dr Aneta Bac

  • Ocena ilości i jakości zaburzeń osi i krzywizn kręgosłupa u młodych dorosłych – kierownik projektu
  • Wpływ unieruchomienia na wskaźniki morfologiczne i reologiczne krwi u pacjentów po urazach kończyn dolnych – kierownik projektu
  • Ocena wpływu zastosowania Kinesiotapingu po urazach więzadłowych stawu kolanowego i skokowego na poprawę stabilności posturalnej - wykonawca

dr Joanna Golec

  • Akcelerometryczna i fotogrametryczna ocena wybranych parametrów postawy oraz zmian narządu ruchu – kierownik

dr Katarzyna Ogrodzka

  • Zmienność chodu u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu kolanowego przed i po artroplastyce stawu – wykonawca
  • Kinematyka chodu pacjentów po artrodezie stawu skokowego leczonych dwoma technikami operacyjnymi – kierownik
  • Ocena skuteczności leczenia złamań dalszego odcinka kości promieniowej – wykonawca

dr Katarzyna Ochałek

  • Wpływ wybranych zabiegów stosowanych w rehabilitacji i odnowie biologicznej na regenerację mięśni po wysiłkach ekscentrycznych - wykonawca