Drukuj

Publikacje pracowników Zakładu Kosmetologii Profesjonalnej

 

prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk

 1. Bierzgalska L., Kasperczyk T.: Rekreacja ruchowa w zapobieganiu zagrożeniom zawodowym kierowców samochodowych [Physical recreation in the prevention of occupational disease in drivers]. Rocznik Naukowy AWF Kraków;t. XIII, 1975, s. 5-14.
 2. Kasperczyk T.: Aktualne formy kształcenia nauczycieli dla potrzeb gimnastyki wyrównawczej w woj. Krakowskim. [W:] Korektywa i kompensacja w rozwoju dzieci i młodzieży szkolnej. SiT, Warszawa;red.: T. Maszczak, R. Trześniowski. 1977, s. 199-202.
 3. Bierzgalska L., Kasperczyk T.: Ocena wad postawy ciała dzieci objętych „Eksperymentem limanowskim”. [W:] Eksperyment limanowski. AWF Kraków; Red.: S. Panek.Praca Monograficzna nr 16, 1979, s. 211-228.
 4. Kasperczyk T.: Ćwiczenia korektywne z elementami rehabilitacji. AWF, Kraków 1980.
 5. Kasperczyk T.: Wpływ ćwiczeń wyrównawczo-korekcyjnych na układ morfo-funkcjonalny dzieci i młodzieży z wadami klatki piersiowej [Investigations on the effect of compensative-corretional training on the morphofunctional system of children and young people with chust defects]. Rocznik Naukowy AWF Kraków;t. XVIII, 1981, s. 197-216.
 6. Kasperczyk T.: Metody oceny postawy ciała. AWF, Kraków1983 (wyd. I) .
 7. Kasperczyk T.: Wyrównawczo-korekcyjna funkcja gier i zabaw ruchowych u dzieci. [W:] Zabawa w życiu i rozwoju dziecka. SiT, Warszawa;red.: R. Trześniowski, W. Gniewkowski. 1983, s. 208-212.
 8. Kasperczyk T., Podhorecka-Sierant J., Knapik H., Goryński T.: Importancia de la traccion en la preparacion de la escoliosis idiopatica para el tratamiento operatorio. XIX Congreso Internacional de la Fisioterapia; Barcelona 18-21 Junio 1984, s. 1-23.
 9. Pąchalska M., Knapik H., Kasperczyk T., Wojtak M.: Arbeitstherapie in der Rehabilitation der Paraplegiekranken. IV Alpenlandolisch-Adriatisches Symposium für Internationale Zusamenarbeit in der Rehabilitation;8-10 XI 1984, Budrio (Bologna) s. 274-282.
 10.  Kasperczyk T.: Ćwiczenia korektywne z elementami rehabilitacji. AWF, Kraków 1984 (Wydanie II poszerzone).
 11. Kasperczyk T.: Ocena wad postawy ciała. Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna; 1985, nr 5, s. 41-52.
 12. Kasperczyk T., Wilińska K., Pochylski S., Wojtak M.: Badanie czucia proprioceptywnego u dzieci i młodzieży z upośledzeniem narządu wzroku i słuchu. [W:] Sport osób niepełnosprawnych w różnych grupach wiekowych. Z Warsztatów Badawczych AWF Warszawa; red.: J. Orzech i J. Sobiecka. 1985, s. 64-74.
 13. Kasperczyk T., Kamińska G., Pieniążek M., Woźniakiewicz E.: Efekty korekcji wad postawy w świetle punktowej oceny postawy ciała. [W:] Postępowanie korekcyjne i rekreacja ruchowa w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży. Z Warsztatów Badawczych AWF Warszawa;red. T. Kasperczyk, 1986, s. 200-225.
 14. Kasperczyk T., Wojtak M., Sobiecka J., Knapik H.: Ocena częstości występowania wad postawy ciała u dzieci i młodzieży.[W:] Postępowanie korekcyjne i rekreacja ruchowa w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży. Z Warsztatów Badawczych AWF Warszawa;red.: T. Kasperczyk, 1986, s. 226-239.
 15. Knapik H., Sobiecka J., Kasperczyk T., Wojtak M.: Częstość występowania płaskostopia u dzieci i młodzieży z terenu Nowej Huty w świetle wybranych wskaźników charakteryzujących budowę stopy. [W:] Postępowanie korekcyjne i rekreacja ruchowa w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży. Z Warsztatów Badawczych AWF Warszawa; red.: T. Kasperczyk, 1986, s. 255-261.
 16. Patyk Z., Kasperczyk T.: Wpływ ćwiczeń wyrównawczych na postawę ciała dzieci w wieku przedszkolnym. [W:] Postępowanie korekcyjne i rekreacja ruchowa w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży. Z Warsztatów Badawczych AWF Warszawa; red.: T. Kasperczyk, 1986, s. 277-284.
 17. Sobiecka J., Kasperczyk T., Wojtak M., Knapik H.: Porównanie wyników badań częstości występowania płaskostopia u dzieci i młodzieży uzyskanych metodą subiektywną i plantograficzną. [W:] Postępowanie korekcyjne i rekreacja ruchowa w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży. Z Warsztatów Badawczych AWF Warszawa;red.: T. Kasperczyk, 1986, s. 308-315.
 18. Wojtak M., Knapik H., Sobiecka J., Kasperczyk T.: Częstość występowania wad klatki piersiowej i zmian pokrzywicznych u dzieci w wieku 7-15 lat. [W:] Postępowanie korekcyjne i rekreacja ruchowa w rozwoju fizycznym dzieci  i młodzieży. Z Warsztatów Badawczych AWF Warszawa; red.: T. Kasperczyk, 1986, s. 379-391.
 19. Kasperczyk T., Całka-Lizis T., Lizis P.: Neurofizjologiczne podstawy kształtowania nawyku prawidłowej postawy ciała [Neurophysiological shaping of habits of the body’s correct posture]. „Postępy Rehabilitacji”; 1987, t. I, z. 3-4, s. 69-80.
 20. Kasperczyk T., Szewczyk Z.: Sport i rekreacja w korektywie. Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna; 1987, nr 3, s. 96-98.
 21. Pieniążek M., Kasperczyk T., Woźniakiewicz E.: Metoda i wyniki terapii manualnej ręki pourazowej na przykładzie pacjentów Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej w Krakowie [The metod and the results of post-traumatic arm manual therapy on the example of patients from the Province Outpatient Clinic of Rehabilitation in Cracow]. „Postępy Rehabilitacji”. 1987, t. I, z. 2, s. 35-45.
 22. Kasperczyk T., Podhorecka-Sierant J., Knapik H., Goryński T.: Określenie roli wyciągu w przygotowaniu skolioz idiopatycznych do leczenia operacyjnego. Postępy Rehabilitacji: 1987, z.2, s. 5-16.
 23. Kasperczyk T.: Postawa ciała a wybrane cechy morfologiczne i funkcjonalne u dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat. AWF Kraków; Wydawnictwo Monograficzne1988.
 24. Kasperczyk T.: Przywracanie i doskonalenie sprawności i wydolności fizycznej osób niepełnosprawnych. AWF Warszawa; Z Warsztatów Badawczych, Red.: T.Kasperczyk,Warszawa1988.
 25. Kasperczyk T., Pisarczyk K.: Ocena wpływu ćwiczeń korekcyjnych na kształtowanie się przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa u dzieci i młodzieży [An estimate of corrective exercises influence on the formation of interior-posterior spine curvatures with children and young people]. [W:] Usprawnianie lecznicze w uszkodzeniach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego u osób dorosłych. PTWK Gdańsk;red. E. Zeyland-Malawka i wsp., 1988, s. 211-220.
 26. Kasperczyk T., Szmigiel Cz.: Ocena postawy ciała dzieci i młodzieży w świetle ontogenetycznych uwarunkowań. XXXII Krajowy Zjazd Spondyliatrów. Katowice 9-11.11.1988.
 27. Kasperczyk T.: Wybrane aspekty problematyki zdrowia dzieci i młodzieży w nowoczesnym społeczeństwie. [W:] Zdrowie w koncepcji doktora Henryka Jordana. Tow. im. Dr. H. Jordana, Kraków;red. M. Pąchalska, 1989, s. 178-183.
 28. Kasperczyk T., Ślężyński J.: Fizjoterapia w rehabilitacji osób niepełnosprawnych [Physiotherapy in Rehabilitation of the Disabled], „Postępy Rehabilitacji”T. III, 1989, z. 1, s. 67-74.
 29. Całka-Lizis T., Kasperczyk T., Lizis P.: Próba prognozowania efektów korekcji bocznych skrzywień kręgosłupa po zabiegach chirurgicznych. [W:] Postawa ciała, jej wady i sposoby korekcji. Red. J. Ślężyński; AWF Warszawa; 1990, s. 27-30.
 30. Kasperczyk T.: Siła i wytrzymałość siłowa mięśni a postawa ciała u dzieci [Strength and Strength Endurance of Museles and Body Posture In Children]. „Antropomotoryka”; 1990, nr 3, s. 91-111.
 31. Kasperczyk T., Wilińska K., Lizis P., Nazimek K.: Postawa ciała a siła i wytrzymałość siłowa wybranych mięśni u dzieci w wieku 8-15 lat. [W:] Postawa ciała, jej wady i sposoby korekcji. Red.: J. Ślężyński; AWF Warszawa; 1990, s. 49-59.
 32. Ślężyński J., Kasperczyk T.: Stan i perspektywy badań nad postawą ciała człowieka. [W:] Postawa ciała, jej wady i sposoby korekcji. Red.: J. Ślężyński, AWF Warszawa; 1990, s. 9-16.
 33. Wilińska K., Kasperczyk T.: Czucie równowagi dynamicznej a postawa ciała dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu. [W:] Postawa ciała, jej wady i sposoby korekcji. Red. J. Ślężyński; AWF Warszawa; 1990, s. 61-64.
 34. Kudasiewicz M., Kasperczyk T.: Kryteria oceny wysklepienia stopy w rozwoju ontogenetycznym dzieci i młodzieży [The criteria of the evaluation of foot arch in the ontogenetic development of children and youngsters]. [W:] Rozwój fizyczny i motoryczny oraz postawa ciała dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Red. . Ślężyński; AWF Katowice; 1991, s. 215-221.
 35. Lizis P., Kasperczyk T., Szmigiel Cz., Całka-Lizis T., Kudasiewicz M.: Momenty sił mięśni a wysklepienie stopy u dzieci [The moments of muscle forces and the foot arch in children]. [W:] Rozwój fizyczny  i motoryczny oraz postawa ciała dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Red.  J. Ślężyński; AWF Katowice; 1991, s. 205-213.
 36. Fenczyn J., Surówka-Fenczyn I., Kasperczyk T., Maciejowski J.: Niektóre cechy osobowości kandydatów przyjętych na kierunku Turystyka i Rekreacja krakowskiej AWF [Some Personality Features of the Candidates Admitted to Tourism and Recreation Faculties, the Academy of Physical Education, Cracow]. Folia Turistica; 1992 nr 3, s. 3-24.
 37. Kasperczyk T.: Ocena wad postawy ciała. Lider; 1992, nr 4, s. 3-10.
 38. Kasperczyk T.: Zdrowa szkoła – projekt założeń organizacyjno-programowych. Lider; 1992, nr 5, s. 7-8.
 39. Kasperczyk T., Sobiecka J.: Badanie i ocena wysklepienia podłużnego stopy. Lider; 1992, nr 4, s. 15-16.
 40. Kasperczyk T., Ślężyński J.: Diagnostyka wad postawy [Diagnosis of body posture faults]. [W:] Postawa ciała człowieka i metody jej oceny. Red. J. Ślężyński. AWF Katowice; 1992, s. 33-41.
 41. Kudasiewicz M., Kasperczyk T., Kmak S.: Diagnostyka kręgosłupa metodą ISIS [Diagnosis of the spine with the ISIS method]. [W:] Postawa ciała człowieka i metody jej oceny. Red. J. Ślężyński. AWF Katowice; 1992, s. 53-60.
 42. Lizis P., Szmigiel Cz., Kasperczyk T., Całka-Lizis T., Emmerich W., Szczygieł P.: Postawa ciała i jej związki z cechami morfologicznymi dzieci otyłych [Body posture and its relation with the morphological traits of obese children]. [W:] Postawa człowieka i metody jej oceny. Red. J. Ślężyński, AWF Katowice; 1992, s. 99-108.
 43. Bąk D., Kasperczyk T., Skawiński P.: Częstość występowania płaskostopia u dzieci krakowskich w wieku 8-15 lat [How Frequent is Flat Foot of Children Aged 8-15 in Kraków]. Rocznik Naukowy t. XXVI AWF Kraków; 1993, s. 97-113.
 44. Kasperczyk T., Kmak S.: Leczniczy masaż punktowy; Wyd. „Comes” Warszawa; 1993.
 45. Kmak S., Kasperczyk T., Szyndera M., Janusz M.: Możliwości autoelongacji i autokorekcji w terapii skolioz z wykorzystaniem biofeedbacku. Materiały Międzynarodowego Sympozjum: „Spine disorders – diagnosis & Treatment” pod red. J.Nowotny; AWF Katowice; 1993, s. 51-57.
 46. Kasperczyk T.: Kinezyterapia. Fizykoterapia. W.: Masaż klasyczny. Biorelax, Kraków 1993.
 47. Kasperczyk T.: Wady postawy ciała. Diagnostyka i leczenie; Wyd. „Kasper”, Kraków; 1994, 266 s.
 48. Kasperczyk T.: Zagadnienia terminologiczne dotyczące turystyki i rekreacji jako obszarów kultury fizycznej. [W:] Postęp w turystyce na rzecz osób o specjalnych potrzebach. Red.: J. Ślężyński i W. Petryński. PSON Kraków; 1995, s. 52-53.
 49. Kasperczyk T., Kmak S.: Masaż punktowy i inne metody refleksoterapii; Wyd. „Kasper”, Kraków; 1995.
 50. Magiera L., Kasperczyk T.: Segmentarny masaż leczniczy, Wyd. „Biostyl”, Kraków1995 .
 51. Tadeusz Kasperczyk. Charakterystyka meridianów serca (V) i jelita cienkiego (VI) = Description of heart (V) and small intenstine (VI) meridians. Cz. 3. Refleksoterapia, 2009, nr 3, s. 16—18.
 52. Robert Walaszek, Tadeusz Kasperczyk, Wiesław Chwała, Emil Staszków. Ocena efektów odległych zabiegu operacyjnego i postępowania usprawniającego  u pacjentów po rekonstrukcji zerwanego ścięgna Achillesa materiałem węglowym                = Evaluation of remote effects of operative procedure and rehabilitation treatment of patients who have undergone reconstruction of ruptured Achilles tendon with carbon material. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials,  R. 12, nr 87 (2009), s. 13—23.
 53. Tadeusz Kasperczyk. Alternatywne metody leczenia - moda czy potrzeba? = Alternative methods of treatment - a fashion or need? Refleksoterapia, 2009, nr 1, s. 2—7.
 54. Tadeusz Kasperczyk. Charakterystyka meridianów płuc (I) i jelita grubego (II) = Description of lung (I) and large intestine (II) meridians. Cz. 1. Refleksoterapia, 2009, nr 1, s. 46—48.
 55. 100. Tadeusz Kasperczyk. Charakterystyka meridianów żołądka (III) i śledziony-trzustki    (IV) = Description of stomach (III) and spleen (IV) meridians. Cz. 2. Refleksoterapia, 2009, nr 2, s. 10—13.
 56. 101. Robert Walaszek, Tadeusz Kasperczyk, Łukasz Nowak. Wpływ masażu klasycznego na zmiany wartości ciśnienia tętniczego krwi i częstość tętna u osób zdrowych w wieku 21-26 lat = Influence of classic massage on blood pressure and pulse in 21-26 year olds / Robert Walaszek, Tadeusz Kasperczyk, Łukasz NowakFizjoterapia. - T. 17, nr 1 (2009), s. 11—19.
 57. 102. Kasperczyk T.: The role and place of unconventional medicalmmethods in health promotion. Refleksoterapia 2010, nr 1, s. 6-10, ISSN 1689-8087.
 58. 103. Kasperczyk T.: Wczesne sygnały ostrzegawcze organizmu warunkiem profilaktyki chorób. Refleksoterapia 2010, nr 2, s. 48-51, ISSN 1689-8087.
 59. 104. Tadeusz Kasperczyk. Charakterystyka meridianów osierdzia (IX) i potrójnego ogrzewacza (X) = Description of pericardium (IX) and triple warmer (X) meridians. Część 5,  Refleksoterapia, 2010, nr 1, s. 53—54.
 60. 105. Tadeusz Kasperczyk. Charakterystyka meridianów pęcherzyka żółciowego (XI) i wątroby (XII) = Description of gall blader (XI) and liver (XII) meridians. Część 6, Refleksoterapia, 2010, nr 2, s. 36—39.
 61. 106. Piotr Tomasik, Tadeusz Kasperczyk. Wywiad z profesorem Piotrem Tomasikiem. Refleksoterapia, 2010, nr 2, s. 2—4.
 62. 107.Tadeusz Kasperczyk. Charakterystyka głównego regulatora tylnego (XIII), głównego regulatora przedniego (XIV) oraz meridianów cudownych = Description of governing vessel (XIII) and conception vessel (XIV) and the special meridians.  cz. 7 (ostatnia) Refleksoterapia, 2010, nr 3, s. 10—13.
 63. 108. Tadeusz Kasperczyk. Rekomendacja książki Heleny Bartyzel-Lechforowicz, Joanny Chrystyny, Patrycji Bąk pt. Mały słownik fizjoterapeuty. Refleksoterapia, 2010,  nr 4,  s. 60—61.
 64. 109. Tadeusz Kasperczyk. Recenzja / rekomendacja książki Stanisław Tuzinka, Tomasza Broniszewskiego i Anny Ratyńskiej pt. Podstawy teorii i metodyki gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej. Refleksoterapia, 2010, nr 4, s. 61—62.
 65. 110. Tadeusz Kasperczyk. Recenzja / rekomendacja książki pod red. A.R. Szromka pt. Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej. Refleksoterapia, 2010, nr 4, s. 62—63.
 66. 111. Tadeusz Kasperczyk, Robert Walaszek. O potrzebie gimnastyki mobilizacyjnej = On the need for mobilization exercise, Refleksoterapia, 2010, nr 4, s. 11—13.
 67. 112. Kasperczyk T., Mirek P., Mucha D.: Czynniki zdrowotne w holistycznej koncepcji promocji zdrowia. W.: Promocja zdrowia wyzwaniem XXI.W.: Red.: W. Tracz i T. Kasperczyk, KWSPZ, Kraków 2012, ISBN 978-83-936636-0-6.
 68. 113. Kasperczyk T., Mucha D.: Wykorzystanie akupresury i shiatsu w terapii manualnej. Medycyna Manualna 2012 nr 2 i 3, s.7 – 10, ISSN 1428-0604.
 69. 114. Kasperczyk T., Walaszek R.: Zabiegi przed mobilizacjami biernymi na kręgosłupie i po nich. [W.:] Podstawy terapii manualnej. Red.: T. Kasperczyk i D. Mucha, Jet, Kraków 2012, ISBN 978-83-925935-8-4.
 70. 115. Kasperczyk T.: Hasła – ajurweda i joga, akupresura i akupunktura, algorytm, algorytm postępowania w terapii manualnej, aurikuloterapia, autopunkter, bańka lekarska, bioenergia, ból przeniesiony, chiropraktyka, cun indywidualny, czynnik, Drobner Zdzisław, holizm, homeostaza, jednostka ruchowa kręgosłupa, kongruencja, meridiany główne, meridiany dodatkowe, metoda Hoppe, metoda Kabat-Kaiser, metoda McKenziego (protokół badania odcinka lędźwiowego kręgosłupa), metoda Yumeiho, mobilizacje, nastawienie, neurocalometr, odczyn, Orzech Janusz, otwór międzykręgowy, pętla Glissona, pozycja Perlscha, przeciwwskazania bezwzględne do stosowania terapii manualnej, przepuklina jądra miażdżystego, punkty alarmowe tylne, punkty chińskie, skręcenie, synapsa, tkanki: nabłonkowa, łączna, mięśniowa, nerwowa, krew i limfa, wzorzec torebkowy. [W:] Podstawy terapii manualnej. Red.: T .Kasperczyk, D. Mucha, Jet, Kraków 2012, ISBN 978-83-925935-8-4.
 71. 116. Kasperczyk T., Walaszek R.: O potrzebie gimnastyki mobilizacyjnej. [W:] Podstawy terapii manualnej. Red.: T .Kasperczyk, D. Mucha, Jet, Kraków 2012, ISBN 978-83-925935-8-4.
 72. 117. Mucha D., Kasperczyk T.: Algorytm postępowania w zablokowaniu stawu barkowego. W.: Podstawy terapii manualnej. Red.: T .Kasperczyk i D. Mucha,  Jet, Kraków 2012, ISBN 978-83-925935-8-4.
 73. 118. Pelc L.Z., Kasperczyk T., Rachwał A.: (2012) Ocena wybranych parametrów morfo – funkcjonalnych u tancerzy. W.: Rekreacny sport, zdrovie, Kvalita zivota. Wydawnictwo Univezita Pavla Jozefa Safarika w Kosicach. ISBN 978 -80 -70 – 7079 –  935 – 8 (CD – ROM), s. 245 – 256.
 74. 119. Kasperczyk T., Walaszek R., Ostrowski A.: Turystyka, rekreacja i sport osób niepełnosprawnych – teoria a rzeczywistość. (Tourism, recreation and sport of disabled persons – theory and reality). W.: Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych. VI Międzynarodowa konferencja naukowa. AWF, Wrocław 2012.
 75. 120. Tadeusz Kasperczyk, Dariusz Mucha. Tytuł: Podstawy terapii manualnej: praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Kasperczyka i Dariusza Muchy. Kraków, Wydawnictwo JET, 2012, s. 373-374.
 76. 121. Dariusz Mucha, Tadeusz Kasperczyk, Konrad Mieckowski, Teresa Mucha. Influence of swimming at improving efficiency of children and young people with round back. Quo vadis zdravotnictvo : zbornik prispevkov z vedecko - odbornej konferencie s medzinarodnou ucast'ou / ed. L'ubica Dernarova, Marta Jakubikova, Wioletta Mikulakova, Ivana Argayova, Alena Schlosserova, Gabriela Kuriplachova, Dagmar Kvasnakova. - Presov : Presovska univerzita v Presove, 2012, s. 156-169.
 77. 122. Dariusz Mucha, Tadeusz Kasperczyk, T. Mucha, J. Paduszyński, J. Karaś. Condition of the foot of 15-year-old boys practising soccer and modern dance / Molisa 9 : medicínsko-osetrovatel'ske listy Sarisa / Presovska univerzita v Presove. Faculta zdravotnickych odborov, Fakultna nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Presove. - Presov: Presovska univerzita v Presove. Fakulta zdravotnickych odborov, 2012,                   s. 152-167.
 78. 123. Tadeusz Kasperczyk, Robert Walaszek, Natalia Kuczmierczyk. Impact of electromagnetic smog on sleeping. Człowiek i Zdrowie = Human and Health, T. 7, nr 3 (2013), s. 20—26.
 79. 124. Robert Walaszek, Tadeusz Kasperczyk, Joanna Jędrosz. Ocena związków parametrów postawy ciała zmierzonych metodą fotogrametryczną z wybranymi cechami somatycznymi i zdolnościami motorycznymi dziewcząt grających na flecie poprzecznym. Medycyna Rodzinna, 2013, nr 4, s. 9—16.
 80. 125. Dariusz Mucha, Tadeusz Kasperczyk, Jarema Paduszyński. Wpływ zastosowania techniki mobilizacyjnej w obrębie kręgosłupa lędźwiowego na zakres jego ruchomości = Effect of use of "mobilization technique at the lumbar spine to the range of his mobility", Medycyna Manualna, T. 17, nr 2 i 3 (2013), s. 23—36.
 81. 126. Tadeusz Kasperczyk (red.) Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk kultury fizycznej. JET, Kraków 2013, 195 s.
 82. 127. Kasperczyk T. (2014): Aktywność fizyczna seniorów warunkiem zdrowia i dobrej jakości życia. W.: Aktywność ruchowa w okresie starzenia jako element profilaktyki zdrowotnej. Red. D. Mucha , W. Mikulakova. PPWSZ, Nowy Targ.
 83. 128. Kasperczyk T., Walaszek R. (2014): Bilans energetyczny i masa ciała  a aktywność fizyczna dorosłych. W.: Promocja zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym. Red. T. Kasperczyk, D. Mucha, KWSPZ, Kraków.
 84. Kasperczyk T.: Badanie wpływu ćwiczeń wyrównawczo – korekcyjnych na układ morfo – funkcjonalny dzieci i młodzieży z wadami klatki piersiowej. Praca doktorska, AWF, Kraków 1977.
 85. Roziecka I., Kasperczyk T., Szczygieł A., Orzech J.: Wpływ sposobu spędzania czasu wolnego na sprawność fizyczną pracowników regionu krakowskiego. AWF Poznań; Monografia nr 93, 1978, s. 87-92.
 86. Kasperczyk T.: Masaż punktowy i inne metody refleksoterapii. W.: Podręcznik odnowy psychosomatycznej. Red.: T. Kasperczyk i J .Fenczyn ,PZWL , Warszawa 1996.
 87. Kasperczyk T. i wsp.: Poradnik ćwiczeń korekcyjnych. Kasper s. c. , Kraków 1996.
 88. Kasperczyk T., Łobożewicz T., Wolańska T.: Nowoczesność w rekreacji. [W:] Kształcenie kadr turystycznych na poziomie wyższym a potrzeby rynku turystycznego. Red. T. Burzyński. Instytut Turystyki Oddz. Kraków; 1996, s. 68-73.
 89. Kasperczyk T., Kołomyjska G., Momola I.: Przydatność refleksoterapii dla potrzeb ochrony zdrowia. [W:] Nauki o wychowaniu a promocja zdrowia. Red. Z. Czaplicki i W. Muzyka, Pracownia Badań Społecznych, Olsztyn; 1997, s. 64-70.
 90. Kołomyjska G., Kasperczyk T.: Wychowanie do starości a wychowanie zdrowotne. [W:] Nauki o wychowaniu a promocja zdrowia. Red. Z. Czaplicki i W. Muzyka. Pracownia Badań Społecznych, Olsztyn; 1997, s. 47-50.
 91. Kasperczyk T.: Aktywność ruchowa jako składowa profilaktyki zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem układu odpornościowego. [W:] Aktywność fizyczna w pielęgnowaniu zdrowia i terapii chorób. Red. E. Rutkowska. AM Lublin; 1998, s. 23-25.
 92. Wilczyński J., Kasperczyk T.: Postawa ciała a wady wzroku u dzieci w wieku 11-13 lat [Attitude of body and eyesight defekt at children age between 11-13]. „Fizjoterapia”; 1998, 3, s. 28-32.
 93. Echary J.Y., Kasperczyk T.: Wysokość łuku podłużnego przyśrodkowego stopy a kąt Clarke’a u dzieci w wieku 3-6 lat. Przegląd Naukowy IWFiZ WSP, Rzeszów; 1999. t. III z. 1, 5-12.
 94. Kasperczyk T.: Sport jako środek rehabilitacji. W:Sport w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Red. J. Ślężyński, PSON Kraków 1999, s. 288-290.
 95. Kasperczyk T., Lichota M., Echary J.Y.: Ocena rozwoju stopy dzieci wiejskich w wieku 3-6 lat na tle grupy porównawczej z Nowej Huty. [W:] Uwarunkowania rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży wiejskiej. Red. J. Zagórski i wsp.; Rocznik Naukowy IWFiS Biała Podlaska; 1999, T.VI, s. 347-352.
 96. Kasperczyk T., Pelczar J.: Podstawy biomechaniki i fizjologii postawy ciała.  W.: Wdrożenie metody Hoppe do programów szkolnych. Red.: J. Pelczar, WOM, Nowy Sącz 1999.
 97. Bator A., Kasperczyk T.: Trening zdrowotny z elementami fizjoterapii; AWF, Kraków 2000.
 98. Kasperczyk T.: Metody oceny postawy ciała (wyd. II zmienione), AWF, Kraków 2000.
 99. Walaszek R., Kasperczyk T.: Wpływ rehabilitacji ruchowej na siłę mięśni kończyn dolnych i lokomocję u chorych z niedowładem połowiczym [The evaluation of influence of rehabilitation on strength of muscles of pelvic limbs and locomotion of patients with hemiplegia]. „Fizjoterapia”; 2000, t. 8 nr 4, s. 27-32.
 100. Kasperczyk T.: Ilościowe i jakościowe aspekty aktywności fizycznej człowieka dorosłego [Quantitative and qualitative aspects of physical activity In adults]. „Fizjoterapia Polska”; vol. 1, nr 1, 2001, s. 74-75.
 101. Berwecka M., Kasperczyk T.: Usuwanie bólów głowy metodą medycyny naturalnej [Headache relief in complementary medicine]. „Fizjoterapia”; 2001, 9.3, s. 55-60
 102. Kasperczyk T.: Osobnicze uwarunkowania promocji zdrowia [Individual conditions of health promotion]. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Health: Its Essence, Diagnostic and Strategies for Improving”. Red. I. Murawow, Politechnika Radomska, Radom 2001, s. 407-412
 103. Kasperczyk T., Walaszek R.: Strategie postępowania w terapii manualnej [Strategies of procedure in manual therapy]. „Fizjoterapia Polska”; Vol. 1, nr 2, 2001, 173-178.
 104. Kasperczyk T.: Ilościowe i jakościowe aspekty aktywności fizycznej człowieka dorosłego; [W:] Penitencjarna Kultura Fizyczna . Red. A. Rejzner, Uniwersytet Warszawski 2002, s. 141-144.
 105. Kasperczyk T.: Rola i miejsce niekonwencjonalnych metod medycznych w promocji zdrowia. [W:] Wychowanie fizyczne, sportowe i zdrowotne. Red. Z. Chromiński. WSP-TWP Warszawa; Warszawa-Człuchów 2002, s. 69-78.
 106. Kasperczyk T.: Rola nauczyciela wychowania fizycznego w promocji zdrowia. [W:] Nauczyciel w edukacji zdrowotnej. Red. W. Wrona-Wolny. AWF, Kraków 2002, s. 92-95.
 107. Kasperczyk T.: Rekreacja fizyczna jako czynnik zdrowotny [Physical reaction as  a health factor]. Zeszyty Naukowe Beskidzkiej Wyższej Szkoły Turystyki w Żywcu; Nr 2, t. II, Seria: Turystyka i Rekreacja, Żywiec 2003, s. 7-16.
 108. Kasperczyk T.: Rekreacja fizyczna jako czynnik zdrowotny. [W:] Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej. Red. J. Biliński i D. Sawaryn. WSIiZ, Rzeszów 2003, s. 317-324.
 109. Kasperczyk T.: Promocja programów rehabilitacji niepełnosprawnych jako warunek egzystencji i integracji społecznej. W.: Perspektywy wyrównywania szans. PSON , Kraków 2003.
 110. Momola I., Kasperczyk T.: Postawa ciała dzieci upośledzonych umysłowo i efekty postępowania korekcyjnego [Body posture in the mentally impaired children and the effect of corrective exercise]. „Fizjoterapia”; 2003, 11, 4, 16-22.
 111. Kasperczyk T.: Charakterystyka fizjologiczna wysiłku fizycznego podczas wędrówki górskiej. [W:] Nowe tendencje w turystyce i rekreacji. Red.: J. Biliński i M. Przydział. WSIiZ Rzeszów; 2004.
 112. Kasperczyk T., Miązek U.: Reakcja punktów chińskich na stymulację poprzez akupresurę w świetle EKG. „Medycyna Manualna”, T. 8, 2004, nr 3-4, s. 41-50.
 113. Kasperczyk T.: Niekonwencjonalne metody w korekcji wad postawy ciała. [W:] Korektywa i kompensacja zaburzeń w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży. Red. K. Górniak ZWWF, Biała Podlaska 2005 (cz. II).
 114. Kasperczyk T., Kuboń J.: Wartości statycznej i dynamicznej siły mięśni a poziom wysklepienia stóp młodzieży gimnazjalnej. Red. K. Górniak ZWWF, Biała Podlaska 2005.
 115. Kasperczyk T. i wsp.: Wybrane metody medycyny naturalnej na usługach fizjoterapii. „Medycyna naturalna”. 2006, nr 1, s. 27-34.
 116. Kasperczyk T.: Kinezyterapia. [W:] Masaż z elementami rehabilitacji. Red. R. Walaszek, Rehmed, Kraków 2006, ISBN 978-83-910434-0-0.
 117. Kasperczyk T., Mucha D.: Refleksoterapia. [W:] Masaż z elementami rehabilitacji. Red. R.Walaszek, Rehmed, Kraków 2006, ISBN 978-83-910434-0-0.
 118. Walaszek R., Kasperczyk T., Czapla D.: Ocena funkcjonalna stawów obręczy biodrowej u dzieci ze skoliozami i zdrowych. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2006, nr 3, s. 12-17.
 119. Walaszek R., Kasperczyk T., Nowak M.: Wpływ masażu klasycznego na zmiany wartości ciśnienia tętniczego i tętna krwi u osób w wieku 24-29 lat. „Medycyna Manualna”. 2006; nr 4, s. 8-16.
 120. Kasperczyk T.: Meridiany, punkty i recepty chińskie. Jet, Kraków 2007, ISBN 978-83-925935-0-8.
 121. Kasperczyk T., Krawczyk D.: Homeostaza jako zasadniczy paradygmat zdrowia. [W:] Promocja zdrowia wobec zagrożeń cywilizacyjnych. Red. D.Mucha i H.R.Zięba, PPWSZ, Nowy Targ 2007, ISBN 978-83-60621-04-2.
 122. Walaszek R., Kasperczyk T., Magiera L.: Diagnostyka w kinezyterapii i masażu. Biosport. Kraków 2007.
 123. Kasperczyk T., Mucha T., Mucha D.: (2007) Problem upadków osób w starszym wieku. W.: Zbornik Prednasok. Red.: F. Nemeth – L.Dernarova – J.Cinova.
 124. Kasperczyk T., Walaszek R.: Przydatność metod punktowania w ocenie wad postawy ciała. [W:] Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży. Red. J.Nowotny. WSA, Bielsko Biała 2009, ISBN 978-83-60430-32-3.
 125. Walaszek R., Kasperczyk T., Kaczmarek A.: Oddziaływanie mikroklimatu jaskiń solnych na schorzenia układu oddechowego osób starszych. Fizjoterapia Polska 2009, Vol.9, nr 2,s.158 – 170.
 126. Kasperczyk T.: Alternatywne metody leczenia – moda czy potrzeba? Refleksoterapia 2009, nr 1, s. 2-7, ISSN 1689-8087.
 127. Kasperczyk T.: Osobnicze uwarunkowania promocji zdrowia. (Individual aspects of health promotion). Refleksoterapia 2009, nr 4, s. 5-7, ISSN 1689-8087.
 128. Kasperczyk T., Walaszek R.: Ocena czynnika termicznego w terapii próżniowej. Refleksoterapia 2009, nr 1, s. 11-14, ISSN 1689-8087.

 

dr n. med. Izabela Załęska

 

 1. Cellulit jako problem medyczny,Problemy Higieny i Epidemiologii 2008, 89(4),Izabela Załęska-Żyłka
 2. Higiena stóp w profilaktyce Unguis Incarnatus,Problemy Higieny i Epidemiologii 2009, 90 (1), ,Izabela Załęska-Żyłka
 3. Zastosowanie ultradźwięków w kosmetyce i kosmetologii,Polish Journal of Cosmetology, 2012, 15 (3),Urszula Goik, Tomasz Goik, Izabela Załęska-Żyłka
 4. Aplikacja naturalnego kolagenu poprawia całkowity stan antyoksydacyjny i profil lipidowy skóry wrażliwej. Badania wstępne przeprowadzone z udziałem studentek Kosmetologii Małopolskiej Wyższej Szkoły im. J. Dietla, Kosmetologia estetyczna, 3/2014, vol.2,Agata Pietrzycka, Izabela Załęska-Żyłka
 5. Korzyści z zastosowania ectoiny w dermokosmetykach,Kosmetologia estetyczna,  4/2014, vol.3,Izabela Załęska-Żyłka, Agata Pietrzycka
 6. Liposomy jako nośniki substancji aktywnych przenoszonych w głąb skóry,1/2015 Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów, Numer 130, rok XVIII,Urszula Goik, Izabela Załęska-Żyłka, Agata Pietrzycka
 7. The structure of fats and fatty acids consumption in elderly people with cardiovascular system diseases,Advances in Clinical and Experimental Medicine; 00504/14,Agata Skop-Lewandowska, Emilia Kolarzyk, Joanna Zając, Jagoda Jaworska, Izabela Załęska-Żyłka
 8. Rola kosmetologa (podologa)  w profilaktyce i leczeniu grzybiczych zakażeń paznokci i skóry stóp,Monografia  pokonferencyjna  -  Zdrowie – Profilaktyka  - Terapia, PPWSZ 6-7 marzec 2015,Małgorzata Lis, Izabela Załęska, Bożena Bogusz
 9. Wpływ aromaterapii na proces starzenia,Monografia pokonferencyjna - II Międzynarodowa konferencja pt. „ Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”, Krosno 6-7 maj 2015, Izabela Załęska, Magdalena Niewęgłowska-Wilk, Tomasz wilk, Teresa Raczyńska
 10. Plastrowanie dynamiczne jako alternatywa dla farmaceutyków w redukcji bólu menstruacyjnego, Polish Journal of Physiotherapy 4/2015,Tomasz Wilk, Magdalena Niewęgłowska-Wilk, Izabela Załęska
 11. Ocena skuteczności zastosowania lasera diodowego w depilacji okolic intymnych u pacjentów z fototypem 1 - 6 według Fitzpatricka mając na uwadze pochodzenie etniczne badanych do 3 pokoleń.,Kosmetologia estetyczna, 3/2016 vol. 6,Izabela Załęska, Magdalena Atta – Motte
 12. Zakażenia grzybicze paznokci u pacjentów kierowanych z gabinetów podologicznych i dermatologicznych – analiza wybranych przypadków.,Dermatologia estetyczna, Nr 3 ( 104 ) / 2016,Bożena Bogusz, Małgorzata Lis, Izabela Załęska, Marta Mendel, Anna Strug
 13. Skutki uboczne zastosowania lasera diodowego w depilacji stref intymnych u pacjentów o różnym pochodzeniu etnicznym z uwzględnieniem pochodzenia genetycznego do 3 pokoleń wstecz oraz fototypu 1-6 wg skali Fitzpatricka ,Kosmetologia estetyczna 4/2016 vol. 7 ,Izabela Załęska, Magdalena Atta – Motte
 14. Subiektywna i obiektywna ocena efektywności depilacji okolic intymnych laserem diodowym w grupie kobiet i mężczyzn mając na uwadze przynależność etniczną, pochodzenie genetyczne oraz podział zgodny ze skalą Fitzpatricka,Dermatologia estetyczna, Nr 4 -5 ( 105-106 ) / 2016 / vol.18,Magdalena Atta – Motte, Izabela Załęska
 15. Subiektywna i obiektywna ocena efektywności depilacji okolic intymnych laserem diodowym w grupie kobiet i mężczyzn mając na uwadze przynależność etniczną, pochodzenie genetyczne oraz podział zgodny ze skalą Fitzpatricka,Dermatologia estetyczna, Nr 6 ( 107) / 2016 / vol. 19,Magdalena Atta – Motte, Izabela Załęska
 16. Ocena skuteczności zastosowania lasera diodowego w terapii usuwania niechcianego owłosienia – studium przypadku,Kosmetologia estetyczna 5/2016 vol. 8,Magdalena Atta – Motte, Izabela Załęska
 17. Właściwości wosku pszczelego i jego zastosowanie w kosmetyce i kosmetologii, Beeswax properties and its use in cosmetics and cosmetology, Kosmetologia estetyczna  - 6/2016 vol. 5,Urszula Goik, Tomasz Goik, Izabela Załęska
 18. Food ingredients as symptom mediators in rosacea,Pol J Cometol 2016, 19(4): 300-305,Izabela Załęska, Urszula Goik

 

dr n. med. Magdalena Nastałek

 

 1. Nastałek P, Skucha M (nazwisko panieńskie), Wiliński J. Wpływ wskaźników stanu zapalnego na rokowanie krótkoterminowe chorych hospitalizowanych z przyczyn kardiologicznych”. Nadciśnienie tętnicze. 2004, 8, 1.
 2. Nastałek P, Skucha M, Wiliński J. Ocena stopnia uzależnienia od nikotyny oraz poziomu motywacji do zaprzestania palenia tytoniu u palących mieszkańców miasta Krakowa z prawidłowym wynikiem spirometrii i chorych na POChP. Przegląd Lekarski. 2005, 62,1.
 3. Żmudka J, Skucha M. Poziom TGF beta w supernatancie i surowicy u chorych z atrophoderma Passini-Pierini i twardziną skórną plackowatą- badanie wstępne. Przegląd Lekarski 2005, 62, 1.
 4. Skucha M, Żmudka J. Rola białek Smad i Smurf w TGF-beta zależnej indukcji procesu włóknienia. Przegląd Lekarski 2005, 62, 1.
 5. Wojas-Pelc A, Setkowicz M, Nastałek M, Dziunikowska A. Rumień wysiękowy wielopostaciowy- wskazanie do szybkiej interwencji terapeutycznej. Postępy Dermatologii i Alergologii 2008, 25, 1.
 6. Wojas-Pelc A, Setkowicz M, Dziunikowska A, Nastałek M. Ostra uogólniona osutka krostkowa u chorej na łuszczycę zwykłą. Postępy Dermatologii i Alergologii 2008, 25, 1.
 7. Wojas-Pelc A, Nastałek M, Sułowicz J. Estrogeny a skóra- spowolnienie procesu starzenia. Przegląd Menopauzalny 2008, 6, 314-318.
 8. Wojas-Pelc A, Sułowicz J, Nastałek M. Ultraviolet radiation, tobacco smoke and estrogens pathways of influence on skin aging; capabilities of prevention. Przegl Lek. 2008;65(12):862-6.
 9. Nastałek M, Wojas-Pelc A. Rumień wielopostaciowy wysiękowy jako skórna manifestacja układowego tocznia rumieniowatego. Zespół Rowella. Przegl Dermatol 2010, 97, 21–28
 10. Nastałek M, Wojas-Pelc A, Undas A. Plasma fibrin clot properties in atopic dermatitis: links between thrombosis and atopy. J Thromb Thrombolysis. 2010 Aug;30(2):121-6.
 11. Potaczek DP, Nastalek M, Okumura K, Wojas-Pelc A, Undas A, Nishiyama C.An association of TLR2-16934A>T polymorphism and severity/phenotype of atopic dermatitis.J Eur Acad Dermatol Venereol. 2010 Jun 20. doi: 10.1111/j.1468-3083.2010.03812.x.
 12. Potaczek DP, Nastalek M, Wojas-Pelc A, Okumura K, Undas A, Nishiyama C.Naturally occurring FCER1A N222K mutation - its ethnicity-dependent distribution and a role in atopic dermatitis. Mol Immunol. 2011 Apr;48(8):979-80. Epub 2011 Jan 8.
 13. Nastałek M, Potaczek D, Wojas-Pelc A, Undas A. Plasma platelet activation markers in patients with atopic dermatitis and concomitant allergic diseases. J Dermatol Sci. 2011;64(1):79-82.
 14. Nastałek M, Wojas-Pelc A. The assessment of microcirculation architecture in keloids and hypertrophic scars: videocapillaroscopy. Post Dermatol Alergol 2011; XXVIII, 6: 423–427.
 15. Potaczek D, Nastałek M, Wojas-Pelc A, Undas A. The relationship between total serum IgE levels and atopic sensitization in subjects with or without atopic dermatitis. 2014. Praca przyjęta do druku w czasopiśmie Allergology International.