Zakład Kinezyterapii - Tematyka prac dyplomowych i magisterskich

dr hab. Marek Pieniążek, prof. nadzw.

 • Badania narządu ruchu dla potrzeb kinezyterapii.
 • Efektywność fizjoterapii w oparciu o dowody naukowe.
 • Trening leczniczy z oporem progresywnym.
 • Koncepcja P.N.F. w rehabilitacji osób z różnymi dysfunkcjami.
 • Choroby zawodowe narządu ruchu; diagnostyka i rehabilitacja.
 • Terapia manualna oraz poizometryczna relaksacja mięśni w rehabilitacji osób z dysfunkcjami narządu ruchu.
 • Hipoterapia w rehabilitacji dzieci i osób dorosłych.
 • Kształcenie kadr dla potrzeb rehabilitacji kompleksowej.
 • Programy nauczania fizjoterapii w Polsce i w innych krajach.
 • Merytoryczne i organizacyjne aspekty kształcenia fizjoterapeutów w Polsce i za granicą.
 • Rola studenckiego ruchu naukowego w przygotowaniu kadr naukowo- dydaktycznych oraz fizjoterapeutów.
 • Rehabilitacja osób z dysfunkcjami ręki wrodzonymi, nabytymi i pourazowymi /uszkodzenia ścięgien, nerwów, kości, struktur okołostawowych, naczyń krwionośnych, itp./
 • Fizjoterapia osób z zaburzeniami funkcji ręki w przebiegu RZS, zespołu Sudecka, choroby Dupuytrena, Zespołu Kanału Nadgarstka, łokcia tenisisty lub golfisty, itp.
 • Wczesna i natychmiastowa rehabilitacja osób po wysoko specjalistycznych procedurach chirurgicznych w obrębie ręki, np. po wieloetapowej rekonstrukcji ścięgien z zastosowaniem protez ścięgnistych, po pierwotnych i wtórnych rekonstrukcjach nerwów, po endoprotezoplastykach, po transferach mięśniowych, itp.
 • Neuromobilizacje i automobilizacje w rehabilitacji osób z dysfunkcjami ręki. Gradacja preferencji: prace badawcze, kazuistyczne, poglądowe.

dr Jakub Szczechowicz

 • Metody badania narządu ruchu w kinezyterapii: pomiary zakresu ruchu, ocena siły mięśniowej, testy funkcjonalne.
 • Nowoczesne metody diagnostyczne w badaniu i ocenie narządu ruchu.
 • Specyfika badania chorych z dysfunkcją ręki: ocena zakresu ruchu, pomiar siły mięśniowej, badanie czucia, ocena ubytku funkcji ręki, testy sprawności manualnej.
 • Ocena możliwości codziennego funkcjonowania osób z dysfunkcją kończyny górnej i ręki.
 • Restytucja funkcji ręki w przebiegu jej schorzeń i patologii.
 • Postępowanie fizjoterapeutyczne w przebiegu neuropatii obwodowych kończyny górnej (zespoły uciskowe kończyny górnej).
 • Postępowanie usprawniające osób z dysfunkcją ręki.
 • Wczesność i natychmiastowość rehabilitacji jako ważny etap w procesie pooperacyjnego usprawniania ręki.
 • Wpływ wczesnej i trafnej diagnozy na wyniki końcowe fizjoterapii w schorzeniach ręki.
 • Rehabilitacja zawodowa w Polsce i na świecie.
 • Zmiany w polskiej rehabilitacji w ostatnim dwudziestoleciu.
 • Tzw. Polski model rehabilitacji - teoria i praktyka?

dr Grażyna Guzy

 • Metody badania narządu ruchu w kinezyterapii: ocena pomiarów zakresu ruchu, siły mięśniowej, testy funkcjonalne.
 • Poziom aktywności fizycznej u osób z otyłością, nadwagą, z zaburzeniami narządu ruchu lub układu nerwowego.
 • Możliwości wykorzystania irradiacji w schorzeniach ortopedycznych oraz neurologicznych.
 • Poziom zaburzeń, jakość życia chorych z zaburzeniami ortopedycznymi i neurologicznymi.
 • Rodzaj wykonywanej pracy zawodowej a dysfunkcje narządu ruchu.
 • Efektywność metod terapeutycznych w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa i stawów obwodowych.
 • Skuteczność programów rehabilitacyjnych po urazach stawów obwodowych.
 • Ocena efektów postępowania rehabilitacyjnego po zabiegach operacyjnych kręgosłupa i stawów obwodowych.
 • Efektywność leczenia zachowawczego u chorych z uszkodzeniami centralnego lub obwodowego układu nerwowego.
 • Skuteczność zabiegów fizykalnych w leczeniu schorzeń ortopedycznych i neurologicznych.
 • Rehabilitacja zawodowa w Polsce i na świecie.
 • Statut fizjoterapeuty w Polsce i na świecie.
 • System szkolenia zawodowego w Polsce i na świecie.

dr Mariusz Janusz

 • Postawa ciała w aspekcie diagnostycznym i terapeutycznym u dzieci i młodzieży o prawidłowym rozwoju sensoryczno-motorycznym oraz zaburzeniach sensorycznych i motorycznych np. u osób z dysfunkcją wzroku, słuchu, osób niesprawnych ruchowo.
 • Zaburzenia symetrii kręgosłupa a zaburzenia statyki miednicy.
 • Występowanie skolioz idiopatycznych a asymetrie w obciążeniu kończyn dolnych w fazach chodu.
 • Nawyk postawy, siła mięśniowa, napięcie mięśniowe, propriocepcja, zrozumienie, akceptacja celu i motywacje do ćwiczeń u dziewcząt i chłopców ze skoliozą idiopatyczną.
 • Propriocepcja i czucie ciała u osób niewidomych i słabo widzących.
 • Jakość życia, stres, radzenie sobie osób z dysfunkcją widzenia w kontekście ich możliwości lokomocji, komunikacji i sprawności motorycznych.
 • Fenomen "zmysłu przeszkód", próby wyjaśnienia genezy powstania, możliwości stymulowania i usprawniania a funkcjonowanie osób niewidomych.
 • Stereotypy ruchowe, nieprawidłowe wzorce ruchów a napięcie emocjonalne u młodzieży niewidomej.
 • Zasady, wpływ i ocena efektów rehabilitacji funkcjonalnej w schorzeniach neurologicznych.
 • Nauczanie ruchu motor learning w konkretnych dysfunkcjach somatycznych, motorycznych i sensorycznych.
 • Możliwości wykorzystania synergizmów i irradiacji w rehabilitacji schorzeń ortopedycznych.
 • Efektywność różnych modeli rehabilitacji w leczeniu i profilaktyce dolegliwości bólowych kręgosłupa.
 • Wpływ specyficznej terapii metodą McKenziego na poprawę ruchomości kręgosłupa w odcinku szyjnym, piersiowym, lędźwiowym.
 • Zjawisko centralizacji a zmniejszanie się dolegliwości bólowych i poprawa funkcji kręgosłupa.
 • Ocena efektywności różnych metod terapii manualnej w poprawie zakresu ruchu.

dr Edyta Mikołajczyk

 • Rola, zadania kinezyterapii w rehabilitacji pacjentów.
 • Postawa ciała, wady postawy.
 • Skuteczność różnych metod terapeutycznych w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa.
 • Nowoczesne metody terapeutyczne w schorzeniach narządu ruchu.
 • Ocena efektów usprawniania ruchowego dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu.
 • Aktywność fizyczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Stan odżywienia dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

dr Tomasz Ridan

 • Epidemiologia występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa w różnych grupach społecznych i zawodowych oraz ocena efektów ich leczenia.
 • Problematyka mastektomii w odniesieniu do zagadnień oceny jakości życia i efektów leczenia, problemów limfatycznych i oceny sprawności narządu ruchu.
 • Epidemiologia występowania urazów kończyn oraz ocena efektów ich leczenia.
 • Epidemiologia występowania zmian zwyrodnieniowych stawów kończyn dolnych oraz ocena efektów ich leczenia.
 • Rola, miejsce i zadania kinezyterapii oraz terapii manualnej we współczesnej rehabilitacji.
 • Rola, znaczenie i efektywność różnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie schorzeń kręgosłupa oraz stawów.
 • Kompleksowa terapia obrzękowa: zasady, wpływ i ocena efektów terapeutycznych drenażu limfatycznego w schorzeniach limfologicznych, w schorzeniach onkologicznych, po zabiegach mastektomii.

dr Andrzej Szczygieł

 • Ocena efektywności postępowania usprawniającego u chorych z różnego typu dysfunkcjami i schorzeniami leczonych na oddziałach ortopedycznych.
 • Analiza budowy i postawy ciała oraz funkcji kręgosłupa w populacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych o różnym stopniu niepełnosprawności /wady postawy, dysfunkcje narządu ruchu, upośledzenia umysłowe, schorzenia ortopedyczne i neurologiczne/.
 • Rola i znaczenie oraz ocena efektywności specjalnych metod i technik terapeutycznych - diagnostyka i terapia w procesie leczenia i usprawniania pacjentów z różnego typu dysfunkcjami.
 • Aspekty naukowe i praktyczne dotyczące technik i metod diagnozowania oraz szeroko pojętej terapii manualnej /osteopatia, chiropraktyka, poizometryczna relaksacja mięśniowa, mobilizacje stawów obwodowych i stawów kręgosłupa/. Osteokinetyka i artrokinetyka.
 • Przywracanie i podtrzymywanie sprawności psychofizycznej osób niepełnosprawnych poprzez sport, turystykę i rekreację - żeglarstwo, narciarstwo zjazdowe i biegowe, tenis.
 • Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na wybrane cechy psychologiczne, morfologiczne i funkcjonalne dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej w aspekcie rozwoju fizycznego, pracy zawodowej oraz możliwości pełnej ich integracji ze społeczeństwem.

dr Arkadiusz Berwecki

 • Rehabilitacja okołooperacyjna u pacjentów ze schorzeniami aorty brzusznej tj. Zespół Leriche'a, tętniaki.
 • Trening marszowy i jego wykorzystanie u pacjentów w I° i II° niedokrwienia kończyn wg Fontaine'a.
 • Amputacje  i protezowanie – fizjoterapia, problemy ekonomiczno-społeczne.
 • Zastosowanie środków fizykalnych w terapii owrzodzeń żylakowych podudzi.
 • Sport osób w wieku starszym – różne aspekty treningu sportowego u osób w kategorii Masters.
 • Różne aspekty sportu wyczynowego, urazowość w sporcie.

dr Agata Milert

 • Ocena równowagi statycznej i dynamicznej u osób po zabiegu endoprotezoplastyki.
 • Sprawność psychofizyczna osób starszych.
 • Wpływ leczenia sanatoryjnego na jakość życia osób starszych.
 • Ocena wpływu ćwiczeń Tai Chi na sprawność funkcjonalną osób starszych.
 • Analiza parametrów czasowo-przestrzennych chodu osób po zabiegu endoportezoplastyki.
 • Zmiany w parametrach czasowo-przestrzennych chodu pod wpływem uprawiania różnych dyscyplin sportowych.