobotta J.: Atlas anatomii człowieka. Tom I i II, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław, 2006.
10. Sinelnikov R.D.: Atlas of human anatomy. Tom I-III, Mir Publishers, Moscow, 1988.
 

 Anatomia (Wydział Rehabilitacji Ruchowej, kierunek: Kosmetologia, studia niestacjonarne, I stopnia, rok I)

Za organizację procesu dydaktycznego i przeprowadzenie egzaminu końcowego odpowiedzialna jest dr Jadwiga Pałosz. Przedmiot realizowany jest przez jeden semestr pierwszego roku studiów niestacjonarnych I stopnia, na kierunku kosmetologii, obejmuje 100 godzin (w tym 16 godz. wykładów i 16 godz. ćwiczeń) i 68 godz. pracy własnej.
Wykłady
Podstawowe pojęcia z zakresu osteologii, budowa kostno-stawowo-więzadłowa kręgosłupa, klatki piersiowej, obręczy barkowej, kończyny górnej, obręczy miednicznej, kończyny dolnej, budowa czaszki jako całości oraz jej połączeń z kręgosłupem; podstawowe pojęcia z myologii, przebieg i działanie mięśni: głowy i szyi, grzbietu (powierzchownych i głębokich), klatki piersiowej (powierzchownych i głębokich), brzucha, obręczy barkowej, kończyny górnej, obręczy miednicznej, kończyny dolnej; budowa i funkcja narządów budujących układy: pokarmowy, oddechowy, moczowo-płciowy, krwionośny, limfatyczny i dokrewny; podstawowe pojęcia z zakresu neurologii, budowa i funkcje centralnego układu nerwowego, zakres unerwienia nerwów rdzeniowych i nerwów czaszkowych, budowa i funkcje części współczulnej i przywspółczulnej układu autonomicznego, przebieg głównych dróg nerwowych, narządy zmysłów i drogi zmysłowe, powłoka wspólna.
Ćwiczenia
Budowa kręgów szyjnych, piersiowych, lędźwiowych, kości krzyżowej i guzicznej, połączenia w obrębie kręgosłupa, ruchomość kręgosłupa, kręgosłup jako całość; budowa kostna żeber i mostka; połączenia w obrębie klatki piersiowej i jej ruchomość, klatka piersiowa jako całość; budowa kostna łopatki i obojczyka; połączenia w obrębie obręczy barkowej; kostna budowa ramienia, przedramienia i ręki; połączenia w obrębie kończyny górnej (staw ramienny, łokciowy, połączenia w obrębie przedramienia, staw promieniowo-nadgarstkowy, stawy ręki); budowa kostna obręczy miednicznej; połączenia w obrębie tej obręczy (chrząstkozrosty, więzozrosty, kościozrosty i połączenia stawowe); budowa kostna uda, podudzia i stopy; połączenia w obrębie kończyny dolnej (staw biodrowy, kolanowy, połączenia w obrębie podudzia, staw skokowo-goleniowy, stawy stopy); kostna budowa mózgo- i trzewioczaszki; połączenia w obrębie czaszki (staw skroniowo-żuchwowy, szwy, chrząstkozrosty), połączenia czaszki z kręgosłupem (staw górny i dolny głowy), czaszka jako całość. Przebieg i działanie mięśni grzbietu (powierzchownych i głębokich), mięśni szyi, głowy i klatki piersiowej (powierzchownych i głębokich), mięśni brzucha, obręczy barkowej, ramienia, przedramienia i ręki, mięśni obręczy biodrowej, uda, podudzia i stopy; działanie synergistyczne i antagonistyczne mięśni na stawy: ramienny, łokciowy, promieniowo-nadgarstkowy, stawy ręki, staw biodrowy, kolanowy i stawy skokowe; górny i dolny oraz stawy stopy; działanie mięśni zasadniczych i pomocniczych wdechowych i wydechowych; mięśnie pomagające w tworzeniu tłoczni brzusznej. Budowa i funkcje narządów układu pokarmowego: jamy ustnej, gardła, przełyku, żołądka, jelita cienkiego i jelita grubego oraz gruczołów: wątroby i trzustki; otrzewna i jej znaczenie, położenie narządów względem otrzewnej; budowa i funkcje narządów układu oddechowego: jamy nosowej, gardła, krtani, tchawicy, oskrzeli wraz z ich odgałęzieniami końcowymi oraz płuc; krtań jako narząd powstawania głosu; opłucna oraz jej znaczenie w mechanice oddychania płucnego; budowa i funkcje narządów układu moczowego: nerek, moczowodów, pęcherza moczowego, cewki moczowej; nerka jako narząd oczyszczania krwi - proces powstawania moczu; budowa i funkcje narządów układu płciowego: męskiego (jąder, najądrzy, nasieniowodów, pęcherzyków nasiennych, gruczołu krokowego, przewodu moczowo-płciowego) i żeńskiego (jajników, jajowodów, macicy i pochwy oraz sromu niewieściego); budowa, położenie i funkcja mięśnia sercowego, budowa naczyń tętniczych, żylnych i włosowatych, główne odgałęzienia aorty, główne dopływy żyły głównej górnej i głównej dolnej, krążenie małe, krążenie "dziwne" (żylno-żylne, tętniczo-tętnicze, otwarte); budowa naczyń chłonnych, główne naczynia chłonne (przewody i pnie limfatyczne), budowa i funkcja śledziony i węzłów chłonnych; budowa i funkcja narządów układu dokrewnego: przysadki mózgowej, szyszynki, tarczycy, gruczołów przytarczycznych, grasicy, trzustki, jąder i jajników, nadnerczy oraz skupisk komórek chromochłonnych; szczególne znaczenie przysadki mózgowej - układ "przysadkowo-podwzgórzowy" oraz "sprzężenie zwrotne" pomiędzy przysadką mózgową a innymi gruczołami wydzielania wewnętrznego. Budowa i funkcje rdzenia kręgowego oraz mózgowia ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków korowych i podkorowych ruchu, czucia, wzroku i słuchu, opony rdzenia kręgowego i mózgowia oraz krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego, budowa obwodowego układu nerwowego, zasięg unerwienia 12 par nerwów czaszkowych i 31 par nerwów rdzeniowych, lokalizacja zwojów i głównych splotów nerwowych, budowa i funkcja współczulnej części układu autonomicznego oraz jego części przywspółczulnej (czaszkowej i krzyżowej), główne drogi nerwowe czuciowe (droga rdzeniowo-wzgórzowa, rdzeniowo-opuszkowa, drogi rdzeniowo-móżdżkowe) oraz drogi nerwowe ruchowe (drogi układu piramidowego i pozapiramidowego), budowa narządu wzroku i przebieg drogi wzrokowej, budowa narządu słuchu i równowagi oraz przebieg drogi słuchowej i statycznej, budowa narządów smaku i węchu oraz przebieg dróg przewodzących impulsy smakowe i węchowe, budowa i funkcje skóry oraz jej wytworów (włosów, paznokci, gruczołów skóry). Na kierunku fizjoterapii obowiązuje biegła znajomość podstawowego nazewnictwa łacińskiego.
Literatura podstawowa
1. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka. Tom I-V, PZWL, Warszawa, 2007.
2. Sokołowska- Pituchowa J. i wsp.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa, 2008.
3. Sokołowski B., Błyszczuk J.: Zarys anatomii człowieka. Część I-IV, Wydawnictwo Skryptowe nr 135, AWF, Kraków, 2001.
4. Ignasiak Z.: Anatomia układu ruchu. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2007.
5. Ignasiak Z.: Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego. Elsevier Urban & Partner,   Wrocław, 2008.
6. Sylwanowicz W.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa, 1973.
7. Marecki B.: Anatomia funkcjonalna. AWF, Poznań, 2004.
8. Netter F.H.: Atlas anatomii człowieka. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2011.
9. Sobotta J.: Atlas anatomii człowieka. Tom I i II, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław, 2006.
10. Sinelnikov R.D.: Atlas of human anatomy. Tom I-III, Mir Publishers, Moscow, 1988.


Anatomia funkcjonalna (Wydział Rehabilitacji Ruchowej, kierunek: Kosmetologia, studia stacjonarne, I stopnia, rok I)

Za organizację procesu dydaktycznego odpowiedzialna jest dr Jadwiga Pałosz. Przedmiot anatomia funkcjonalna „in vivo” zwana też „na osobniku żywym” realizowany jest w II semestrze pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku kosmetologii i obejmuje 50 godz. w tym 28 godz. ćwiczeń i 22 godz. pracy własnej i kończy się zaliczeniem z oceną.
Ćwiczenia. Zajęcia kształtują umiejętność znalezienia na ciele człowieka wybranych struktur anatomicznych: kostnych, więzadłowych, przyczepów mięśniowych oraz elementów obwodowego układu nerwowego i układu krążenia. Wymagany jest ubiór sportowy i dermatografy. Ćwiczenia prowadzone są w parach. Metodą palpacyjną odnajdywane są wyczuwalne struktury a następnie zarysowywane dermatografem na skórze partnera.
Podstawowa literatura
1. Sokołowski B.: Zarys anatomii człowieka. Wydawnictwo Skryptowe nr 135, AWF, Kraków, 2007.
3. Marecki B.: Anatomia funkcjonalna. AWF, Poznań, 2004.
4. Donnelly JE.: Living anatomy. Human Kinetics Publishers, Champaign, 1982.
5. Jorritsma W.: Anatomia na żywym człowieku. Wstęp do terapii manualnej. Urban & Partner, Wrocław, 2004.
6. Muscolino J.E.: Badanie palpacyjne układów mięśniowego i kostnego z uwzględnieniem punktów spustowych, stref odruchowych i strechingu. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2011. 
7. Sobotta J.: Atlas anatomii człowieka. Tom I i II, Wydawnictwo Urban &  Partner, Wrocław, 2006.
8. Tixa S.: Atlas anatomii palpacyjnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008.Anatomia funkcjonalna (Wydział Rehabilitacji Ruchowej, kierunek: Kosmetologia, studia niestacjonarne, I stopnia, rok I)

Za organizację procesu dydaktycznego odpowiedzialna jest dr Jadwiga Pałosz. Przedmiot anatomia funkcjonalna „in vivo” zwana też „na osobniku żywym” realizowany jest w II semestrze pierwszego roku studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku kosmetologii i obejmuje 50 godz. w tym 28 godz. ćwiczeń i 22 godz. pracy własnej i kończy się zaliczeniem z oceną.
Ćwiczenia. Zajęcia kształtują umiejętność znalezienia na ciele człowieka wybranych struktur anatomicznych: kostnych, więzadłowych, przyczepów mięśniowych oraz elementów obwodowego układu nerwowego i układu krążenia. Wymagany jest ubiór sportowy i dermatografy. Ćwiczenia prowadzone są w parach. Metodą palpacyjną odnajdywane są wyczuwalne struktury a następnie zarysowywane dermatografem na skórze partnera.
Podstawowa literatura
1. Sokołowski B.: Zarys anatomii człowieka. Wydawnictwo Skryptowe nr 135, AWF, Kraków, 2007.
3. Marecki B.: Anatomia funkcjonalna. AWF, Poznań, 2004.
4. Donnelly JE.: Living anatomy. Human Kinetics Publishers, Champaign, 1982.
5. Jorritsma W.: Anatomia na żywym człowieku. Wstęp do terapii manualnej. Urban & Partner, Wrocław, 2004.
6. Muscolino J.E.: Badanie palpacyjne układów mięśniowego i kostnego z uwzględnieniem punktów spustowych, stref odruchowych i strechingu. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2011. 
7. Sobotta J.: Atlas anatomii człowieka. Tom I i II, Wydawnictwo Urban &  Partner, Wrocław, 2006.
8. Tixa S.: Atlas anatomii palpacyjnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008.

 

Podstawy anatomii (UJ, kierunek: Psychologia, studia stacjonarne i niestacjonarne - wieczorowe, IV rok - specjalność psychologia sportu)

Za organizację procesu dydaktycznego i przeprowadzenie egzaminu końcowego odpowiedzialna jest dr Jadwiga Pałosz. Przedmiot realizowany jest w semestrze VIII, na IV roku Psychologii, specjalność; psychologia sportu, dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) na podstawie umowy zawartej między Akademią Wychowania Fizycznego a Uniwersytetem Jagiellońskim. Ogólny wymiar 10 godzin w tym 5 godz. wykładów i 5 godz. ćwiczeń.
Wykłady i ćwiczenia
Wiadomości wstępne; definicje, części ciała, układy, narządy, płaszczyzny, osie i kierunki ruchu. Artrologia; budowa i charakterystyka połączeń kości, rola stałych i niestałych składników stawu, rodzaje ruchów w stawach, ruchomość, stopnie swobody, klasyfikacja stawów. Zaszeregowanie, budowa i możliwości ruchowe poszczególnych stawów. Miologia; rodzaje i makroskopowa budowa mięśni. Morfologiczna, topograficzna i funkcjonalna klasyfikacja mięśni. Przyczepy mięśni (początkowy, końcowy, stały i ruchomy), narządy pomocnicze mięśni. Fizyczne i biologiczne właściwości mięśni, czynność mięśni: siła, praca i formy działania. Podział i opis mięśni człowieka. Mięśnie: posturalne, oddechowe, lokomocyjne. Elementy anatomii palpacyjnej „in vivo” biernego i czynnego narządu ruchu. Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy; budowa i funkcje struktur mózgowia oraz dróg wstępujących i zstępujących rdzenia kręgowego. Nerwy rdzeniowe i czaszkowe – budowa i funkcja. Układ nerwowy autonomiczny – ośrodki, podział, funkcja. Powłoka ciała. Narządy zmysłów - budowa, funkcja i drogi z nimi związane. Układy trzewne: krwionośny, limfatyczny, paralimfatyczny, pokarmowy, oddechowy, moczowo-płciowy, dokrewny - budowa, topografia i funkcja.
Podstawowa literatura
1. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka. Tom I-V, PZWL, Warszawa, 2007.
2. Sokołowska- Pituchowa J. i wsp.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa, 2008.
3. Sokołowski B., Błyszczuk J.: Zarys anatomii człowieka. Część I-IV, Wydawnictwo Skryptowe nr 135, AWF, Kraków, 2001.
4. Ignasiak Z.: Anatomia układu ruchu. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2007.
5. Ignasiak Z.: Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego. Elsevier Urban & Partner,   Wrocław, 2008.
6. Sylwanowicz W.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa, 1973.
7. Marecki B.: Anatomia funkcjonalna. AWF, Poznań, 2004.
8. Netter F.H.: Atlas anatomii człowieka. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2011.
9. Sobotta J.: Atlas anatomii człowieka. Tom I i II, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław, 2006.
10. Sinelnikov R.D.: Atlas of human anatomy. Tom I-III, Mir Publishers, Moscow, 1988.
  

Functional anatomy (Living anatomy) -the syllabus offer within the Socrates-Erasmus Project

The person responsible for the subject: Agnieszka Suder, PhD
Course type: lectures and classes.
Form of credit: credit with marks.
The number of hours: 10 hrs of lectures, 30 hrs of classes.
Practical osteology - inspection, palpation and outlining the palpated parts of bones by drawing their outlines on the skin. Practical myology - inspection, palpation and outlining the palpated parts of muscles and their tendons by drawing their outlines on the skin. Practical splanchnology and neuroanatomy - projection of visceral organs onto the skin. Inspection, palpation and outlining the palpated parts of blood vessels and nerves by drawing their outlines on the skin.
Bibliography
1. Muscolino J.E..: The muscle and bone palpation manual with trigger points, referral paterns and sretching. Elsevier Inc, 2009.
2. Marieb E.N., Hoehn K.: Human anatomy and physiology. Pearson Benjamin Cummings, 2007.
3. Jorritsma W.: Living anatomy. A manual for living anatomy courses in schools of physiotherapy. Anatomia na żywym człowieku. Wydanie polskie, red.: Ignasiak Z, Żurek G., Wydawnictwo Medyczne Urban and Partner, 2004.
4. Donnelly J.E.: Living anatomy. Human Kinetics Publishers, Champaign, 1982.
5. Sobotta J.: Atlas anatomii człowieka. Tom I i II, Wydawnictwo Urban &  Partner, Wrocław, 2006.
6. Tixa S.: Atlas anatomii palpacyjnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008.Logopedia (Wydział Rehabilitacji Ruchowej, kierunek: Fizjoterapia, studia stacjonarne, I stopnia, rok III)

Za organizację procesu dydaktycznego odpowiedzialna jest dr Małgorzata Płonka. Przedmiot realizowany jest w VI semestrze trzeciego roku studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich), na kierunku fizjoterapii i obejmuje 6 godzin w tym 2 godz. wykładów i 4 godz. ćwiczeń.
Wykłady i ćwiczenia
Opis i funkcje narządów mowy: aparat oddechowy (ekspiracyjny, respiracyjny), aparat fonacyjny (krtań), aparat artykulacyjny (nasada).
Wybrane zagadnienia z neuroanatomii ośrodków mowy: lokalizacja mowy - dominacja półkul, główne struktury zaangażowane w rozumienie i tworzenie mowy (ośrodek ruchowy mowy Broca, ośrodek czuciowy mowy Wernickego), neuroanatomia komunikowania się, procesy neurofizjologiczne związane z mową, cytoarchitektura obszarów kory mózgu związanych z mową (pola Brodmanna): ruchowy ośrodek mowy (ośrodek Broca), ośrodek Wernickego - płat skroniowy, nadrzędny ośrodek mowy - okolica zakrętu kątowego. Lokalizacja korowych ośrodków mowy i objawy ich uszkodzenia (afazje - korowe uszkodzenia mowy).
Rola słuchu w prawidłowym rozwoju mowy.
Podstawowa literatura
1. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka. Tom I-V, PZWL, Warszawa, 2007.
2. Sokołowska- Pituchowa J. i wsp.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa, 2008.
3. Sokołowski B., Błyszczuk J.: Zarys anatomii człowieka. Część I-IV, Wydawnictwo Skryptowe nr 135, AWF, Kraków, 2001.
4. Ignasiak Z.: Anatomia układu ruchu. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2007.
5. Ignasiak Z.: Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego. Elsevier Urban & Partner,   Wrocław, 2008.
6. Sylwanowicz W.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa, 1973.
7. Marecki B.: Anatomia funkcjonalna. AWF, Poznań, 2004.
8. Netter F.H.: Atlas anatomii człowieka. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2011.
9. Sobotta J.: Atlas anatomii człowieka. Tom I i II, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław, 2006.
10. Sinelnikov R.D.: Atlas of human anatomy. Tom I-III, Mir Publishers, Moscow, 1988.

 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem